Działalność w 2021

Obszar działalności hurtowej

Działalność w Polsce

Działalność PGNiG obejmuje m.in. sprzedaż hurtową gazu ziemnego wydobywanego ze złóż krajowych oraz importowanego gazociągami i drogą morską. Spółka poprzez wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną – Oddział Obrotu Hurtowego – prowadzi handel: gazem ziemnym, LNG, ropą naftową, energią elektryczną, uprawnieniami do emisji CO2 i prawami majątkowymi. OOH jest również odpowiedzialny za politykę importową i dywersyfikację źródeł dostaw paliwa gazowego do Polski.

PGNiG w ramach wykonywanej działalności posiada koncesję na obrót paliwami gazowymi, obrót gazem ziemnym z zagranicą, wytwarzanie energii elektrycznej, obrót energią elektryczną, skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego.

Import gazu

W 2021 r. PGNiG kupowało gaz ziemny głównie w ramach wymienionych poniżej umów i kontraktów długoterminowych:

 • kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1996 r. z PAO Gazprom/OOO Gazprom Export, obowiązującego do 2022 r. (tzw. kontrakt jamalski);
 • umowy sprzedaży skroplonego gazu ziemnego z dnia 29 czerwca 2009 r. z Qatar Liquefied Gas Company Limited (3), obowiązującej do 2034 r. (tzw. kontrakt katarski) oraz umowy dodatkowej do umowy długoterminowej z marca 2017 r. (obowiązuje od początku 2018 r. do 2034 r.);
 • umowy sprzedaży / zakupu skroplonego gazu ziemnego z dnia 8 listopada 2018 r. z Cheniere Marketing International, LLP, obowiązującą do 2042 r.

Dostawy realizowane były również w ramach średnio- i krótkoterminowych umów na dostawy sieciowe oraz LNG (m.in. 5-letni kontrakt, którego wykonanie rozpoczęło się w 2018 r., na dostawę 9 ładunków gazu skroplonego z Centrica LNG Company Limited).

W 2021 r. zakupy gazu z importu wyniosły 176,9 TWh (16,1 mld m3). Zwiększyły się zakupy gazu z kierunku wschodniego – zakupiono o 9,9 TWh (ok. 0,9 mld m3) gazu więcej z tego kierunku względem 2020 r. Wzrosły dostawy LNG z poziomu 41,2 TWh (3,8 mld m3) w 2020 r. do poziomu 43,2 TWh (3,9 mld m3) w 2021 r.

W dniu 2 września 2021 r. PGNiG zawarło aneksy do umów na dostawy gazu skroplonego z Venture Global Plaquemines LNG, LLC oraz Venture Global Calcasieu Pass, LLC. Podpisanie Aneksów skutkuje zwiększeniem wolumenu dostaw LNG na rzecz PGNiG łącznie o 2 mln ton rocznie pochodzących z planowanych terminali skraplania gazu ziemnego:

 • Calcasieu Pass LNG w Calcasieu Parish – zwiększenie dostaw z 1 mln ton do 1,5 mln ton LNG rocznie przez 20 lat;
 • Plaquemines LNG w Plaquemines Parish – zwiększenie dostaw z 2,5 mln ton do 4 mln ton LNG rocznie przez 20 lat.

W wyniku podpisania Aneksów łączny wolumen dostaw LNG pochodzących z Venture Global Plaquemines LNG, LLC oraz Venture Global Calcasieu Pass, LLC wyniesie 5,5 mln ton LNG rocznie, co odpowiada łącznemu wolumenowi około 7,4 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji.

Po zawarciu umów długoterminowych na zakup LNG w terminalach amerykańskich w latach poprzednich, w 2020 r. i 2021 r. spółka PST z GK PGNiG wyczarterowała od norweskiego armatora Knutsen OAS Shipping w sumie cztery zbiornikowce w celu odbioru LNG zakontraktowanego w formule free-on-board. Jednostki o pojemności 174 tys. m3 każda, wejdą do użytku w latach 2023 r. i 2024 r. Pozyskanie statków zwiększy elastyczność zakupów i sprzedaży LNG i jest kolejnym krokiem w rozwoju działalności tradingowej Grupy PGNiG na globalnym rynku.

PGNiG aktywnie wspiera działania mające na celu budowę połączenia dającego Polsce bezpośredni dostęp do gazu ze złóż na Morzu Północnym. W styczniu 2018 r. zostały zawarte umowy na świadczenie usług przesyłu gazu w okresie od 1 października 2022 r. do 1 października 2037 r., w ramach procedury Open Season 2017 projektu Baltic Pipe dotyczącej przesyłu gazu z Norwegii do Polski przez Danię. Zawarcie umów przesyłowych z operatorami systemów przesyłowych, tj. GAZ-SYSTEM oraz Energinet o łącznej wartości 8,1 mld zł było ostatnim etapem Open Season 2017. Więcej informacji na temat projektu Baltic Pipe znajduje się TUTAJ

Renegocjacja warunków cenowych w ramach kontraktu z OOO Gazprom Export

PGNiG i Gazprom złożyły następujące wnioski o renegocjację warunków cenowych kontraktu jamalskiego:

 • PGNiG w dniu 1 listopada 2017 r, 1 listopada 2020 r. oraz z dnia 28 października 2021 r. modyfikujące wniosek o renegocjację złożony przez Spółkę w dniu 1 listopada 2020 r. poprzez wskazanie daty 1 listopada 2021 r. jako nowej daty wejścia w życie żądanej renegocjacji w ramach kontraktu jamalskiego; oraz
 • Gazprom w dniu 7 grudnia 2017 r. oraz 9 listopada 2020 r.

PGNiG pozostaje w kontakcie z dostawcą w sprawie przedłożonych wniosków.

PAO Gazprom/OOO Gazprom Export złożył dwie skargi do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie dotyczące postępowania arbitrażowego z powództwa PGNiG przeciwko PAO Gazprom/OOO Gazprom Export w sprawie zmiany ceny kontraktowej gazu dostarczanego przez dostawcę na podstawie kontraktu jamalskiego od dnia 1 listopada 2014 r. Pierwsza złożona w dniu 2 października 2018 r. o uchylenie wyroku częściowego Trybunału Arbitrażowego z dnia 29 czerwca 2018 r. Sąd Apelacyjny w Sztokholmie na mocy wyroku z dnia 23 grudnia 2020 r. odrzucił skargę PAO Gazprom/OOO Gazprom Export o uchylenie wyroku częściowego Trybunału Arbitrażowego ad hoc w Sztokholmie z dnia 29 czerwca 2018 r.  Druga złożona w dniu 29 maja 2020 r. o uchylenie wyroku końcowego Trybunału Arbitrażowego z dnia 30 marca 2020 r. Sprawa pozostaje w toku.

Dostawy gazu LNG

W 2021 r. PGNiG odebrało w sumie 35 ładunków LNG z 2,83 mln ton LNG, tj. około 43,21 TWh lub 3,94 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji, w tym:

 • 19 ładunków w ramach kontraktów długoterminowych z Qatargas, a wolumen importu z Kataru wyniósł 1,75 mln ton, czyli około 26,58 TWh lub około 2,42 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji;
 • 12 dostaw spot;
 • 2 dostawy na bazie kontaktu średnioterminowego GK PGNiG z Centrica;
 • 2 ładunki w ramach kontraktu długoterminowego zawartego z Cheniere.

Sprzedaż gazu przez PGNiG

Klienci nabywają od PGNiG paliwo gazowe po cenach rynkowych, zgodnie z formułami oraz mechanizmami wynikającymi z zawartych umów. Umowy uwzględniają indywidualne wyceny sporządzane przy zastosowaniu jednolitej i obiektywnej metody wyceny.

W 2021 r., podobnie jak latach poprzednich, z powodzeniem kontynuowano strategię sprzedaży, w wyniku której PGNiG utrzymało portfel dotychczasowych klientów. Strategicznymi odbiorcami gazu ziemnego PGNiG w Polsce są odbiorcy przemysłowi, do których należą m.in.: PKN ORLEN S.A., Grupa Azoty, Grupa LOTOS S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Grupa Kapitałowa ArcelorMittal, PGNiG Termika S.A. i Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.

Sprzedaż gazu wysokometanowego sieciowego PGNiG na polskim rynku w 2021 r. wyniosła 198,5 TWh (ok. 18,1 mld m3). W porównaniu do 2020 r., w którym sprzedaż PGNiG wyniosła 184,7 TWh (16,8 mld m3), odnotowano wzrost o 7,5%.

Sprzedaż gazu przez PST

W 2018 r. PST otworzyło oddział w Polsce w celu nawiązania kontaktu z klientami na dostawy gazu w Polsce i w następnej kolejności w całej Europie, bazując na posiadanych w Polsce kontaktach z filiami międzynarodowych firm.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. PST dostarczało paliwo gazowe (gaz E) do 20 klientów (41 punkty dostawy w Polsce). Klientami PST – oddział w Polsce – są największe podmioty komercyjne (kapitał prywatny) z branży szklarskiej, ceramicznej, motoryzacyjnej, metali niezależnych, chemicznej, spożywczej i rolniczej, odbierający paliwo gazowe na własne potrzeby w punktach fizycznych, oraz klienci hurtowi odbierający paliwo gazowe w punkcie wirtualnym lub fizycznym celem dalszej odsprzedaży.

PST Oddział w Polsce wspiera PGNiG OOH i PGNiG OD w dostawach SSLNG z terminalu Kłajpedy LNG FSRU na Litwie do granicy z Polską. W 2021 r. zrealizowano dostawę 51 GWh.

Eksport

W 2021 r. PGNiG kontynuowało sprzedaż gazu ziemnego na rynku ukraińskim głównie we współpracy ze spółkami z Grupy Kapitałowej ERU i innymi wiodącymi traderami na tym rynku. Ze względu na sytuację rynkową i wysokie stany ukraińskich magazynów gazu, import na Ukrainę z kierunku zachodniego przez większą część roku nie był realizowany, a działalność handlowa Spółki skupiła się na transakcjach kupna / sprzedaży gazu zmagazynowanego w ukraińskich podziemnych magazynach gazu. W 2021 r. PGNiG sprzedał na rynek ukraiński ok. 0,2 mld m3 (2,5 TWh) gazu ziemnego. Sprzedaż gazu odbywała się w ukraińskim systemie magazynowym w reżimie CWR (ang. Customs Warehouse Regime – tryb składu celnego). Spółka monitoruje możliwości rozwoju działalności na rynku ukraińskim.

Sprzedaż gazu na TGE realizowana przez PGNiG

Wolumen gazu sprzedanego przez PGNiG na TGE w 2021 r. (liczony po dacie dostawy w 2021 r.) wyniósł 123,5 TWh (11,12 mld m3) i wzrósł w porównaniu do 2020 r. o około 17,7 TWh.

Sprzedaż gazu LNG małej skali

W 2021 r. PGNiG kontynuowało rozwój swojej działalności na rynku LNG małej skali, czyli sprzedaży gazu za pomocą transportu cysternami skroplonego gazu do zakładów lub stacji regazyfikacyjnych, które nie mają dostępu do sieci dystrybucyjnej. Systematycznie rośnie wolumen paliwa, które trafia do odbiorców końcowych w postaci skroplonej. W 2021 r. w Świnoujściu załadowano 5 699 cystern LNG, podczas gdy w 2020 r. – 3 385. Spółka wprowadziła na rynek 122,6 tys. ton LNG, z czego przez Świnoujście – 100,9 tys. ton, natomiast sprzedaż z Odolanowa i Grodziska wyniosła 21,7 tys. ton. Łącznie w okresie 2016-2021 Spółka wprowadziła na rynek 401,3 tys. ton LNG, z czego z terminala LNG w Świnoujściu – 271,2 tys. ton, natomiast sprzedaż z Odolanowa i Grodziska wyniosła 130,1 tys. ton. Dodatkowo od kwietnia 2020 r. w terminalu LNG małej skali w Kłajpedzie PGNiG dokonało przeładunku na cysterny 13,7 tys. ton LNG.

Sprzedaż energii elektrycznej

PGNiG w zakresie działalności na rynku energii elektrycznej zajmuje się przede wszystkim obrotem hurtowym, zapewniając dostęp do rynku spółkom z GK PGNiG. Łączna sprzedaż energii elektrycznej do przedsiębiorstw obrotu i na giełdzie stanowiła w 2021 r. ponad 90% całości sprzedaży energii elektrycznej. PGNiG realizowało usługi bilansowania handlowego na rzecz PGNiG TERMIKA i PGNIG TERMIKA EP oraz usługę OHT (operatora handlowo-technicznego) na rzecz PGNiG TERMIKA.

Rynek mocy

W wyniku aukcji zorganizowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w 2021 r. PGNiG zawarło następujące umowy:

 • roczną, na dostawy w 2026 r. po rekordowej, jak dotychczas, cenie 400,39 zł/kW/rok (moc netto 17 MW);
 • kwartalną, na dostawy w I kwartale 2022 r. (86MW)
 • kwartalne, na dostawy w I i IV kwartale 2022 r. (140 MW)

W 2021 r. PGNiG aktywnie uczestniczyło we wtórnym obrocie na rynku mocy.

Działalność hurtowa za granicą

PGNiG Supply&Trading (PST)

GK PGNiG poprzez spółkę PGNiG Supply & Trading GmbH rozwija swoją działalność w Europie w trzech głównych obszarach: handel na międzynarodowym rynku LNG, usługi dostępu do europejskiego rynku gazu w tym dla gazu pochodzącego z szelfu kontynentalnego na Morzu Północnym oraz sprzedaż hurtową na rynku Europy Środkowo-Wschodniej.

PST w ramach wykonywanej działalności posiada możliwość obrotu paliwami gazowymi w Polsce, Niemczech, Holandii, Belgii, Austrii, Norwegii (Gassled System), Danii, Wielkiej Brytanii, Francji, Czechach, Słowacji, na Ukrainie, Litwie oraz na Węgrzech. Spółka aktywnie uczestniczy w handlu na zorganizowanych rynkach (giełdach) oraz w obrocie pozagiełdowym (OTC) współpracując z ponad 150 kontrahentami na bazie kontraktów EFET (umowy ramowe dotyczące obrotu gazem i energią elektryczną) oraz podobnych standaryzowanych kontraktach. W celu prowadzenia działalności handlowej na globalnym rynku LNG spółka posiada oddział w Londynie. W 2021 r. zrealizowano czternaście dostaw LNG, co przekłada się na dostawę 13,4 TWh LNG do terminalu w Świnoujściu.

Spółka PST została zarejestrowana w norweskim systemie Gassled obsługiwanym przez Gassco (Shipper Agreement), aby umożliwić rozpoczęcie działalności w zakresie odbioru gazu ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. PST jest także zarejestrowana jako shipper (pośredniczący podmiot wyspecjalizowany w obszarze gazu) oraz uczestnik systemu magazynowania gazu na Ukrainie. W 2021 r. w celu zwiększenia obecności w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej spółka została członkiem węgierskiej giełdy gazu CEEGEX oraz giełdy GET Baltic dla rynku litewskiego PGNiG.

PST kontynuuje działalność w zakresie obrotu kontraktami terminowymi na ropę Brent oraz na gaz w USA Henry Hub poprzez giełdy: ICE Futures Europe i ICE Futures U.S. Spółka prowadzi również handel energią elektryczną na rynku niemieckim, w ramach transakcji giełdowych (EEX) oraz na rynku pozagiełdowym (OTC).

Sprzedaż produktów i działalność w 2021 r.

W 2021 r. w ramach transakcji giełdowych i pozagiełdowych PST sprzedało 91,4 TWh gazu dostarczanego gazociągami (w tym 20,6 TWh gazu od PGNiG UN oraz Grupy LOTOS S.A.), 13,5 TWh LNG oraz 1,9 TWh energii elektrycznej. Największym rynkiem były dostawy do i w Polsce, gdzie sprzedano 44% wolumenu, natomiast udział rynków niemieckiego i holenderskiego w sprzedaży wyniósł odpowiednio 29% i 22%.

Od 2019 r. PST rozpoczęła odbiór gazu od LOTOS Exploration & Production Norge AS, na mocy umowy dotyczącej sprzedaż gazu wydobytego na koncesjach znajdujących się na Norweskim Szelfie Kontynentalnym (NSK). Wolumen odebranego gazu z tego kontraktu wyniósł w 2020 r. – 6,2 TWh, natomiast w 2021 r. – 5,0 TWh. Dodatkowo, PST odbiera na wybrzeżu niemieckim gaz produkowany przez PGNiG UN. W 2020 r. PST podpisała trzy dodatkowe umowy na odbiór gazu z obszaru Norweskiego/Duńskiego Szelfu Kontynentalnego (NSK/DSK). Dostawy gazu od nowych kontrahentów rozpoczęły się w październiku 2020 r. (Aker BP) oraz w grudniu 2020 (DNO), natomiast dostawy od kontrahenta Ørsted rozpoczną się w 2023 r.

W pierwszej połowie 2021 r. PST podpisała kontrakt na dostawy gazu na wybrzeżu niemieckim na rok gazowy 2021 oraz kontynuuje negocjacje w sprawie średnioterminowej umowy na dostawy gazu od 2022 r. z TotalEnergies Norge. Ponadto PST wygrała przetarg na sprzedaż gazu produkowanego ze złóż Duva i Nova, który będzie transportowany do Wielkiej Brytanii (sprzedawca: Sval Energie AS).

Obszar działalności detalicznej

Spółka PGNiG OD została wydzielona z PGNiG dnia 1 sierpnia 2014 r. celem prowadzenia sprzedaży detalicznej gazu ziemnego oraz handlowej obsługi klienta detalicznego. PGNiG OD specjalizuje się w sprzedaży gazu ziemnego (głównie pozyskanego z TGE), energii elektrycznej, sprężonego gazu ziemnego (CNG) oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG). PGNiG OD w ramach wykonywanej działalności posiada koncesję na obrót paliwami gazowymi oraz obrót energią elektryczną.

Zakup gazu

Zakup gazu ziemnego wysokometanowego realizowany jest z trzech podstawowych źródeł:

 • zakup gazu wysokometanowego na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (TGE);
 • zakup gazu wysokometanowego na mocy umowy bilateralnej zawartej z dostawą do punktu wirtualnego w sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM;
 • zakup gazu na mocy umowy bilateralnej zawartej z PGNiG z dostawą do punktu fizycznego Słubice.

Największy udział w globalnym wolumenie zakupu gazu wysokometanowego przypada na transakcje przeprowadzane na TGE. W portfelu zakupowym PGNiG OD poza gazem ziemnym wysokometanowym występuje również gaz zaazotowany oraz gaz ziemny wysokometanowy w postaci skroplonej LNG. Zakup gazu zaazotowanego realizowany jest na podstawie umowy bilateralnej z PGNiG S.A., natomiast zakup gazu w postaci skroplonej LNG realizowany jest na podstawie umów bilateralnych z PGNiG oraz z PGNiG Supply & Trading GmbH sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Sprzedaż gazu

Wśród klientów PGNiG OD znajdują się zarówno konsumenci, jak i klienci niebędący konsumentami (w tym w szczególności małe i średnie firmy). Odbiorców kwalifikuje się do grup taryfowych stosownie do:

 • rodzaju pobieranego paliwa gazowego – gaz wysokometanowy lub gaz zaazotowany;
 • mocy umownej;
 • rocznej ilości umownej – dla odbiorców o mocy umownej nie większej niż 110 kWh/h;
 • systemu rozliczeń – według częstotliwości rozliczeń odbiorców o mocy umownej nie większej niż 110 kWh/h.

Klienci rozliczani w grupach taryfowych 1-4 kupują paliwo gazowe przeznaczone głównie do przygotowywania posiłków, ogrzewania wody oraz pomieszczeń i w procesach produkcyjnych. Gospodarstwa domowe są objęte zatwierdzaną przez Prezesa URE taryfą regulującą ceny gazu ziemnego. W 2021 r. PGNiG OD stosowało następujące taryfy w zakresie obrotu paliwami gazowymi:

w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 10 (dalej: Taryfa nr 10) zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2020 r., która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. W stosunku do poprzedniej taryfy tj. Taryfy nr 9 ceny paliwa gazowego dla wszystkich grup taryfowych spadły o 4,5%. Stawki opłat abonamentowych pozostały bez zmian. Ceny za paliwo gazowe i stawki opłat abonamentowych zawarte w Taryfie nr 10 obowiązywały od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 10 (dalej: Zmiana Taryfy nr 10) zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 kwietnia 2021 r. W stosunku do Taryfy nr 10 ceny paliwa gazowego dla wszystkich grup taryfowych wzrosły o 5,6%. Stawki opłat abonamentowych pozostały bez zmian. Ceny za paliwo gazowe i stawki opłat abonamentowych zawarte w Zmianie Taryfy nr 10 obowiązywały od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r.

w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 10 (dalej: Zmiana nr 2 Taryfy nr 10) zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 lipca 2021 r. W stosunku do Zmiany Taryfy nr 10 ceny paliwa gazowego dla wszystkich grup taryfowych wzrosły o 12,4%. Stawki opłat abonamentowych pozostały bez zmian. Ceny za paliwo gazowe i stawki opłat abonamentowych zawarte w Zmianie nr 2 Taryfy nr 10 obowiązywały od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.

w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 10 (dalej: Zmiana nr 3 Taryfy nr 10), zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 września 2021 r. W stosunku do Zmiany nr 2 Taryfy nr 10 ceny paliwa gazowego dla wszystkich grup taryfowych wzrosły o 7,4%. Stawki opłat abonamentowych pozostały bez zmian. Ceny za paliwo gazowe i stawki opłat abonamentowych zawarte w Zmianie nr 3 Taryfy nr 10 obowiązywały od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Ponadto, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 17 grudnia 2021 r. zatwierdził Taryfę PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 11, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na podstawie Ustawy z dnia 7 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne, która wprowadziła możliwość skorzystania przez sprzedawców paliwa gazowego do odbiorców w gospodarstwach domowych z mechanizmu ujęcia w taryfie zatwierdzanej przez Prezesa URE tylko części kosztów zakupu paliwa gazowego, umożliwiając jednocześnie odzyskanie faktycznych kosztów w ciągu kolejnych trzech lat od zakończenia obowiązywania taryfy zatwierdzonej na podstawie tych przepisów.

Na koniec 2021 r. PGNiG OD obsługiwało łącznie ok. 7,144 mln odbiorców gazu ziemnego z grup taryfowych 1-4 (zarówno gazu ziemnego wysokometanowego, jak i gazu ziemnego zaazotowanego) oraz ponad 31 tys. PPG w grupach taryfowych 5-7. Do odbiorców segmentu biznesowego należą klienci, którzy pobierają paliwo gazowe zarówno na cele technologiczne, jak i cele grzewcze, a rozliczenie z nimi następuje na podstawie tzw. cenników Gaz dla Biznesu oraz ofert specjalnych. Efektem polityki handlowej jest stabilny udział w rynku, wynikający m.in. z poziomu satysfakcji Klientów ze współpracy z PGNiG OD, szerokiego portfolio produktowego oraz jakości obsługi.

Sprzedaż pozostałych węglowodorów

sprzedaż prowadzona jest do podmiotów posiadających floty samochodów zasilanych CNG. Przebiega na podstawie umów tankowania bezgotówkowego, a także odrębnych umów bilateralnych.

w ramach segmentu transportowego PGNiG OD oferuje podejście kompleksowe polegające na dostarczeniu paliwa gazowego wraz z infrastrukturą.

sprzedaż paliwa LNG do obiorców końcowych posiadających infrastrukturę odbiorczą (transport lub przemysł). Zakup LNG wraz z usługą transportu do wskazanej lokalizacji.

niezależnie od wykorzystania paliwa LNG przez odbiorcę końcowego (transport lub przemysł) oferowane jest podejście kompleksowe polegające na dostarczeniu paliwa gazowego wraz z infrastrukturą.

sprzedaż LNG na cele żeglugowe wraz z usługą bunkrowania w technologii truck-to-ship, realizowana w polskich portach.

Polityka handlowa – segment business-to-customer (B2C)

Ważnym czynnikiem determinującym zasady polityki sprzedażowej spółki dot. sprzedaży gazu dla Klientów indywidualnych jest obowiązek zatwierdzania taryf przez Prezesa URE. Zniesienie tego obowiązku zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami prawnymi jest planowane na styczeń 2024 r.

Spółka wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz podnosząc swoją konkurencyjność na rynku sukcesywnie poszerza swoją ofertę dla bazy ponad 7 mln Klientów poprzez sprzedaż produktów dodatkowych.

W latach poprzednich wprowadzono do oferty następujące usługi:

 • assistance „Pomocna Ekipa”, który gwarantuje pomoc fachowców 24h/7dni w tygodniu;
 • pakiet „Na Zdrowie”, który gwarantuje łatwy i szybki dostęp do usług medycznych;
 • pakiety ubezpieczeń prawnych – „Doradca Prawny dla Ciebie” oraz „Doradca Prawny dla Firmy”, które zapewniają dostęp do porad prawnych oraz zwrot kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego;
 • program „Pełnym Oddechem” realizowany we współpracy z BOŚ Bank – usługa finansowa;
 • produkt „Fotowoltaika dla domu”.

Polityka handlowa – segment business-to-business (B2B)

Podstawą oferty gazowej są oferty promocyjne w ramach kontraktów terminowych, bazujące zarówno na stałej cenie, jak i zmiennej cenie opartej o notowania wybranych indeksów giełdowych. Klienci, którzy nie są skłonni do wiązania się ze sprzedawcą na czas określony, mogą korzystać z cennika standardowego, bezterminowego „Gaz dla Biznesu”.

Podstawą tworzenia ofert produktowych oraz schematów cenowych są badania segmentacyjne (ze szczególnym uwzględnieniem elastyczności cenowej) oraz zapotrzebowanie ze strony Klientów przekazywane za pośrednictwem sieci sprzedaży. Ważnym elementem jest monitorowanie aktywności oraz oferty konkurencji.

Istotnym elementem rozszerzenia oferty handlowej spółki jest intensyfikacja sprzedaży produktów dodatkowych takich jak Fotowoltaika dla Firm (umowy obejmujące projekt oraz instalację PV) oraz Audyty energetyczne, Audyty efektywności energetycznej i usługi doradztwa energetycznego.

Sprzedaż awaryjna / rezerwowa / z urzędu paliwa gazowego

PGNiG OD pełni rolę „sprzedawcy rezerwowego” i „sprzedawcy z urzędu” (w związku z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw).

W 2021 r. w związku z zaprzestaniem dostarczania paliw gazowych przez spółki energetyczne ONICO S.A., Beskidzka Energetyka Sp. z o.o., ONE S.A., Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o., Konerg S.A. PGNiG OD zapewniło Klientom tych spółek nieprzerwane dostawy paliwa gazowego w ramach działania sprzedawcy awaryjnego lub z urzędu. Przejęci odbiorcy byli rozliczani według obowiązującej taryfy gazowej lub cennika Gaz dla Biznesu (niekonsumenci).

Sprzedaż energii elektrycznej

Wśród Klientów PGNiG OD znajdują się zarówno konsumenci, jak i Klienci niebędący konsumentami, którzy zawarli umowy kompleksowego dostarczania energii elektrycznej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Według stanu na koniec 2021 r. obsługiwano ponad 102,5 tys. punktów poboru energii.

W dalszym ciągu zainteresowaniem cieszyła się oferta na odkup energii z OZE (z instalacji o mocy do 500 kW), z której skorzystało 60 klientów.

Dodatkowo w III kwartale 2021 r. została wprowadzona oferta dla Klientów biznesowych polegająca na możliwości zakupu energii elektrycznej z Gwarancjami Pochodzenia.

Postępujący wzrost cen energii elektrycznej na rynkach hurtowych (TGE) może w negatywnym stopniu wpłynąć na atrakcyjność oferty PGNIG OD w szczególności dla konsumentów. Nie bez znaczenia jest fakt, że w dalszym ciągu cena dla tego segmentu rynku pozostaje regulowana i trudno osiągnąć konkurencyjny poziom względem sprzedawców z dużych grup energetycznych.

Wraz z rozwojem sprzedaży oferty fotowoltaicznej, przewidywane jest wdrożenie oferty dla Prosumentów.

Magazynowanie

Spółka Gas Storage Poland (GSP) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych stanowiących własność PGNiG: PMG Husów, PMG Wierzchowice, PMG Strachocina, PMG Swarzów, PMG Brzeźnica, KPMG Mogilno i KPMG Kosakowo.

pgnigpodziemnemagazyny1 (1) pgnigpodziemnemagazyny1 (1)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Oddziału Geologii i Eksploatacji i Gas Storage Poland.

GSP w ramach wykonywanej działalności posiada koncesję na magazynowanie paliwa gazowego w instalacjach magazynowych. Rozliczenia w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego prowadzone były w oparciu o następujące taryfy:

 • zmianę Taryfy w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego Nr 1/2020, obowiązującą w okresie od godz. 6:00 dnia 1 stycznia 2021 r. do godz. 6:00 dnia 16 czerwca 2021 r.;
 • Taryfę w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego Nr 1/2021, obowiązującą w okresie od godz. 6:00 dnia 16 czerwca 2021 r. do godz. 6:00 dnia 1 września 2021 r.;
 • zmianę Taryfy w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego Nr 1/2021, obowiązującą w okresie od godz. 6:00 dnia 1 września 2021 r. do godz. 6:00 dnia 15 października 2021 r.;
 • Zmianę nr 2 Taryfy w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego Nr 1/2021, obowiązującą w okresie od godz. 6:00 dnia 15 października 2021 r. do godz. 6:00 dnia 1 stycznia 2022 r.

KPMG Mogilno i Kosakowo są magazynami utworzonymi w kawernach solnych o szczytowym charakterze pracy, mogą być wykorzystywane m.in. do niwelowania krótkookresowych zmian zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny. PMG Wierzchowice, Husów, Strachocina, Swarzów oraz Brzeźnica są magazynami o sezonowym charakterze pracy. Wykorzystywane są one przede wszystkim do kompensacji nierównomierności zapotrzebowania na gaz ziemny w sezonie letnim i zimowym, jak również do realizacji zobowiązań wynikających z kontraktów importowych zawierających klauzulę take or pay oraz zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa dostaw gazu.

GSP pełniąc funkcję operatora systemu magazynowania świadczy usługi magazynowania paliw gazowych na rzecz użytkowników instalacji magazynowej w ramach zestandaryzowanych procedur, na zasadzie niedyskryminacji i równoprawnego traktowania zleceniodawców usługi magazynowania, z uwzględnieniem optymalnego i wydajnego wykorzystania instalacji magazynowych. Świadczenie usług magazynowania odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług magazynowania (USUM),

Oferta produktowa zbudowana jest w oparciu o Instalacje Magazynowe (IM) i Grupy Instalacji Magazynowych (GIM), tj:

 • GIM Kawerna (obejmuje KPMG Mogilno i KPMG Kosakowo),
 • GIM Sanok (obejmuje PMG Husów, PMG Strachocina, PMG Swarzów i PMG Brzeźnica),
 • Instalacja Magazynowa PMG Wierzchowice.

Na dzień 31 grudnia 2021 r., w ramach długoterminowych USUM, GSP rozdysponowała zdolności magazynowe w ilości 172,2 tys. pakietów, w tym 70,3 tys. pakietów w usługach magazynowania na warunkach ciągłych oraz 101,9 tys. pakietów na warunkach przerywanych. Natomiast w ramach krótkoterminowych usług magazynowania na warunkach przerywanych na dzień 31 grudnia 2021 r., GSP rozdysponowała zdolności magazynowe w ilości 474 pakietów elastycznych.

Udostępnione pojemności magazynowe

Na dzień 31 grudnia 2021 r. GSP dysponowała łącznie 3 174,8 mln m3 pojemności magazynowych czynnych instalacji magazynowych. W ramach tych pojemności GSP udostępniła na zasadach TPA oraz na potrzeby operatora systemu przesyłowego gazowego łącznie 3 139,6 mln m3 pojemności czynnych w ramach usług długoterminowych oraz  18 mln m3 z 30,0 mln m3 pojemności czynnej w ramach usług krótkoterminowych na warunkach przerywanych, ze względu na warunki techniczne. Ponadto, GSP przeznaczyła 5,2 mln m3 pojemności czynnej na potrzeby zużycia własnego instalacji technologicznej KPMG Mogilno i KMPG Kosakowo.

Usługa biletowa magazynowania - PGNiG

Usługa biletowa świadczona przez PGNiG umożliwia podmiotom importującym gaz ziemny do Polski lub dokonującym obrotu z zagranicą wywiązanie się z ustawowego obowiązku utrzymywania zapasu obowiązkowego. Spółka realizowała umowy na świadczenie usługi biletowej zawarte na rok gazowy 2020/2021, podpisane z 6 przedsiębiorstwami energetycznymi oraz realizuje na rok gazowy 2021/2022, zawarte z 9 przedsiębiorstwami energetycznymi. Łączny wolumen zapasów gazu utrzymywanych przez PGNiG na rzecz innych podmiotów to ponad 310 GWh gazu ziemnego w roku gazowym 2020/2021 i ponad 315 GWh gazu ziemnego w roku gazowym 2021/2022.

PGNiG w ramach usługi biletowej utrzymuje zapasy gazu w magazynach gazu, których operatorem jest GSP.

Wyniki wyszukiwania