Działania na rzecz społeczeństwa

Społeczna odpowiedzialność Grupy PGNiG postrzegana jest wielowymiarowo i realizowana na wielu poziomach. Grupa działa na rzecz społeczeństwa w wymiarze materialnym i niematerialnym, wspierając istotne obszary życia społecznego.

Ze względu na to, że Grupa jest jednym z największych podmiotów, który został powołany do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, u podstaw jej działalności znajdują się aktywności wynikające z prowadzonego podstawowego biznesu. W związku z tym, rok do roku realizowanych jest wiele inwestycji, w ramach których wykorzystuje się innowacyjne rozwiązania pozwalające na osiągnięcie szybszych i trwalszych rezultatów. Należą do nich wszelkiego rodzaju inwestycje infrastrukturalne, które pozwalają na zapewnienie równego dostępu do energii gazowej całemu społeczeństwu.

Ponadto ważnym elementem wkładu w rozwój społeczeństwa, poza zapewnieniem podstawowych potrzeb, jest realizacja inicjatyw pozabiznesowych mających zasięg ogólnokrajowy. Są to działania, które podnoszą jakość życia w wymiarze intelektualnym i wspierają zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu. Należą do nich inicjatywy pozwalające na podtrzymanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej oraz budowanie świadomości kulturowej i tożsamości narodowej. GK PGNiG przyczynia się do kształtowania zasad moralnych oraz pasji życiowych społeczeństwa. Podejmowane działania w obszarze kultury, sportu i nauki wpływają na rozwój młodych pokoleń, od których w przyszłości zależeć będą ważne decyzje społeczne, gospodarcze i ekonomiczne. Tym samym PGNiG angażuje się w projekty upamiętniające historyczne i patriotyczne wydarzenia oraz wspiera renowacje i rozbudowy obiektów muzealnych. Ważnym elementem w tym obszarze jest pomoc w upowszechnianiu i umożliwianiu równego dostępu do dóbr kultury przez takie projekty jak m.in. objęcie mecenatem Teatru Telewizji. Jednocześnie PGNiG wspiera sport, który jednoczy społeczeństwo oraz kształtuje rozwój osobowości człowieka, promując takie wartości jak odpowiedzialność, determinację czy wytrwałość.

W 2021 r. działalność społeczna obejmowała też wsparcie walki z pandemią COVID-19, jednakże kontynuowano też długofalowe projekty. Grupa wpływa na społeczności poprzez swoją działalność dobroczynną i charytatywną realizowaną głównie przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Zakres działalności Fundacji w ubiegłym roku, obejmowało wspieranie przedsięwzięć służących zachowaniu i rozwojowi dziedzictwa narodowego i kultury oraz działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych i sportu. Fundacja ma również na celu promowanie historii ojczystej, budowanie tożsamości narodowej oraz czczenie pamięci o polskich bohaterach.

Działalność Fundacji opiera się na współpracy z partnerami programowymi i realizacji projektów własnych, co pozwala na jej efektywne wykorzystanie i dotarcie do osób najbardziej potrzebujących na terenie całej Polski.

Wśród głównych projektów realizowanych przez Fundację w 2021 r., których beneficjentami był ogół społeczeństwa, można wymienić:

w ramach tego projektu PGNiG OD, we współpracy z Fundacją PGNiG, oferuje bohaterom walki o wolną Polskę realne wsparcie w postaci dopłat do rachunków za gaz do 900 złotych rocznie. Program został zapoczątkowany w GK PGNiG w 2016 roku, jako inicjatywa dedykowana Powstańcom Warszawskim. W 2018 roku został rozszerzony o górników, strajkujących w kopalni „Wujek”, a w roku 2020 rozpoczął się nabór zgłoszeń skierowany do Weteranów Wojny Obronnej 1939 roku. W 2021 roku programem objętych było ponad 1100 weteranów. Program został nagrodzony Złotym BohaterON-em w 2019 r. oraz Strażnikiem Pamięci w 2016 r.

Partnerami programu są: Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.

zakończenie V i rozpoczęcie VI edycji programu edukacyjnego połączonego z konkursem dla szkół podstawowych, które mogą ubiegać się o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego i atrakcyjne nagrody. Do V edycji programu zapisało się ponad 2500 kół naukowych ze szkół podstawowych, a do konkursu zgłoszono ponad 760 prac konkursowych. We wrześniu 2021 r. ruszyła VI edycja programu, pod hasłem „Tajemnicze zniknięcie Ignacego”. Do 31 grudnia 2021 r. do programu zapisało się blisko 2 500 kół naukowych, a do konkursu zgłoszono już blisko 140 prac konkursowych.

we wrześniu 2021 roku Fundacja uruchomiła nowy program edukacyjny Mali Wielcy Odkrywcy. Jest to inicjatywa skierowana do przedszkoli z całego kraju. Celem programu jest propagowanie edukacji przez zachęcanie dzieci do praktycznego poznawania nauki, poprzez gry, zabawę i przeprowadzanie praktycznych doświadczeń. Program ma zainteresować dzieci nauką i wzbudzić w nich chęci do poznawania otaczającego je świata. Do I edycji programu (edycji pilotażowej) zapisało się prawie 800 przedszkoli.

program dla szkół ponadpodstawowych, którego celem jest promowanie ochrony środowiska i oświata, w szczególności popularyzacja i upowszechnianie świadomości i odpowiedzialności ekologicznej wśród młodzieży szkolnej. Na początku 2021 roku została uruchomiona I edycja tego programu. Uczestnicy przesyłali prace konkursowe w dwóch kategoriach – indywidualnej lub zespołowej. W pierwszej edycji dofinansowanie działań ekologicznych otrzymało 5 szkół. Do I edycji programu zapisało się 260 zespołów szkolnych, w konkursie indywidualnym zgłoszono blisko 1750 prac. Na przełomie listopada i grudnia 2021 r. uruchomiona została II edycja programu EKOczynni.

Istotne było też przekazanie dotacji na działania statutowe Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. PGNiG jest jednym z głównych fundatorów Muzeum, wspierając kolebkę branży naftowej – najstarszą działającą kopalnię ropy naftowej i dorobek pozostały po wielkim polskim wynalazcy i filantropie Ignacym Łukasiewiczu.

Pozostałe działania CSR:

pracownicy Grupy PGNiG cyklicznie od wielu lat angażują się w akcje krwiodawstwa przy współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa. Akcje krwiodawstwa są organizowane kilka razy w roku, w Centrali PGNiG na wiosnę i na jesieni, w których każdorazowo krew oddaje ok. 30 wolontariuszy. Ponadto w okresie obchodów święta Barbórki (4 grudnia) organizowane są zbiórki co roku przed budynkiem Oddziału w Zielonej Górze. Organizatorem akcji 2021 roku był PGNiG Oddział w Zielonej Górze, natomiast partnerami projektu – Exalo, Lubuski Oddział Okręgowy PCK, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Nafta” oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W 2021 roku pracownicy Grupy odpowiedzieli też na apel oddawania osocza przez ozdrowieńców, wspierając też w ten sposób walkę z pandemią COVID-19.

Celem akcji PSG jest walka ze smogiem oraz poprawa jakości życia Polaków żyjących w miastach o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu. W ramach II edycji przedsięwzięcia w 2021 roku, w związku ze stanem epidemicznym, udało się przekazać 5 urządzeń do pomiaru zanieczyszczenia powietrza wraz z zewnętrznym wyświetlaczem ledowym (Janowiec Wlkp., Więcbork, Rypin, Grajewo i Siemiatycze). W sumie od początku trwania projektu PSG przekazał 29 kompletów urządzeń. W 2021 r. ze względu na trwającą pandemię COVID-19 zrezygnowano z przeprowadzenia bezpłatnych badań spirometrycznych. Akcja będzie kontynuowana w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

Wsparcie kultury

PGNiG jako Mecenas Teatru Telewizji TVP wyraża zainteresowanie działaniami Spółki na rzecz kreowania i promocji wydarzeń, projektów i zjawisk reprezentujących kulturę wysoką. PGNiG jest wyłącznym mecenasem Teatru Telewizji. Sam projekt TVP jest jedyną taką inicjatywą w Europie, polegającą na przeniesieniu sztuk i spektaklów teatralnych na ekran TV. Dzięki inicjatywie szersze grono odbiorców może spojrzeć na sztukę i kulturę wysoką w nieco innym świetle niż wyłącznie na deskach teatru. Szczególnie w obecnym reżimie sanitarnym, kiedy miejsca w teatrze są ograniczone, możliwość obcowania z tym rodzajem sztuki w telewizji jest atrakcją dla widzów.

Dodatkowo PGNiG Termika wspiera Polską Operę Królewską, przyczyniając się do pielęgnowania i upowszechniania polskiego dziedzictwa muzycznego poprzez wsparcie teatru operowego.

Sponsoring sportu

PGNiG jako sponsor strategiczny wspiera rozwój polskiej piłki ręcznej od 2010 roku. Sponsoruje seniorskie, młodzieżowe i juniorskie reprezentacje Polski kobiet i mężczyzn. Jest tytularnym sponsorem PGNiG Superligi oraz PGNiG Pucharu Polski. Spółka zaangażowała się także w sponsoring piłki ręcznej plażowej.

Ponadto PGNiG Termika wspiera Legię Warszawa jako Oficjalny dostawca Ciepła dla Legii Warszawa oraz jest partnerem generalnym Polskiego Związku Szachowego.

Wsparcie nauki i edukacji

PGNiG w tym obszarze wspiera inicjatywy popularyzujące nauki ścisłe, zwiększające dostępność do wiedzy oraz zachęcające do jej przyswajania, takie jak np. pikniki naukowe czy konkursy.

PSG realizuje projekt Wirtualne Muzeum Gazownictwa (WMG) w 2021 r. WMG to platforma wiedzy o historii, teraźniejszości i przyszłości branży gazowniczej. Adresowana jest do pasjonatów gazownictwa, nauczycieli, uczniów, a docelowo naukowców i badaczy. Na portalu można znaleźć m.in.: wystawy, biogramy postaci związanych z gazownictwem, a także scenariusze lekcji dla nauczycieli. Projekt zdobył liczne nagrody (m.in. w czerwcu 2020 r. wyróżnienie w konkursie Polish Graphic Design Awards 2019).

Wyniki wyszukiwania