Wpływ na bioróżnorodność

  • 304-2
  • ENV-4/C1

W 2021 r. GK PGNiG realizowała przedsięwzięcia, które znajdowały się w pobliżu obszarów chronionych i cennych przyrodniczo. Wszelkie prace wykonywane były zgodnie z uzyskanymi decyzjami i zezwoleniami. Dodatkowo w obszarach o skrajnie wrażliwych siedliskach wykonywano inwentaryzację przyrodniczą. Jedynie w pojedynczych przypadkach pozyskiwano decyzje derogacyjne.

Najważniejsze przedsięwzięcia spółek GK PGNiG mające wpływ na bioróżnorodność

Lp. Nazwa przedsięwzięcia realizowanego w 2021 r. Lokalizacja (województwo / gmina) Nazwy obszarów objętych formami ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000) Wpływ na bioróżnorodność
na których zlokalizowane jest przedsięwzięcie w otulinach, których zlokalizowane jest przedsięwzięcie lub w pobliżu, których tj. w odległości do 500 m zlokalizowane jest przedsięwzięcie bezpośredni wpływ pośredni wpływ
1 Jastrzębiec 3D (Geofizyka) Lubelskie, podkarpackie (Biszcza, Potok Górny, Tarnogród, Kuryłówka, Adamówka) Brak Brak Krótkotrwały, tylko podczas realizacji przedsięwzięcia (środki transportu, rozkładanie i zbieranie sprzętu). Odwracalny po zakończeniu prac.

 

Brak
2 Łagiewniki 3D (Geofizyka) Wielkopolskie (Grodzisk Wlkp., Granowo, Kamieniec, Duszniki, Opalenica, Buk, Dopiewo, Komorniki, Stęszew, Mosina) Natura 2000: Dolina Mogielnicy PLH300033, Ostoja Wielkopolska PLH300010, Będlewo – Byczyny PLH300039, Ostoja Rogalińska PLB300017. Parki narodowe: Wielkopolski Park Narodowy;
Otulina Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Krótkotrwały, tylko podczas realizacji przedsięwzięcia (środki transportu, rozkładanie i zbieranie sprzętu). Odwracalny po zakończeniu prac.

 

Brak
3 Pecna – Brodnica 3D (Geofizyka) Wielkopolskie (Komorniki, Kórnik, Mosina, Puszczykowo, Stęszew, Czempiń, Brodnica, Śrem) Rezerwat przyrody: Krajkowo;
Parki krajobrazowe: Rogaliński PK, PK im. Generała Dezyderego Chłapowskiego;
Natura 2000: Rogalińska Dolina Warty PLH300012, Będlewo – Bieczyny PLH300039, Ostoja Rogalińska PLB300017.
Natura 2000: Ostoja Wielkopolska PLH300010, Wielkopolski Park Narodowy;
Otulina Wielkopolskiego Parku Narodowego, otulina Rezerwatu Przyrody Goździk Siny w Grzybnie.
Krótkotrwały, tylko podczas realizacji przedsięwzięcia (środki transportu, rozkładanie i zbieranie sprzętu). Odwracalny po zakończeniu prac. Brak
4 KPMG Kosakowo – budowa kawern w ramach klastra B (GSP).

 

Pomorskie (Kosakowo) Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony Zatoka Pucka PLB220005,
Natura 2000: Specjalny Obszar Ochrony Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032.
Nadmorski Park Krajobrazowy,
Rezerwat Mechelińskie Łąki
Odwracalny Odwracalny
5 Budowa gazociągu Witkowo – Września wraz z KZZU Opatówko odcinek Witkowo (PSG)

 

Wielkopolskie (Witkowo/Września) Obszar chroniony krajobrazu Powidzko – Bieniszewski Grądy w Czerniejewie PLH300050, oddalony o ok. 50 m

 

Brak Brak
6 Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Latkowo-Wrzosy (PSG)

 

Kujawsko – pomorskie (Latkowo, Pławin, Wielowieś, Ludkowo, Piechcin, Zalesie Barcińskie, Barcin, Żnin, Jaroszewo, Wrzosy) n/d Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich
Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich Ostoja Barcińsko Gąsawska
Z uwagi na charakter analizowanej inwestycji oraz przyjęty zakres robót i działań minimalizujących nie przewiduje się negatywnego wpływu względem środowiska. Z uwagi na charakter analizowanej inwestycji oraz przyjęty zakres robót i działań minimalizujących nie przewiduje się negatywnego wpływu względem środowiska.
7 Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 DN 500 relacji Kalisz-Sieradz (PSG)

 

Łódzkie, wielkopolskie (Goszczanów, Błaszki, Warta, Wróblew, Sieradz, Ceków-Kolonia, Koźminek, Lisków) Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków 'Zbiornik Jeziorsko’ 100202, Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu Nie dotyczy Brak Tak
8 Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 DN 500 relacji Sieradz – Piotrków Trybunalski w ramach inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Kalisz-Sieradz-Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego i wielkopolskiego” (PSG)

 

Łódzkie, wielkopolskie (Sieradz, Burzenin, Konopnica, Widawa, Rusiec, Szczerców, Kluki, Bełchatów, Wola Krzysztoporska) 18 km przez Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Widawki, Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu – 5,75 km,
Park Krajobrazowy Międzyrzecz rz. Warty i Widawki – 9,54 km
Nie dotyczy Brak Tak
9 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE o nominalnym ciśnieniu gazu do 0,5 MPa, dz. 10 (PSG) Zachodniopomorskie (Połczyn-Zdrój) Obszar Natura 2000 „Ostoja Drawska” Nie dotyczy Z uwagi na niewielką skalę inwestycji, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na cele i przedmioty ochrony ww. obszaru. Inwestycja:
– nie spowoduje pogorszenia stanu zachowania siedlisk gatunków zwierząt, dla których ochrony obszar został wyznaczony,
– nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszar ten został wyznaczony,
– nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 „Ostoja Drawska” lub jego powiązań z innymi obszarami.
10 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE o nominalnym ciśnieniu gazu do 0,5 MPa, dz. 67 (PSG)

 

Zachodniopomorskie (Połczyn-Zdrój) Obszar Natura 2000 „Ostoja Drawska” Nie dotyczy Realizacja inwestycji nie spowoduje zmniejszenia bioróżnorodności obszaru Natura 2000. Inwestycja:
– nie spowoduje pogorszenia stanu zachowania siedlisk gatunków dla których ochrony obszar został wyznaczony,
– nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszar ten został wyznaczony.
11 Rekultywacja składowiska odpadów paleniskowych EC Siekierki przy ul. Włóki „Zawady”. (Termika)

 

Mazowieckie (Warszawa) Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły Rekultywacja hałd popiołowych na docelowe tereny do rekreacji i sportu. Nie dotyczy
12 Badania sejsmiczne 2D i 3D Sierpowo (PGNiG) Zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie (Biały Bór, Szczecinek, Borne Sulinowo, Barwice, Grzmiąca, Rzeczenica, Czarne, Debrzno, Człuchów, Okonek) Obszary Natura 2000: Ostoja Drawska PLB320019, Dorzecze Parsęty PLH320007, Bagno i Jezioro Ciemino PLH320036, Jezioro Śmiadowo PLH320042, Dolina Piławy PLH320025, Diabelskie Pustacie PLH320048;
Rezerwaty przyrody: Dęby Wilczkowskie, Bagno Ciemino, Wrzosowiska w Okonku (tereny rezerwatów zostały wyłączone z realizacji prac);
Obszary Chronionego Krajobrazu: Pojezierze Drawskie, Jeziora Szczecineckie, Dolina Piławy, Dolina rzeki Płytnicy (gm. Szczecinek), Dolina rzeki Płytnicy (gm. Borne Sulinowo), Las Drzonowski, Okolice Żydowo – Biały Bór;
Użytki ekologiczne: Szuwary nad Jeziorem Wielimie, Bórbagno nad Kutrami, Torfowisko w Lasku Zachodnim, Torfowisko przy szosie, Torfianki w Jelenim Ruczaju, Torfowisko Raciborki, Torfowisko Wybudowanie, Szare Maleńkie, Mechowiska Płociczno, Torfowisko nas Czarnym, Torfowisko Wyspowe;
Nie dotyczy Wzmożony ruch pojazdów, prowadzenie badań sejsmicznych z użyciem ciężkiego sprzętu lub z użyciem dynamitu, czasowe płoszenie zwierząt. Nie dotyczy
13 Badania sejsmiczne 3D Pecna-Brodnica (PGNiG) Wielkopolskie (Stęszew, Komorniki, Puszczykowo, Mosina, Kórnik, Czempiń, Brodnica, Śrem) Obszary Natura 2000: Rogalińska Dolina Warty PLH 300012, Ostoja Rogalińska PLB 300017, Będlewo-Bieczyny PLH 300039, Ostoja Wielkopolska PLH 300010;
Rezerwaty przyrody: Krajkowo, Goździk Siny w Grzybnie wraz z otuliną (wyłączone z prowadzenia prac);
Parki Krajobrazowe: Rogaliński, im. Generała Dezyderego Chłapowskiego;
Użytki ekologiczne: Potop, Żowiniec
Otulina Wielkopolskiego Parku Narodowego Wzmożony ruch pojazdów, prowadzenie badań sejsmicznych z użyciem ciężkiego sprzętu lub z użyciem dynamitu, czasowe płoszenie zwierząt. Nie dotyczy
14 Budowa fundamentu i instalacji zasilania elektrycznego dla żurawia pompowego na terenie strefy przyodwiertowej Połęcko 3k, 4k KRNiGZ Radoszyn (PGNiG)

 

Lubuskie (Maszewo) Obszary Natura 2000: Krośnieńska Dolina Odry PLH080028, Dolina Środkowej Odry PLB080004,
Krzesiński Park Krajobrazowy
Nie dotyczy Hałas, wzmożony ruch pojazdów, wykopy, zniszczenie wierzchniej warstwy gleby. Nie dotyczy
15 Budowa rurociągu odprowadzającego wody zaolejone z zestawów tłocznych na terenie Tłoczni Gazu Ziemnego Załęcze (PGNiG)

 

Dolnośląskie (Wąsosz) Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy Nie dotyczy Hałas, wykopy, zniszczenie wierzchniej warstwy gleby. Nie dotyczy
16 Demontaż, wymiana uszczelnienia i ponowny montażu kryz pomiarowych oraz przetworników ciśnienia na instalacji technologicznej KRNiGZ Lubiatów (PGNiG)

 

Lubuskie (Drezdenko) Obszar Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015 Nie dotyczy Prace realizowane na terenie kopalni. Nie dotyczy
17 Modernizacja i remont elementów instalacji technologicznych na terenie KRNiGZ Lubiatów (PGNiG)

 

Lubuskie (Drezdenko) Obszar Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015 Nie dotyczy Prace realizowane na terenie zajętym pod kopalnię. Nie dotyczy
18 Modernizacja podparć rurociągów pary łączących parownik LP ze zbiornikiem LP na PMG Wierzchowice (PGNiG)

 

Dolnośląskie (Czarnogoździce) Obszar Natura 2000 Ostoja nad Baryczą PLH020041, Park Krajobrazowy Dolina Baryczy Nie dotyczy Prace realizowane na terenie instalacji PMG Wierzchowice. Nie dotyczy
19 Modernizacja systemu detekcji gazu i pożaru FDPS/GDS na PMG Wierzchowice (PGNiG)

 

Dolnośląskie (Czarnogoździce) Obszar Natura 2000 Ostoja nad Baryczą PLH020041, Park Krajobrazowy Dolina Baryczy Nie dotyczy Prace realizowane na terenie instalacji PMG Wierzchowice. Nie dotyczy
20 Modernizacja systemu komunikacji KRNIGZ Dębno (PGNiG)

 

Zachodniopomorskie (Dębno) Obszar Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015 Nie dotyczy Prace realizowane na terenie kopalni. Nie dotyczy
21 Montaż izolacji termicznej i taśm grzewczych na instalacji: systemu próżniowego, odwodnienia rurociągów pary oraz stacji obejściowych zrzutowych PMG Wierzchowice (PGNiG)

 

Dolnośląskie (Czarnogoździce) Obszar Natura 2000 Ostoja nad Baryczą PLH020041, Park Krajobrazowy Dolina Baryczy Nie dotyczy Prace realizowane na terenie instalacji PMG Wierzchowice.

 

Nie dotyczy
22 Odwiert Brońsko-31H
(prace wiertnicze, likwidacja terenu po wiertni) (PGNiG)
Wielkopolskie (Śmigiel) Obszar Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański PLB300004 Nie dotyczy Odwiert zlokalizowany na gruntach użytkowanych rolniczo – ograniczenie użytkowania terenu ze względu na prowadzenie prac. Stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt.
23 Odwiert Brońsko-32
(prace wiertnicze, likwidacja terenu po wiertni) (PGNiG)
Wielkopolskie (Wielichowo) Nie dotyczy Nie dotyczy Odwiert zlokalizowany na gruntach użytkowanych rolniczo – ograniczenie użytkowania terenu ze względu na prowadzenie prac.

 

Stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt.
24 Otwór Bystrzek-1
(prace wiertnicze, likwidacja otworu oraz terenu po wiertni) (PGNiG)
Wielkopolskie (Śrem) Nie dotyczy Nie dotyczy Odwiert zlokalizowany na gruntach przeznaczonych pod zalesienie, ograniczenie użytkowania terenu ze względu na prowadzenie prac.

 

Stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt.
25 Otwór Chałupczyn-1
(prace wiertnicze) (PGNiG)
Lubuskie (Lubrza) Obszar Chronionego Krajobrazu Rynna Paklicy i Ołoboku Nie dotyczy Otwór zlokalizowany na gruntach leśnych – ograniczenie użytkowania terenu ze względu na prowadzenie prac.
Obszar prac poddano inwentaryzacji przyrodniczej oraz uzyskano decyzje derogacyjne na odstępstwa od zakazów w stosunku do chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz zezwolenie na płoszenie zwierzyny łownej.
Stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt.
26 Otwór Grodzewo-1 (likwidacja terenu po wiertni) (PGNiG) Wielkopolskie (Śrem) Nie dotyczy Nie dotyczy Otwór zlokalizowany na gruntach leśnych – ograniczenie użytkowania terenu ze względu na prowadzenie prac
Obszar prac poddano inwentaryzacji przyrodniczej oraz uzyskano decyzje derogacyjne na odstępstwa od zakazów w stosunku do chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz zezwolenie na płoszenie zwierzyny łownej.
Hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt.
27 otwór Lisiniec-1
(prace przygotowawcze, prace wiertnicze) (PGNiG)
Wielkopolskie (Rzgów) Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Warty PLB300002,
obszar Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska PLH300009,
Nie dotyczy Odwiert zlokalizowany na gruntach użytkowanych rolniczo – ograniczenie użytkowania terenu ze względu na prowadzenie prac, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię, płoszenie zwierząt – uzyskano decyzję derogacyjną na odstępstwa od zakazów w stosunku do chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz zezwolenie na płoszenie zwierzyny łownej.

 

Stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt.
28 Otwór Miłosław-7H
(prace przygotowawcze, prace wiertnicze) (PGNiG)
Wielkopolskie (Miłosław) Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy Nie dotyczy Odwiert zlokalizowany na gruntach użytkowanych rolniczo – ograniczenie użytkowania terenu ze względu na prowadzenie prac, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię, płoszenie zwierząt – uzyskano decyzję derogacyjną na odstępstwa od zakazów w stosunku do chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz zezwolenie na płoszenie zwierzyny łownej.

 

Stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt.
29 Otwór Sieraków-2H
(prace wiertnicze, próby w odwiercie) (PGNiG)
Wielkopolskie (Sieraków) Obszar Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015,
Sierakowski Park Krajobrazowy
Nie dotyczy Wyłączenie z produkcji leśnej, zajęcie terenu w obszarze chronionym, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię, płoszenie zwierząt – uzyskano decyzję derogacyjną na odstępstwa od zakazów w stosunku do chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz zezwolenie na płoszenie zwierzyny łownej.

 

Stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt.
30 Otwór Świniary-1
(likwidacja odwiertu) (PGNiG)
Lubuskie (Skwierzyna) Obszar Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015 Nie dotyczy Odwiert zlokalizowany na terenie leśnym. Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, wycinka drzew i zajęcie terenu w obszarze chronionym nastąpiło na etapie prac wiertniczych. Prace likwidacyjne prowadzono w obrębie terenu zajętego wcześniej na potrzeby wiertni.

 

Hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt.
31 Remont chłodnicy w zestawie sprężarkowym nr 1 na Tłoczni Załęcze (PGNiG)

 

Dolnośląskie (Wąsosz) Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy Nie dotyczy Prace na istniejącej instalacji tłoczni. Nie dotyczy
32 Remont instalacji i stanowiska nalewczego LPG na terenie KRNiGZ Dębno (PGNiG)

 

Zachodniopomorskie (Dębno) Obszar Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015 Nie dotyczy Prace na instalacji kopalni, hałas. Nie dotyczy
33 Remont odcinków rurociągów płynu złożowego relacji strefy przyodwiertowe Barnówko 8 – OC Barnówko,  Buszewo 4 – Mostno 8/9H i wymiana trójnika z montażem Z/O na rurociągu Gajewo 1 na strefie Buszewo 13 KRNiGZ Dębno (PGNiG)

 

Zachodniopomorskie (Dębno) Obszar Natura 2000 Ostoja Witnicko-DębniańskaPLB320015, Obszar Chronionego Krajobrazu „B” (Myślibórz), Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Witnicko-Dębieńskie Nie dotyczy Wzmożony ruch pojazdów, hałas, wykopy, zniszczenie wierzchniej warstwy gleby. Nie dotyczy
34 Remont pomieszczenia operacyjnego w budynku ochrony oraz pomieszczenia technicznego w budynku administracyjnym KRNiGZ Dębno (PGNiG)

 

Zachodniopomorskie (Dębno) Obszar Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015 Nie dotyczy Prace realizowane na terenie kopalni. Nie dotyczy
35 Remont regeneratora i kolumny regeneracyjnej DEG-U  i odtworzenie izolacji termiczne na instalacji regeneracji glikolu OG Radziądz KGZ Załęcze (PGNiG)

 

Dolnośląskie (Żmigród) Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, Obszar Natura 2000 Dolina Baryczy PLB020001; Obszar Natura 2000 Ostoja nad Baryczą PLH020041 Nie dotyczy Prace na istniejącej instalacji kopalni. Nie dotyczy
36 Remont zbiornika siarki KRNiGZ Lubiatów (PGNiG)

 

Lubuskie (Drezdenko) Obszar Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015 Nie dotyczy Prace realizowane w obrębie instalacji technologicznej kopalni. Nie dotyczy
37 Rozbiórka obiektów budowlanych Ośrodka Produkcyjnego Żarnowiec-W, Ośrodka Produkcyjnego Żarnowiec oraz czyszczenie instalacji technologicznej na terenie OG Dębki, przynależnych do KRNiGZ Gorzysław (PGNiG)

 

Pomorskie (Krokowa) Nadmorski Park Krajobrazowy Nie dotyczy Prace prowadzono na terenie zajętym wcześniej na potrzeby prowadzenia wydobycia kopaliny ze złoża: zniszczenie wierzchniej warstwy gleby, wykopy, hałas, wzmożony ruch pojazdów. Nie dotyczy
38 Wykonanie opomiarowania procesów technologicznych oraz wykonanie systemu do monitorowania i zarządzania energią KRNiGZ Dębno (strefy przyodwiertowe i OG) (PGNiG)

 

Zachodniopomorskie, lubuskie (Dębno, Lubiszyn) Obszar Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015, Obszar Chronionego Krajobrazu „A” (Dębno-Gorzów), Obszar Chronionego Krajobrazu „B” (Myślibórz), Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Witnicko-Dębieńskie Nie dotyczy Wykopy, zniszczenie wierzchniej warstwy gleby, hałas. Nie dotyczy
39 Wykonanie remontu łazienki w budynku administracyjno-socjalnym na terenie KGZ Załęcze – OC Załęcze (PGNiG)

 

Dolnośląskie (Wąsosz) Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy Nie dotyczy Prace realizowane na obiektach kopalni. Nie dotyczy
40 Wymiana słupów oświetleniowych na Ośrodku Grupowym Bogdaj III KGZ Bogdaj-Uciechów-Czeszów (PGNiG)

 

Wielkopolskie (Sośnie) Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, Obszar Natura 2000 Dolina Baryczy PLB020001, Obszar Natura 2000 Ostoja nad Baryczą PLH020041 Nie dotyczy Prace na terenie kopalni, hałas. Nie dotyczy
41 Wymiana szafy RCP-900 KRNiGZ Dębno
Wymiana szafy RCP-0548 na KRNiGZ Dębno (PGNiG)
Zachodniopomorskie (Dębno) Obszar Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015 Nie dotyczy Prace realizowane na terenie kopalni. Nie dotyczy
42 Wymiana zaworów na instalacjach technologicznych KRNiGZ Dębno (PGNiG)

 

Zachodniopomorskie (Dębno) Obszar Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015 Nie dotyczy Prace na instalacji technologicznej kopalni. Nie dotyczy
43 Wymiana żurawia pompowego przy odwiercie Jeniniec-1 na terenie OP Jeniniec, przynależnego do KRNiGZ Zielin (PGNiG)

 

Lubuskie (Bogdaniec) Obszar Chronionego Krajobrazu Gorzowsko – Krzeszycka Dolina Warty Nie dotyczy Hałas, wzmożony ruch pojazdów. Nie dotyczy
44 Zagospodarowanie złoża ropy naftowej Kamień Mały (PGNiG) Lubuskie (Górzyca, Słońsk) Obszar Natura 2000 Ujście Warty PLC080001, Park Krajobrazowy Ujście Warty, otulina Parku Narodowego Ujście Warty Hałas okresowo i krótkotrwale, wykopy okresowo i krótkotrwale – na etapie budowy. Hałas okresowo i krótkotrwale, wykopy okresowo i krótkotrwale – na etapie budowy.

Wyniki wyszukiwania