Wyniki segmentu

Przychody ze sprzedaży w segmencie Wytwarzanie w latach 2018-2021

Wytwarzanie wyniki finansowe 2021 2020 2019 2018
Przychody ze sprzedaży poza GK PGNiG 2 381 1 844 1 606 1 617
Przychody ze sprzedaży między segmentami 1 042 929 959 770
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 3 423 2 773 2 565 2 387
ciepło 1 753 1 469 1 330 1 322
energia elektryczna 1 239 1 053 997 802
dystrybucja ciepła 96 78 75 74
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) 1 134 930 856 788
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 55 135 149 316

Koszty operacyjne w segmencie Wytwarzanie w latach 2018-2021

2021 2020 2019 2018
Koszty ogółem, w tym: -3 368 -2 638 -2 416 -2 071
zużycie surowców i materiałów -1 636 -1 166 -1 120 -1 034
świadczenia pracownicze -238 -234 -219 -205
usługi obce -244 -207 -195 -191
podatki i opłaty -76 -65 -65 -77
pozostałe przychody i koszty operacyjne -95 -171 -111 -93
koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 0 0 1 1
odpisy rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych oraz ich odwrócenie 0 -7 0 16
amortyzacja -1 079 -795 -707 -472

 

  • wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania o 19% r/r do poziomu 1 084 mln zł przy wyższych cenach rynkowych i niższym wolumenie sprzedaży o 4% r/r;
  • wyższe przychody ze sprzedaży ciepła (19% r/r) na poziomie 1,75 mld zł przy niższej średniej temperaturze i wyższych o 6% r/r wolumenach sprzedaży;
  • stabilne r/r koszty zakupu węgla na poziomie 808 mln zł w 2021 r. i niższe o 9 mln zł r/r koszty biomasy na poziomie 71 mln zł w 2021 r.;
  • wzrost kosztów amortyzacji o 284 mln zł r/r., w tym z tytułu amortyzacji CO2: 972 mln zł.

Nakłady inwestycyjne poniesione na rzeczowe aktywa trwałe GK PGNiG w 2021 r. w segmencie Wytwarzanie wyniosły 2 135 mln zł (w tym z tytułu CO2:582 mln zł).

Wyniki finansowe PGNiG TERMIKA

PGNiG TERMIKA (mln zł) 2021 2020 2019 2018
Przychody ze sprzedaży 2 894 2 357 2 176 2 016
EBITDA 985 836 777 687
EBIT 68 150 147 286
Zysk/strata netto 7 (519)* (89) 208
Aktywa ogółem 7 543 6 533 6 876 5 949
Kapitał własny 2 656 2 612 3 133 3 415

Wyniki wyszukiwania