Analiza istotności

Sformułowanie treści Sprawozdania zostały oparte na wynikach badań opinii interesariuszy Grupy PGNiG. Do oceny przyjęto średnią z sumy wyników Badania opinii interesariuszy wewnętrznych, które zostały przeprowadzone na potrzeby ubiegłorocznego procesu raportowania niefinansowego, a także średnią z wyników „Badania opinii interesariuszy zewnętrznych” Grupy PGNiG, które otrzymano na podstawie przeprowadzonej anonimowej ankiety internetowej w terminie od 09.12.2021 r. do 1.02.2022 r.

Przyjęto trójstopniową skalę ocen: obszar nieistotny, średnio istotny oraz istotny i ważny dla interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych Grupy PGNIG. Na ocenę istotności wpływ miały również kryteria pośrednie tj. rekomendacje zawarte w „Wytycznych do raportowania ESG. Przewodniku dla spółek notowanych na GPW”, a także wytyczne Ustawy o Rachunkowości.

ISTOTNE ASPEKTY RAPORTOWANIA ISTOTNOŚĆ ASPEKTU ODDZIAŁYWANIE ASPEKTU
ŚREDNI WYSOKA WEWNĄTRZ GRUPY NA ZEWNĄTRZ GRUPY
ASPEKT EKONOMICZNY
 • Działania firmy na rzecz społeczeństwa, rynku lokalnego, infrastruktury, itp.
+ + +
 • Zapobieganie korupcji (szkolenia, identyfikowanie i rozwiązywanie ewentualnych incydentów)
+ +
ASPEKT SPOŁECZNY
 • Zachowanie poufności w relacjach z klientami. Działania zapobiegające utracie danych
+ + +
 • Różnorodność i równość szans w dostępie do stanowisk i w wynagrodzeniach
+
 • Szkolenia i edukacja pracowników, wspieranie rozwoju kariery
+ + +
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
+ + +
 • Zapobieganie dyskryminacji
+
 • Ocena produktów i usług pod kątem zdrowia i bezpieczeństwa klienta
+ + +
ASPEKT ŚRODOWISKOWY
 • Wykorzystywane przez firmę surowce i materiały oraz ich recykling
+ + +
 • Produkcja, utylizacja i recycling odpadów
+ +
 • Zużycie energii, sposoby redukcji zużycia energii
+ +
 • Emisje gazów cieplarnianych oraz sposoby ich redukowania
+ + +
 • Wpływ spółki na klimat i działania zapobiegające zmianom klimatycznym
+ + +
 • Wpływ na bioróżnorodność obszarów chronionych i niechronionych, siedliska, gatunki chronione
+ + +

Wyniki wyszukiwania