Centrum Korporacyjne

PGNiG Technologie

Działalność w 2021 r.

PGNiG Technologie S.A. działa przede wszystkim na krajowym rynku sektora naftowo-gazowego oraz w mniejszym zakresie na rynkach zagranicznych. Działalność spółki można podzielić na trzy główne obszary: gazociągi i infrastruktura gazowa, poszukiwanie i wydobycie oraz magazynowanie gazu. W ramach pierwszego obszaru spółka świadczy usługi budowlano-montażowe oraz dostarcza wyroby gotowe związane z budową, rozbudową, pracami remontowymi sieci gazowych oraz obiektów infrastruktury gazowej. W zakresie poszukiwania i wydobycia jest dostawcą usług budowlano-montażowych oraz wyrobów gotowych wyspecjalizowanych w kierunku eksploatacji oraz poszukiwania złóż węglowodorów. W ramach obszaru magazynowania jest dostawcą wyrobów i usług związanych z rozbudową, remontami oraz eksploatacją magazynów gazu.

W 2021 r. spółka w ramach dywersyfikacji działalności kontynuowała realizację zleceń w nowych obszarach związanych z dostawą zestawów sprężających. Dodatkowo nowością w ofercie PGNiG Technologie, jak również dla inwestora PGNiG, było wykonanie 2 zestawów mobilnych ośrodków wydobywczych (MOW 100) do prowadzenia testów produkcyjnych oraz wydobycia z odwiertów. W 2021 r. świadczono usługi dla spółek z GK PGNiG oraz dla podmiotów zewnętrznych, takich jak: GAZ-SYSTEM, ORLEN Upstream Sp. z o.o oraz DC Goryzonty i MHWirth AS. Istotnym zadaniem w 2021 r. była kontynuacja realizacji inwestycji związanej z zagospodarowaniem złoża ropy naftowej Kamień Mały dla PGNiG, którego odbiór techniczny przewidziano na I kwartał 2022 r.

PGNiG Serwis

Podstawową działalnością PGNiG Serwis Sp. z o.o. jest świadczenie kompleksowych usług finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, teleinformatycznych, bezpośredniej ochrony fizycznej, obsługi zabezpieczeń technicznych, zarządzania nieruchomościami i obsługa terenów przyległych dla spółek z GK PGNiG.

GAZOPROJEKT

PGNiG GAZOPROJEKT S.A. specjalizuje się w kompleksowym przygotowywaniu dokumentacji przedprojektowej i projektowej w branży gazowniczej, paliwowo-energetycznej i ogólnobudowlanej. Po okresie wysokiego nasycenia rynku w zakresie popytu na prace projektowe w ramach dużych strategicznych inwestycji dla głównych klientów spółki tj. PERN S.A., OGP GAZ-SYSTEM S.A. i Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., trwa obecnie okres realizacji inwestycji budowlanych. Ze względu na sytuację na rynku paliw pewien potencjał nowych projektów wykazuje rynek magazynowania i dystrybucji paliw płynnych. Toczą się również prace nad decyzjami o budowie nowych podziemnych magazynów gazów i ropy.

Geovita

Geovita S.A. prowadzi działalność o profilu wypoczynkowym, odnowy biologicznej, profilaktyki leczniczej, rehabilitacji leczniczej i konferencyjno-szkoleniowym. Obiekty spółki Geovita położone są w: Dąbkach, Mrzeżynie, Dźwirzynie, Jadwisinie koło Serocka, Płotkach koło Piły, Gronowie koło Łagowa, Jugowicach, Lądku Zdroju, Zakopanem, Wiśle, Złockiem koło Muszyny, Krynicy-Zdroju, Czarnej koło Ustrzyk Dolnych oraz Krakowie. W 2021 r. zawarto warunkową umowę sprzedaży obiektu w Jugowicach i ogłoszono przetargi na sprzedaż nierentownych obiektów w Płotkach koło Piły oraz w Gronowie koło Ługowa. W 2021 r. kontynuowano zapoczątkowany w 2017 r. proces restrukturyzacji zmierzający do zwiększenia wartości spółki.

W dniu 16 grudnia 2021 r. GK PGNiG podpisała z Polskim Holdingiem Hotelowym Sp. z o.o. umowę warunkową dotyczącą sprzedaży obiektów wypoczynkowych spółki Geovita. Z dniem 28 lutego 2022 r. spełnił się ostatni z warunków zawieszających, a w dniu 4 marca 2022 r. doszło do przeniesienia własności akcji do Polskiego Holdingu Hotelowego Sp. z o.o.

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (Polski Gaz TUW)

Polski Gaz TUW oferuje ochronę ubezpieczeniową spółkom z GK PGNiG, obejmującą m.in.: ubezpieczenia mienia, komunikacyjne, OC, ochronę prawną, jak również gwarancje ubezpieczeniowe. Polski Gaz TUW ubezpiecza również podmioty spoza GK PGNiG, w szczególności z sektora energetycznego. W 2021 r. kontynuowano współpracę w zakresie umów ubezpieczenia dla spółek w Grupie PGNiG.

Kluczowym projektem zrealizowanym w okresie sprawozdawczym był projekt związany z przejmowaniem aktywów zgromadzonych w ramach PPE (Pracownicze Programy Emerytalne) przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, tj. podmiot zależny od Polski Gaz TUW, którego obecnie głównym obszarem działalności jest oferowanie PPE w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Do końca 2021 r. Polski Gaz TUW na Życie zarządzało 16 programami PPE spółek z GK PGNiG.

W 2021 r. Polski Gaz TUW kontynuowało sprzedaż ubezpieczeń dystrybuowanych za pośrednictwem PGNiG Obrót Detaliczny tj. Doradcy Prawnego dla Ciebie oraz Doradcy Prawnego dla Firmy. Dodatkowo, we współpracy z PGNiG OD, Polski Gaz TUW przygotowało produkt ubezpieczeniowy z obszaru cyber, który jest spójny z prowadzonymi przez PGNIG OD działaniami w obszarze bezpieczeństwa klientów tj. akcją pod nazwą „świadomy klient” oraz zapewnia pierwsze w Polsce rozwiązania w obszarze „consumer cyber”. Nowy produkt będzie łączył w swoim zakresie ryzyka kradzieżowe, wypadkowe oraz ryzyka finansowe na skutek zdarzeń cybernetycznych.

W 2021 r. w związku z trwającą pandemią SARS-CoV-2, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Towarzystwo przygotowało oraz wdrożyło do sprzedaży ubezpieczenie antycovidowe dla pracodawców oferując kompleksowy pakiet usług w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników doświadczanych skutkami pandemii.

PGNiG Ventures

Strategia spółki PGNiG Ventures Sp. z o.o. zakłada alokowanie środków w spółki z przewidywanym potencjałem wzrostu lub w podmioty będące w fazie szybkiego wzrostu i wykazujące gotowość do kontynuowania wzrostu. Inwestycje dotyczą spółek, które działają w sektorze przemysłowym i operują w szybko rosnących segmentach rynku, posiadają przewagę konkurencyjną oraz potencjał rozwoju produktowego lub geograficznego. W 2021 r. PGNiG Ventures przeanalizowała 122 projekty, w tym do procesu inwestycyjnego wyselekcjonowała 3 projekty inwestycyjne z obszaru predictive maintenance (Przemysł 4.0), smart metering (digitalizacja infrastruktury pomiarowej – energetyka) oraz usługa SaaS wspierająca sprzedaż w obszarze związanym z fotowoltaiką, pompami ciepła itp.

Perspektywy rozwoju i wyzwania na przyszłość

PGNiG Technologie

W latach 2022-2024 spółka skupi się na kontynuacji rozwoju w ramach dotychczasowych sektorów, w szczególności w zakresie inwestycji oraz dostaw dla górnictwa węglowodorów. Podjęto działania rozwojowe, mające na celu budowę nowych kompetencji związanych z pozyskiwaniem zadań w zakresie dostaw zestawów sprężających gaz, mobilnych ośrodków wydobywczych oraz energetyki cieplno-gazowej.

Dodatkowo celem dywersyfikacji przychodów i uzupełnienia portfela zamówień kontynuowane będą starania o kontrakty w zakresie przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego, budowy stacji redukcyjnych, dostaw dla kolejnictwa oraz rozwój sprzedaży eksportowej wyrobów gotowych (Norwegia, Ukraina).

PGNiG Serwis

W 2022 r. PGNiG Serwis planuje kontynuować udział w realizacji planów strategicznych GK PGNiG. PGNiG Serwis dostrzega szanse w zapotrzebowaniu na działania optymalizacji i redukcji kosztów operacyjnych, czemu sprzyjają procesy przejmowania przez spółkę obowiązków w zakresie działalności pomocniczej oraz świadczenie usług wsparcia dla kolejnych spółek z GK PGNiG. PGNiG Serwis zamierza również rozszerzać działalność w obszarze IT, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz zarządzania i obsługi nieruchomości.

Gazoprojekt

W 2022 r. należy się spodziewać kontynuacji trendu spadkowego w zakresie ilości nowych, dużych inwestycji przesyłowych. Natomiast powinna rosnąć ilość inwestycji związanych z przyłączaniem do sieci gazowej układów generacyjnych energii elektrycznej i ciepła. W dużej mierze zależeć to będzie od sposobu prowadzenia polityki energetycznej państwa, a także zmian w podejściu do tego typu inwestycji w UE tj. formalnym i faktycznym uznaniu gazu ziemnego za paliwo przejściowe i przyznaniu dofinansowania do inwestycji gazowych. Ze względu na sytuację na rynku paliw pewien potencjał nowych projektów wykazuje również rynek magazynowania i dystrybucji paliw płynnych, budowy podziemnych magazynów gazów i paliw płynnych. Planowana rewolucja energetyczna wraz z narzędziami jej finansowania oraz tendencje konsolidacyjne w polskiej energetyce mogą być dla spółki szansą na rozwój rynkowy.

Geovita

W najbliższym okresie Geovita będzie kontynuować działania restrukturyzacyjne w obszarze optymalizacji kosztowej, poprawę efektywności we wszystkich obszarach działalności biznesowej oraz procedurę sprzedaży nierentownych obiektów.

Ponadto, po spełnieniu warunków zawieszających umowę sprzedaży Geovity pomiędzy GK PGNiG i PHH, spółka zostanie wydzielona z Grupy, a następnie przeniesiona do nowego właściciela.

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (Polski Gaz TUW)

Strategia na okres 2021-2025 zakłada dalsze funkcjonowanie Polski Gaz TUW jako podmiotu zależnego od PGNiG zapewniającego jego kompleksową i efektywną obsługę ubezpieczeniową. W zakresie produktowym w 2022 r. Polski Gaz TUW na Życie planuje wdrożenie do sprzedaży, w modelu agencyjnym indywidualnego produktu ochronnego zapewniającego świadczenia pielęgnacyjne dla ubezpieczonych.

PGNiG Ventures

Spółka PGNiG Ventures przewiduje kontynuację działań mających na celu dokonanie inwestycji kapitałowych w 2022 r. Spółka przewiduje, że w I kwartale 2022 r. zamknie proces inwestycyjny rozpoczęty w 2021 r. W kolejnych kwartałach 2022 r. spółka będzie kontynuować poszukiwania projektów inwestycyjnych i planuje przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej dla 1-2 projektów.

Wyniki wyszukiwania