Akcjonariat i inwestorzy

Struktura akcjonariatu

Na dzień 31 grudnia 2021 r. kapitał zakładowy PGNiG wynosił ok. 5,78 mld .

Struktura akcjonariatu na 31 grudnia 2021 r.

Akcjonariusze Liczba akcji/głosów wynikających z akcji na dzień 31.12.2020 r. Udział w kapitale zakładowym / liczbie głosów na WZA na dzień 31.12.2020 r. Zmiany w 2021 r. Liczba akcji/głosów wynikających z akcji na dzień 31.12.2021 r. Udział w kapitale zakładowym / liczbie głosów na WZA na dzień 31.12.2021 r.
Skarb Państwa 4 153 706 157 71,88% 4 153 706 157 71,88%
Pozostali 1 624 608 700 28,12% 1 624 608 700 28,12%
Razem 5 778 314 857 100,00% 5 778 314 857 100,00%

Akcje PGNiG oraz akcje i udziały w jednostkach powiązanych z PGNiG w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących zostały opisane w rozdziale Ład korporacyjny.

Kurs akcji PGNiG

Akcje PGNiG od 23 września 2005 r. notowane są w systemie notowań ciągłych rynku podstawowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej wyniosła 2,98 zł. W 2021 r. akcje PGNiG wchodziły w skład indeksów: WIG, WIG20, WIG30, WIG-Poland, WIG-ESG, WIGdiv, a także indeksu sektorowego WIG-PALIWA i indeksu makrosektorowego WIG.MS-PET.

W 2021 r. roczna stopa zwrotu z akcji Spółki liczona bez uwzględnienia dywidendy wyniosła 13%. W tym samym okresie indeks branżowy WIG-PALIWA oraz indeks WIG20, skupiający największe i najbardziej płynne spółki notowane na warszawskim parkiecie, przyniosły inwestorom stopy zwrotu na poziomie odpowiednio 29% oraz 13%. Notowania PGNiG odchylały się o -12% (kurs minimalny na zamknięciu: 5,46 zł w dniu 30 listopada 2021 r.) do +12% (kurs maksymalny na zamknięciu: 6,98 zł w dniu 14 kwietnia 2021 r.) względem ceny uśrednionej z zamknięcia w całym 2021 r. (5,46 zł). Z kolei indeks WIG20 był notowany w przedziale od -14% (kurs minimalny: 1 876,85 pkt w dniu 25 marca 2021 r.) do +14% (kurs maksymalny: 2 472,33 pkt w dniu 12 października 2021 r.) względem średniej wartości w 2021 r.

13%

roczna stopa zwrotu z akcji Spółki liczona bez uwzględnienia dywidendy

Źródło: GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

* relatywnie do ceny akcji PGNiG.

Wskaźniki giełdowe

Kluczowe dane Jednostka
miary
2021 2020 2019 2018 2017 Zmiana %
2021/2020
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w mln zł 6 014 7 340 1 371 3 209 2 923 -16%
Zysk na jedną akcję1 1,04 1,27 0,24 0,56 0,51 -16%
Kurs akcji na zamknięciu ostatniej sesji w roku 6,3 5,54 4,33 6,91 6,29 14%
Średni kurs akcji w roku2 6,2 4,4 5,59 6,12 6,33 41%
Liczba wyemitowanych akcji mln szt. 5 778 5 778 5 778 5 778 5 778
Kapitalizacja na koniec roku w mln zł 36 401 32 023 25 019 39 928 36 346 14%
Średni dzienny wolumen obrotu mln szt. 4,15 5,83 5,02 3,9 3,5 -29%
Średnia dzienna wartość obrotu w mln zł 25,75 24,45 27,62 24,2 21,7 5%
Wielkość dywidendy3 w mln zł 1 213 520 1 040 1 156 133%
Wskaźniki giełdowe2
Wskaźnik P/E według uśrednionej ceny akcji 5,79 3,46 23,56 11,02 12,52 67%
Wskaźnik P/E na koniec roku 5,89 4,36 18,25 12,44 12,44 35%
Wskaźnik P/BV na koniec roku 0,36 0,73 0,66 1,09 1,08 -51%
Wskaźnik EV/EBITDA 2,54 2,69 5,22 5,58 5,59 -6%
Wskaźnik dywidendy na akcję3 0,21 0,09 0,18 0,2 133%
Źródło: GPW – Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
1) Przypisany zwykłym akcjonariuszom jednostki dominującej.
2) Kurs akcji według kursów zamknięcia.
3) Dywidenda z zysku za rok poprzedni.
P/E według uśrednionej ceny akcji = średnia cena akcji za rok obrotowy / zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej z jednej akcji.
P/E na koniec roku obrotowego = cena akcji na zamknięciu ostatniej sesji w roku obrotowym / zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej z jednej akcji.
P/BV na koniec roku obrotowego = cena akcji na zamknięciu ostatniej sesji w roku obrotowym / wartość księgowa jednej akcji.
EV/EBITDA = wartość kapitalizacji giełdowej spółki na zamknięciu ostatniej sesji w roku obrotowym + dług netto na koniec roku obrotowego / zysk operacyjny w roku obrotowym + łączna wartość amortyzacji w roku obrotowym.

Dywidenda na akcję = dywidenda za poprzedni rok obrotowy / liczba wyemitowanych akcji.

Relacje inwestorskie PGNiG

W 2021 r. w ramach wykonania obowiązków informacyjnych spółki publicznej PGNiG opublikowało 52 raporty bieżące, dotyczące m.in. zmian umów handlowych, zawieranych listów intencyjnych, procesów fuzji i przejęć, decyzji administracyjnych oraz wyników operacyjnych i finansowych.

Spółka zorganizowała cztery ogólnodostępne telekonferencje (dla analityków i inwestorów) oraz konferencje prasowe w związku z publikacją wyników okresowych. Przygotowała również raport zintegrowany 2020, zawierający wiele informacji nt. rynku ropy i gazu oraz prowadzonych działań rozwojowych w GK PGNiG. W 2021 r. przedstawiciele PGNiG odbyli łącznie blisko 30 spotkań z inwestorami i analitykami domów maklerskich, w większości w formule wideokonferencji.

W październiku 2021 r. w ramach konkursu „The Best Annual Report 2020” PGNiG znalazło się w gronie „The Best of the Best” – grupie podmiotów, których sprawozdawczość finansowa jest wzorcowa i może stanowić przykład dobrych praktyk w obszarze komunikacji z interesariuszami. Organizatorem konkursu jest Instytut Rachunkowości i Podatków

Polityka dywidendy

Strategia GK PGNiG na lata 2017-2022 przewiduje wypłatę do 50% skonsolidowanego zysku netto w postaci dywidendy, przy czym Zarząd PGNiG, rekomendując wypłatę dywidendy, każdorazowo bierze pod uwagę bieżącą sytuację finansową GK PGNiG i jej plany inwestycyjne.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Dywidenda za rok obrotowy (w mld zł) 1,21 0,52 1,04 1,16 1,06 1,18
Dywidenda na akcję (w zł) 0,21 0,09 0,18 0,2 0,18 0,2
Średnia roczna cena akcji (w zł) 4,4 5,59 6,12 6,33 5,16 5,94 4,85
Stopa dywidendy* 4,77% 1,61% 2,94% 3,88% 3,03% 4,12%
* Stopa dywidendy - dywidenda na jedną akcję dzielona przez średnią roczną cenę akcji

W dniu 9 lipca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) PGNiG, zgodnie z rekomendacją Zarządu PGNiG z dnia 25 maja 2021 r., podjęło decyzję o podziale kwoty 6.908.548.870,60 zł, na którą składał się zysk finansowy netto PGNiG S.A. za rok 2020 w kwocie 6.908.551.193,11 zł oraz niepokryta strata z lat ubiegłych wynikająca z korekty poprzedniego okresu w kwocie 2.322,51 zł w następujący sposób:

  • kwotę 1.213.446.119,97 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (0,21 zł na jedną akcję);
  • kwotę 5.695.102.750,63 zł przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego PGNiG.

Ponadto ZWZ PGNiG ustaliło dzień dywidendy na 19 lipca 2021 r. a termin wypłaty dywidendy na 3 sierpnia 2021 r.

Od dnia debiutu giełdowego, PGNiG wypłaciło łącznie 1,29 zł dywidendy na 1 akcję. Całkowita stopa zwrotu na koniec 2021 r. z uwzględnieniem dywidend, w porównaniu do ceny emisyjnej akcji PGNiG, wyniosła 155%.

Ratingi

Rating, inaczej ocena ryzyka, jest wskaźnikiem pozwalającym ocenić wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu gospodarczego lub ryzyko związane z różnymi instrumentami finansowymi. Ocena ta wystawiana jest przez agencje ratingowe. Stosują one specjalną skalę ocen składającą się z kombinacji kilku liter, cyfr i znaków plus lub minus, podwyższających lub obniżających konkretną ocenę.

PGNiG otrzymało oceny ratingowe od następujących agencji:

Agencja ratingowa* Rating Perspektywa Data ostatniej aktualizacji Link
Fitch Ratings BBB stabilna 19.05.2022 Artykuł prasowy
Moody’s Investors Service Baa2 stabilna 22.07.2020 Artykuł prasowy

* Rating Spółki „BBB-” z perspektywą „stabilną” w związku z wypowiedzeniem umowy ratingowej przez PGNiG w dniu 29 stycznia 2016 został wycofany przez Standard & Poor’s.

Wyniki wyszukiwania