Nasi interesariusze

pgnig-matrix pgnig-matrix

Interesariuszy Grupy PGNiG ustalono i zaktualizowano w 2020 roku na podstawie metody proponowanej przez G. Johnsona i K. Scholesa, która pozwala wyłonić grupy interesariuszy charakteryzujące się podobnymi oczekiwaniami ze względu na poziom zainteresowania i wpływ na Grupę PGNiG. W roku 2021 dokonano modyfikacji, polegających na połączeniu grup interesariuszy o podobnych cechach oraz sile wpływu na organizację. Taki sposób usystematyzowania i patrzenia na interesariuszy, z którymi Grupa Kapitałowa ma do czynienia pozwala jej lepiej zarządzać relacjami i dostosować się do określonych potrzeb informacyjnych. Efektem prac jest powyższa macierz interesariuszy, która wskazuje nie tylko poziom wpływu i siłę oddziaływania danej grupy na GK PGNiG, ale również rodzaj wpływu sklasyfikowany jako pozytywny, neutralny i negatywny. Prezentowane ujęcie graficzne pozwala również połączyć te grupy interesariuszy, które wymagają określonych działań informacyjnych.

Ponadto analizie poddano relacje i wpływ interesariuszy na Grupę PGNiG oraz ich oczekiwania i to jak oni oddziałują na Grupę. Jednocześnie uwzględniono sposób komunikacji oraz najczęstsze tematy podejmowane w ramach prowadzonej interakcji. Poniższa tabela prezentuje różnorodność i skalę zainteresowań interesariuszy, którymi Grupa zarządza.

Opis grupy interesariuszy
Sposób komunikacji z interesariuszami
Główne kwestie i zagadnienia poruszane przez interesariuszy
Uczestnicy sojuszy strategicznych w wymiarze kapitałowym. Większościowym akcjonariuszem Grupy jest Skarb Państwa. Akcjonariat mniejszościowy stanowią fundusze emerytalne, inwestycyjne krajowe i zagraniczne oraz przedsiębiorstwa i inwestorzy indywidualni. Istotną podgrupą w tej kategorii są banki i inne instytucje finansowe zapewniające finansowanie bieżącej działalności i inwestycji strategicznych Grupy. Analitycy dostarczają pełnej informacji potencjalnym inwestorom
 • spotkania i konferencje dla akcjonariuszy i inwestorów,
 • raporty bieżące i okresowe,
 • newsletter,
 • sprawozdania i materiały informacyjne,
 • kontakt mailowy oraz telefoniczny z Działem Relacji Inwestorskich,
 • bezpośrednie kontakty mailowe oraz telefoniczne z jednostkami biznesowymi GK PGNiG,
 • oficjalne kontakty z administracją centralną,
 • wspólne inicjatywy z GK PGNiG i administracji centralnej,
 • konferencje, warsztaty, spotkania dwustronne,
 • indywidualne spotkania z Zarządem i kluczowymi pracownikami,
 • raporty bieżące i okresowe,
 • sprawozdania i materiały informacyjne,
 • konferencje branżowe,
 • wspólne projekty i działania biznesowe.
 • sytuacja finansowa Grupy,
 • przejrzystość i transparentność działania,
 • plany strategiczne, strategia i cele Grupy,
 • rozwój Grupy,
 • wartości Grupy,
 • relacjonowanie postępów z prowadzonych procesów uwzględniających wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie neutralności klimatycznej, Europejskiego Zielonego Ładu, praw człowieka, etyki i zasad ładu korporacyjnego przy jednoczesnej dbałości o generowanie dodatniego wyniku i utrzymania pozycji lidera poprzez proces rozwoju dostosowany do obecnej i przyszłej rzeczywistości rynkowej jest elementem oceny analityków,
 • GK PGNiG prowadzi dialog z analitykami, w którym informuje o procesach wdrażania i monitorowania obszarów ESG w Grupie Kapitałowej PGNiG,
 • warunki współpracy,
 • satysfakcja ze współpracy

Opis grupy interesariuszy
Sposób komunikacji z interesariuszami
Główne kwestie i zagadnienia poruszane przez interesariuszy
Jako wiodąca zintegrowana grupa w polskim sektorze gazowo-naftowym Grupa PGNiG posiada szerokie grono klientów zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. Klienci Grupy PGNiG nabywają od niej przede wszystkim surowce naturalne, głównie gaz ziemny oraz ropę naftową, jak również inne produkty i usługi świadczone przez liczne spółki wchodzące w skład Grupy. Jej segment wytwarzania dostarcza na rynek ciepło i energię elektryczną.
 • badania satysfakcji,
 • infolinia,
 • strony www poszczególnych jednostek GK,
 • Biura Obsługi Klienta,
 • eBOK,
 • dedykowani doradcy biznesowi,
 • contact center.
 • indywidualne warunki współpracy,
 • rozwój produktów i usług,
 • polityka rabatowa,
 • warunki współpracy,
 • jakość oferowanych produktów,
 • satysfakcja ze współpracy.

Opis grupy interesariuszy
Sposób komunikacji z interesariuszami
Główne kwestie i zagadnienia poruszane przez interesariuszy
Grupa PGNiG jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Zatrudnia pracowników z bogatym doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami. Pracownicy to grupa interesariuszy, która poprzez posiadaną wiedzę, doświadczenie i umiejętności tworzy wartość dodaną PGNiG, dostarczając produkty i usługi na wysokim poziomie. Pracownicy tworzą kulturę organizacyjną PGNiG, mają wpływ na realizację celów strategicznych Grupy oraz w sposób bezpośredni przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych są głosem pracowników i ważnym decydentem kształtującym politykę personalną organizacji. Przekazują opinie pracowników w zakresie warunków pracy do Grupy jako pracodawcy oraz przedstawiają warunki porozumienia pomiędzy stronami w obszarach zawodowych i socjalnych.
 • konsultacje społeczne (w zależności od potrzeb),
 • Rada Pracowników (spotkania/ konsultacje zgodnie z zapisami ustawowymi),
 • grupa komunikatorów – pracowników odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną (spotkania komunikatorów kilka razy w roku),
 • codzienny newsletter elektroniczny, portal wewnętrzny – intranet,
 • badanie opinii pracowników (co 2-3 lata na dużą skalę i raz w roku badanie satysfakcji dot. poziomu jakości usług komunikacyjnych i informatycznych),
 • spotkania okolicznościowe,
 • raporty bieżące i okresowe,
 • sprawozdania i materiały informacyjne,
 • ogłoszenia rekrutacyjne,
 • konferencje prasowe,
 • kontakt z pracownikami poszczególnych Spółek Grupy oraz Oddziałów PGNiG odpowiedzialnych za prowadzenie dialogu społecznego.
 • warunki wynagradzania i premiowania,
 • polityka płacowa,
 • możliwość rozwoju,
 • wsparcie i benefity,
 • polityka prorodzinna,
 • stabilność i pewność zatrudnienia,
 • plany rozwojowe,
 • strategia operacyjna,
 • poszanowanie praw człowieka.

Opis grupy interesariuszy
Sposób komunikacji z interesariuszami
Główne kwestie i zagadnienia poruszane przez interesariuszy
Partnerzy biznesowi i dostawcy to grupa podmiotów zarówno kluczowych, mających strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, jak i innych mniejszych, wspomagających realizację procesów technologicznych i wspierających Grupę. Z jednej strony tworzą ją partnerzy współpracujący przy dostawach gazu z Polski na teren innych krajów, z którymi podpisane są długoterminowe umowy. Z drugiej, to podmioty, z którymi GK PGNiG realizuje projekty rozwojowe i innowacyjne pozwalające na wdrażanie nowych technologii i rozwiązań.

Innowatorzy i startupy: to grupa interesariuszy, która ma zapewnić dynamiczny rozwój GK PGNiG poprzez dostarczanie inspiracji do innowacyjnych projektów wpisujących się w światowe trendy.

Instytucje badawcze, uczelnie: współpraca z instytucjami naukowo-badawczymi i uczelniami wpisana jest w fundamenty PGNiG. Najważniejszym elementem rozwoju Grupy jest jej kapitał intelektualny w postaci wiedzy wysokiej klasy ekspertów oraz patentów i rozwiązań innowacyjnych wdrożonych na skalę przemysłową, który zapewnia jej bycie liderem na rynku.

Partnerzy społeczni: znacząca grupa interesariuszy biorąca czynny udział w kampaniach społecznych oraz działaniach charytatywnych, będąca beneficjentem programów realizowanych głównie przez Fundację PGNiG.

 • kontakty z wykonawcami w ramach prowadzonych postępowań zakupowych przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
 • zaangażowanie wykonawców w proces optymalizacji zakupów w poszczególnych grupach asortymentowych np. poprzez prowadzenie dialogu technicznego z wykonawcami, RFI, itp.
 • oceny współpracy,
 • konferencje branżowe,
 • spotkania bezpośrednie i w ramach organizacji gospodarczych czy branżowych,
 • platforma informatyczna dla dostawców i partnerów biznesowych,
 • wspólne projekty i działania biznesowe.
 • konkursy na projekty innowacyjne,
 • konferencje, warsztaty i spotkania dla prowadzących startupy,
 • współpraca z funduszem typu corporate venture capital – PGNiG Ventures,
 • bezpośrednie kontakty mailowe oraz telefoniczne,
 • wspólne projekty,
 • konsultacje i wsparcie merytoryczne inwestycji,
 • wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego na wszystkich poziomach,
 • projekty i dotacje Fundacji PGNiG,
 • dedykowani doradcy biznesowi,
 • współpraca w zakresie akcji humanitarnych i charytatywnych w Polsce i na świecie – poprzez Fundację PGNiG.
 • warunki współpracy,
 • transparentne zasady współpracy i wyboru dostawców,
 • warunki przyjęcia i reklamacji dostaw,
 • wspólne inicjatywy branżowe, w tym eventy, konferencje,
 • jakość oferowanych produktów,
 • planowany rozwój produktów,
 • satysfakcja ze współpracy
 • strategia i cele Grupy,
 • działania rozwojowe,
 • wspólne przedsięwzięcia,
 • plany rozwojowe
 • wsparcie w rozwój edukacyjny społeczności,
 • wspólne inicjatywy i projekty,
 • wpływ na rozwój społeczności lokalnych,
 • wsparcie finansowe,
 • wspólne inicjatywy społeczne.

Opis grupy interesariuszy
Sposób komunikacji z interesariuszami
Główne kwestie i zagadnienia poruszane przez interesariuszy
PGNiG podejmuje współpracę ze wszystkimi interesariuszami, do których zaliczają się również mieszkańcy, przedstawiciele administracji samorządowej, lokalne przedsiębiorstwa i organizacje. Media to jeden z głównych kanałów komunikacji z pozostałymi interesariuszami, przez który Grupa przekazuje lokalnie i ogólnokrajowe informacje o najważniejszych wydarzeniach, inwestycjach i osiągnięciach mających strategiczne znaczenie dla kraju i poszczególnych społeczności. Media są również źródłem kształtowania opinii wśród pozostałych grup interesariuszy w oparciu o udzielane wywiady, organizowane konferencje, publikowane raporty finansowe i niefinansowe.
 • konsultacje społeczne (zgodnie z prawem, a także zgodnie z koncepcją dialogu społecznego, realizowaną w firmie, pozostałe działania w zależności od potrzeb),
 • działania w ramach Fundacji PGNiG,
 • współpraca bezpośrednia z władzami i organizacjami lokalnymi,
 • dialog związany z bieżącymi inwestycjami,
 • artykuły prasowe,
 • wywiady,
 • wkładki tematyczne,
 • biuro prasowe z komunikatami prasowymi,
 • komentarze/opinie,
 • dyskusje, debaty, konsultacje,
 • konferencje prasowe/wynikowe,
 • spotkania okolicznościowe.
 • plany inwestycyjne,
 • wsparcie społeczności lokalnej,
 • inicjatywy regionalne,
 • wyniki finansowe,
 • strategia i cele Grupy,
 • działania rozwojowe,
 • wartości Grupy.

Wyniki wyszukiwania