Segment w liczbach

Wolumeny sprzedaży gazu ziemnego poza GK PGNiG w segmencie OiM

mln m3 2021 2020 2019 2018 2017
GK PGNiG PGNiG GK PGNiG PGNiG GK PGNiG GK PGNiG GK PGNiG
Gaz wysokometanowy (E) 32 694 17 531 29 927 17 767 29 031 27 440 22 818
Gaz zaazotowany (Ls/Lw przeliczony na E) 797 237 745 261 751 721 671
Razem (przeliczony na E), w tym: 33 491 17 768 30 672 18 028 29 782 28 161 23 489
PGNiG – Sprzedaż hurtowa 17 768 17 768 18 030 18 030 16 726 16 364 13 734
PGNiG OD – Sprzedaż detaliczna 9 706 0 8 195 0 7 815 7 868 7 245
PST – Sprzedaż hurtowa/detaliczna 6 017 0 4 447 0 5 242 3 929 2 510

Wolumeny sprzedaży gazu ziemnego poza Polską poza GK PGNiG w segmencie OiM

mln m3 2021 2020 2019 2018 2017
GK PGNiG PGNiG GK PGNiG PGNiG GK PGNiG GK PGNiG GK PGNiG
PST 5 317 0 3 720 0 5 028 3 929 2 186
Eksport z Polski i sprzedaż na Ukrainie 225 225 1 239 1 239 544 451 728
Razem (przeliczony na E) 5 542 225 4 959 1 239 5 572 4 380 2 914

Struktura odbiorców gazu ziemnego w Polsce poza GK PGNiG w segmencie OiM

mln m3 2021 2020 2019
GK PGNiG PGNiG GK PGNiG PGNiG GK PGNiG PGNiG
Odbiorcy domowi 5 140 0 4 352 0 4 152 0
Handel, usługi, hurt 1 657 239 1 556 372 1 597 342
Zakłady azotowe 2 491 2 482 2 526 2 519 2 272 2 264
Elektrownie i ciepłownie 1 276 984 1 542 1 161 1 927 1 749
Rafinerie i petrochemia 1 895 1 887 2 412 2 400 2 020 2 013
Pozostali odbiorcy przemysłowi 3 916 692 3 583 692 3 182 903
Giełda 11 574 11 259 9 742 9 647 9 061 8 910
RAZEM sprzedaż w segmencie OiM poza GK PGNiG w Polsce 27 949 17 543 25 713 16 791 24 211 16 181

Struktura odbiorców gazu ziemnego poza Polską poza GK PGNiG w segmencie OiM

mln m3 2021 2020 2019
GK PGNiG PGNiG GK PGNiG PGNiG GK PGNiG PGNiG
Odbiorcy domowi 0 0 18 0 32 0
Handel, usługi, hurt 2 654 0 1 580 0 2 677 0
Pozostali odbiorcy przemysłowi 0 0 9 0 16 0
Giełda 2 663 0 2 113 0 2 303 0
Eksport z Polski i sprzedaż na Ukrainie 225 225 1 239 1 239 544 544
Razem sprzedaż w segmencie OiM poza GK PGNiG 5 542 225 4 959 1 239 5 572 5 572

Struktura odbiorców energii elektrycznej PGNiG w segmencie OiM

GWh 2021 2020 2019
Odbiorcy końcowi 155 0 0
Przedsiębiorstwa obrotu 28 101 360
Rynek bilansujący 30 50 353
Giełda 9 756 8 875 6 713
Razem sprzedaż PGNiG 9 968 9 026 7 426

Pojemności czynne i udostępnione pojemności czynne instalacji magazynowych w 2020 i 2021 r.

Nazwa instalacji magazynowych Pojemności czynne instalacji magazynowych (mln m) Udostępnione pojemności czynne instalacji magazynowych (mln m3) Udostępnione pojemności czynne instalacji magazynowych (GWh)
2021 2020 2021 2020 2021 2020
GIM Kawerna 824,8 824,8 807,6 809,6 8 860,8 8882,6
IM Wierzchowice 1 300 1300 1 300 1300 14 264 14263,6
GIM Sanok 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 11 520,6 11 520,6
Razem 3 174,8 3 174,8 3 157,6 3 159,6 34 645,0 34 666,8
* Przeliczenie dla paliwa gazowego o cieple spalania 39,5 MJ/m³

Wyniki wyszukiwania