Stosowane polityki i procedury należytej staranności

 • 102-11
 • GOV-2/A2

Kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem środowiska uwzględniono w założeniach Polityki QHSE. Kompetencje kadry menadżerskiej oraz odpowiednie przygotowanie personelu ma przełożenie na doskonalenie efektów działalności środowiskowej oraz realizację zakładanych celów Polityki. Polityka GK QHSE wyznacza kierunki działania w poniższym zakresie:

 • identyfikacja, nadzorowanie i monitorowanie wpływu działalności spółek na środowisko (aspektów środowiskowych),
 • identyfikacja i wypełnianie wymagań prawnych i innych wymagań regulacyjnych,
 • wyznaczanie i realizacja celów doskonalących, minimalizujących oddziaływanie na otoczenie i sąsiedztwo, tak aby zachowana była równowaga między rozwojem biznesu, a ochroną środowiska naturalnego,
 • stosowanie przyjaznych dla środowiska technologii,
 • efektywne wykorzystanie paliw i zasobów naturalnych,
 • podejmowanie działań prośrodowiskowych (w tym remediacyjnych i rekultywacyjnych),
 • nadzorowanie działań wykonawców,
 • podnoszenie kwalifikacji i budowanie świadomości pracowników w obszarze ochrony środowiska.

Działalność wykonywana przez Grupę PGNiG w całym łańcuchu wartości wiąże się z oddziaływaniem na środowisko. Biorąc pod uwagę globalne wyzwania ochrony środowiska, związane ze zmianami klimatycznymi, racjonalnym gospodarowaniem zasobami naturalnymi oraz gospodarką obiegu zamkniętego, GK PGNiG podejmuje działania w kierunku minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Fundamentem do podejmowania tego typu inicjatyw jest Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022, która przewiduje poniższe działania:

 • wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego, jako jednego z narzędzi realizacji Polityki QHSE w całej GK PGNiG,
 • stosowanie przyjaznych dla środowiska technologii i technik ograniczających emisję do środowiska, ilości powstających odpadów i ścieków oraz umożlwiających efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych w celu sprostania nowym wyzwaniom m.in. gospodarki w obiegu zamkniętym,
 • wdrożenie wymogów w zakresie utrzymywania najwyższych standardów ochrony środowiska oraz stosowania technologii i rozwiązań prośrodowiskowych przez dostawców i wykonawców GK PGNiG,
 • projektowanie, prowadzenie i udział w projektach naukowo-badawczych w zakresie nowych technologii w celu poprawy efektywności środowiskowej i ekonomicznej prac prowadzonych przez GK PGNiG,
 • ochrona bioróżnorodności w działalności wiążącej się z oddziaływaniem na siedliska i gatunki chronione,
 • minimalizacja wpływu działalności GK PGNiG na środowisko poprzez remediację terenów (w tym w odniesieniu do działalności przeszłej i związanymi z nią zanieczyszczeniami historycznymi),
 • prowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej skierowanej do klientów zmieniających system ogrzewania na gaz ziemny.

System zarządzania środowiskowego w GK PGNiG

W PGNiG system zarządzania środowiskowego funkcjonuje wg normy PN-EN ISO 14001. Jego celem jest identyfikacja aspektów środowiskowych organizacji. Najważniejsze z nich to:

 • Emisja zanieczyszczeń do atmosfery.

Są to emisje gazów i pyłów ze spalania paliw w źródłach technologicznych i ciepła, środkach transportu czy podczas operacji technicznych. Emisja zanieczyszczeń, takich jak tlenki azotu, siarki i węgla, są istotne w szczególności dla PGNiG Termika, która wytwarza energię elektryczną i ciepło, spalając w tym celu węgiel kamienny, gaz ziemny i biomasę. Emisje metanu do atmosfery mogą wystąpić podczas sytuacji awaryjnych związanych z rozszczelnieniem gazociągów oraz w przypadku wydmuchów technologicznych czy spalania gazu na pochodniach.

 • Emisja hałasu do otoczenia.

Emisja hałasu do otoczenia towarzyszy większości procesów technologicznych, a w przypadku prowadzenia prac sejsmicznych (Geofizyka Toruń) również należy uwzględnić wibracje.

 • Zanieczyszczenie gruntów i wód podziemnych.

Zanieczyszczenie gruntów i wód podziemnych może być powodowane wyciekami substancji ropopochodnych, substancji niebezpiecznych, podczas prowadzenia prac wiertniczych, innych procesów technologicznych, eksploatacji maszyn i urządzeń oraz w wyniku awarii, czy rozszczelnienia zbiorników magazynowych lub rurociągów. Przyczyną takiego stanu mogą być również zanieczyszczenia pochodzące z przeszłej działalności.

 • Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.

Działalność Grupy PGNiG wiąże się z powstawaniem odpadów. Nie da się ich wyeliminować całkowicie, ale dzięki wprowadzaniu nowych technologii, a także stosowaniu ekologicznych materiałów i wyrobów, ich ilości są ograniczane.

Zarządzanie powyższymi aspektami środowiskowymi należy do kluczowych zobowiązań GK PGNiG w ramach polityki ochrony środowiska.

Wyniki wyszukiwania