Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w 2021

W 2021 r. PGNiG stosowało się do zbioru zasad ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016” (dalej „DPSN 2016”), przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 r. przez Radę Giełdy, oraz od momentu wejścia w życie w lipcu 2021 r. – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjętych Uchwałą Rady Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. (dalej „Dobre Praktyki 2021”, „DPSN 2021”).

Teksty wskazanych zbiorów zasad wraz ze zmianami są publicznie dostępne na oficjalnej stronie portalu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w części poświęconej tematyce ładu korporacyjnego oraz na stronie internetowej Emitenta.

Zgodnie z DPSN 2016, PGNiG:

 • dba o należytą komunikację z inwestorami i analitykami, prowadząc przejrzystą i skuteczną politykę informacyjną. W tym celu zapewnia łatwy i niedyskryminujący nikogo dostęp do ujawnianych informacji, korzystając z różnorodnych narzędzi komunikacji – w tym obszarze odstępuje jedynie od zasady I.Z.1.15;
 • jest kierowana przez zarząd, którego członkowie działają w interesie PGNiG i ponoszą odpowiedzialność za jej działalność. Do zarządu należy przywództwo w spółce, zaangażowanie w wyznaczanie jej celów strategicznych i ich realizacja oraz zapewnienie spółce efektywności i bezpieczeństwa.
 • jest nadzorowane przez skuteczną i kompetentną radę nadzorczą. Członkowie rady nadzorczej działają w interesie PGNiG i kierują się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii i osądów. Rada nadzorcza w szczególności opiniuje strategię spółki i weryfikuje pracę zarządu w zakresie osiągania ustalonych celów strategicznych oraz monitoruje wyniki osiągane przez spółkę – w tym obszarze odstępuje jedynie od zasady II.Z.7;
 • utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także sprawują skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednio do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności;
 • zachęca akcjonariuszy do zaangażowania się w sprawy spółki. Walne zgromadzenie obraduje z poszanowaniem praw akcjonariuszy i dąży do podejmowania uchwał bez naruszania uzasadnionych interesów poszczególnych grup akcjonariuszy – w tym obszarze odstępuje jedynie od rekomendacji IV.R.2;
 • posiada przejrzyste procedury zapobiegania konfliktom interesów i zawieraniu transakcji z podmiotami powiązanymi w warunkach możliwości wystąpienia konfliktu interesów. Procedury przewidują sposoby identyfikacji takich sytuacji, ich ujawniania oraz zarządzania nimi;
 • posiada politykę wynagrodzeń określającą formę, strukturę i sposób ustalania wynagrodzeń członków organów spółki i jej kluczowych menedżerów – w tym obszarze odstępuje jedynie od rekomendacji VI.R.4.

Zgodnie z DPSN 2021, PGNiG:

 • prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, wykorzystując różnorodne narzędzia i formy porozumiewania się, w tym przede wszystkim korporacyjną stronę internetową, umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego i publikuje co najmniej wstępne szacunkowe wyniki finansowe, organizuje cykliczne spotkania wynikowe dla inwestorów, udziela odpowiedzi niezwłocznie na wpływające zapytania;
 • jest kierowane przez władze w skład których powołane są osoby posiadające odpowiednie kompetencje, umiejętności i doświadczenie, odpowiednia liczba członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, a wewnętrzne przepisy Spółki regulujące zasady podejmowania decyzji i sposób funkcjonowania zarządu i rady nadzorczej są zgodne z najlepszymi praktykami ładu korporacyjnego;
 • posiada sprawnie działające systemy i funkcje wewnętrzne: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance);
 • angażuje akcjonariuszy w sprawy spółki, umożliwiając w odpowiedni sposób uczestniczenie w walnych zgromadzeniach i organizując je w stosownych miejscach i czasie;
 • ukształtowało przejrzyste procedury zarządzania konfliktami interesów i zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi w warunkach możliwości wystąpienia konfliktu interesów;
 • dba o stabilność kadry zarządzającej, między innymi poprzez przejrzyste, sprawiedliwe, spójne i niedyskryminujące zasady jej wynagradzania.

Informacja o odstąpieniu od stosowania postanowień zasad ładu korporacyjnego

Od momentu wprowadzenia do stosowania zasad ładu korporacyjnego Dobrych Praktyk 2016, PGNiG sukcesywnie zmniejszało zakres odstępstw od określonych w tym dokumencie zasad szczegółowych. W 2016 r. Spółka nie stosowała czterech zasad i dwóch rekomendacji.  W 2021 r. Emitent nie stosował dwóch ze wskazanych poniżej zasad i dwóch rekomendacji DPSN 2016. Poniżej Emitent przedstawia wyjaśnienie przyczyn odstąpienia od stosowania powyższych zasad i rekomendacji.

Wyjaśnienie przyczyn odstąpienia od stosowania zasad i rekomendacji DPSN 2016

Polityka informacyjna
i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.15

Treść zasady:

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji.

Wyjaśnienie:

Wiodącymi kryteriami branymi pod uwagę w przypadku postępowania kwalifikacyjnego na odpowiednie stanowiska do kluczowych Organów Spółki są głównie: doświadczenie zawodowe i wykształcenie. Spółka nie opracowała polityki różnorodności w stosunku do kluczowych menedżerów

Zarząd i Rada Nadzorcza – II.Z.7

Treść zasady:

W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.

Wyjaśnienie: W ramach Rady Nadzorczej Emitenta działa Komitet Audytu jako stały komitet.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, Emitent powinien stosować zasady określone w Załączniku I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Emitent wdrożył wszelkie wymogi gwarantujące udział Komitetu Audytu w nadzorze nad działalnością Emitenta poza:

zasadą wyrażoną w pkt 4.3.2 ww. załącznika, zgodnie z którą kierownictwo powinno informować Komitet Audytu o metodach stosowanych przy rozliczaniu znaczących, nietypowych transakcji, kiedy istnieje kilka sposobów ich ujęcia księgowego;

Na obecnym etapie funkcjonowania Komitetu Audytu Emitent nie widzi potrzeby wprowadzania bardzo szczegółowych regulacji precyzujących funkcjonowanie tego komitetu w tym wdrożenia zalecenia określonego w pkt 4.3.2. Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej.

Emitent podejmie stosowne działania w przyszłości, jeżeli znajdą one swoje uzasadnienie w praktyce funkcjonowania Komitetu Audytu.

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.R.2;

Treść rekomendacji:

Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

 1. transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
 3. wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Wyjaśnienie: Spółka postanowiła odstąpić od stosowania rekomendacji, ponieważ obecna struktura akcjonariatu, a także wysoka reprezentacja akcjonariuszy na Walnych Zgromadzeniach nie wskazuje na potrzebę wprowadzenia możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie wyklucza wprowadzenia takiej możliwości w przyszłości.

Wynagrodzenia

VI.R.4.

Treść rekomendacji:

Poziom wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach rady nadzorczej.

Wyjaśnienie:

Emitent stosuje rekomendację VI.R.4 w zakresie dotyczącym kształtowania wynagrodzenia Zarządu oraz kluczowych menedżerów. Emitent nie ma możliwości zastosowania tej rekomendacji w przypadku członków Rady Nadzorczej, których wynagrodzenia ustalane są na podstawie obowiązującego prawa powszechnego tj. ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2190).

W związku z wprowadzeniem do stosowania zasad ładu korporacyjnego Dobrych Praktyk 2021 i rozszerzeniem ich zakresu o nowe obszary, PGNiG w 2021 r. nie stosowało 13 zasad.

Wyjaśnienie przyczyn odstąpienia od stosowania zasad i rekomendacji DPSN 2021

 

Polityka informacyjna
i komunikacja z inwestorami

1.3.1

Treść zasady:

W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą: zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju;

Wyjaśnienie:

Strategia biznesowa Grupy Kapitałowej PGNiG została opublikowana w 2017 roku i będzie realizowana w przyjętym kształcie do 2022 r. Ze względu na panującą niepewność w obszarze regulacji rynków energii, która w znaczący sposób może wpłynąć na perspektywy działalności Grupy PGNiG w przyszłości, prace nad aktualizacją strategii biznesowej zostały zawieszone. Obowiązująca strategia biznesowa nie zawiera odrębnych elementów związanych z zagadnieniami środowiskowymi, zawierającymi mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju – te elementy zostały ujęte w uzupełniającym strategię biznesową dokumencie „Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022”, jednak w zakresie węższym niż wskazany w zasadzie 1.3.1. Spółka ma świadomość znaczenia kwestii zrównoważonego rozwoju w bieżącej działalności i uwzględni wskazywane w zasadzie 1.3.1 elementy w zaktualizowanej lub nowej strategii oraz polityce ESG, która stanowi obecnie przedmiot prac projektowych.

Polityka informacyjna
i komunikacja z inwestorami

1.3.2

Treść zasady:

W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą: sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.

Wyjaśnienie:

Strategia biznesowa Grupy Kapitałowej PGNiG została opublikowana w 2017 roku i będzie realizowana w przyjętym kształcie do 2022 roku. Strategia nie zawiera odrębnych elementów związanych ze sprawami społecznymi i pracowniczymi – te elementy zostały ujęte w uzupełniającym strategię biznesową dokumencie „Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022”, jednak w zakresie węższym niż wskazany w zasadzie 1.3.2.

Polityka informacyjna
i komunikacja z inwestorami1.4.1
Treść zasady:

W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.: objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka.

Wyjaśnienie:

Strategia biznesowa Grupy Kapitałowej PGNiG została opublikowana w 2017 roku i będzie realizowana w przyjętym kształcie do 2022 roku. Ze względu na znaczącą niepewność w obszarze regulacji rynków energii, która w znaczący sposób może wpłynąć na perspektywy działalności Grupy PGNiG w przyszłości, prace nad aktualizacją strategii biznesowej zostały zawieszone. Obowiązująca strategia biznesowa nie obejmuje kwestii związanych ze zmianą klimatu oraz wynikających z tego tytułu ryzyka – te elementy zostały ujęte w uzupełniającym strategię biznesową dokumencie „Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022”, jednak w zakresie węższym niż wskazany w zasadzie 1.4.1. Spółka ma świadomość znaczenia kwestii zrównoważonego rozwoju w bieżącej działalności i uwzględni wskazywane w zasadzie 1.4.1 elementy w zaktualizowanej lub nowej strategii oraz polityce ESG, która stanowi obecnie przedmiot prac projektowych.

Polityka informacyjna
i komunikacja z inwestorami1.4.2
Treść zasady:

W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.: przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk, z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.

Wyjaśnienie:

Strategia biznesowa Grupy Kapitałowej PGNiG została opublikowana w 2017 roku i będzie realizowana w przyjętym kształcie do 2022 roku. Ze względu na znaczącą niepewność w obszarze regulacji rynków energii, która w znaczący sposób może wpłynąć na perspektywy działalności Grupy PGNiG w przyszłości, prace nad aktualizacją strategii biznesowej zostały zawieszone. Obowiązująca strategia biznesowa nie obejmuje kwestii ewentualnych nierówności wynagrodzeń, ryzyka z tym związanego i nie zawiera celu, jakim jest doprowadzenie do równości płac kobiet i mężczyzn. Spółka będzie dążyć do uwzględnienia kwestii wskazanych w zasadzie 1.4.2 w zaktualizowanej lub nowej strategii oraz polityce ESG, która stanowi obecnie przedmiot prac projektowych.

Polityka informacyjna
i komunikacja z inwestorami1.5
Treść rekomendacji:

Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatków

Wyjaśnienie:

Spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią na wydatki reprezentacyjne, usługi prawne, marketingowe, w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w PGNiG S.A. Ponadto w „Sprawozdaniu Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych” prezentuje zakres działalności sponsoringowej i charytatywnej w kontekście Grupy Kapitałowej. Informacje te są prezentowanie w innym ujęciu niż wskazany w zasadzie 1.5.

Zarząd i Rada Nadzorcza

2.1 

Treść rekomendacji:

Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.

Wyjaśnienie:

W spółce nie obowiązuje polityka różnorodności przyjęta przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie, określająca zróżnicowanie organów spółki pod względem płci, kierunku wykształcenia, specjalistycznej wiedzy czy doświadczenia zawodowego. Wiodącymi kryteriami branymi pod uwagę w przypadku postępowania kwalifikacyjnego na odpowiednie stanowiska do kluczowych Organów Spółki są głównie: doświadczenie zawodowe i wykształcenie. Dodatkowo, statut Spółki przewiduje powoływanie w skład organów rady nadzorczej i zarządu przedstawicieli pracowników Grupy Kapitałowej w rezultacie przeprowadzanego głosowania wśród pracowników.

Zarząd i Rada Nadzorcza

2.2

Treść rekomendacji:

Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.

Wyjaśnienie:

Wiodącymi kryteriami branymi pod uwagę w przypadku postępowania kwalifikacyjnego na odpowiednie stanowiska do kluczowych Organów Spółki są głównie: doświadczenie zawodowe i wykształcenie. Dodatkowo, statut Spółki przewiduje powoływanie w skład organów rady nadzorczej i zarządu przedstawicieli pracowników Grupy Kapitałowej w rezultacie przeprowadzanego głosowania wśród pracowników.

Zarząd i Rada Nadzorcza

2.11.5

Treść rekomendacji:

Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej: ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5.

Wyjaśnienie:

Rada Nadzorcza w sprawozdaniu z działalności za dany rok obrotowy przedstawia ocenę racjonalności prowadzonej przez spółki polityki sponsoringowej, charytatywnej i innej o zbliżonym charakterze. Zakres tej oceny jest jednak w mniejszym zakresie niż proponowany w zasadzie 1.5.

Zarząd i Rada Nadzorcza

2.11.6

Treść rekomendacji:

Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej: informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.

Wyjaśnienie:

W Spółce nie obowiązuje polityka różnorodności przyjęta przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie, określająca zróżnicowanie organów spółki pod względem płci, kierunku wykształcenia, specjalistycznej wiedzy czy doświadczenia zawodowego. Wiodącymi kryteriami branymi pod uwagę w przypadku postępowania kwalifikacyjnego na odpowiednie stanowiska do kluczowych Organów Spółki są głównie: doświadczenie zawodowe i wykształcenie. Dodatkowo, statut Spółki przewiduje powoływanie w skład organów rady nadzorczej i zarządu przedstawicieli pracowników Grupy Kapitałowej w rezultacie przeprowadzanego głosowania wśród pracowników.

Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

4.1

Treść rekomendacji:

Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.

Wyjaśnienie:

Obecna struktura akcjonariatu Spółki, a także wysoka reprezentacja akcjonariuszy na Walnych Zgromadzeniach nie wskazuje na potrzebę wprowadzenia możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Do tej pory nie wpłynęły wnioski ze strony akcjonariuszy wskazujące na potrzebę organizowania e-walnego. Spółka nie wyklucza wprowadzenia takiej możliwości w przyszłości.

Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

4.8

Treść rekomendacji:

Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.

Wyjaśnienie:

Spółka nie ogranicza akcjonariuszom możliwości zgłoszenia projektów uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad w terminie krótszym niż wskazany w zasadzie 4.8.

Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

4.9.1

Treść rekomendacji:

W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji: kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki.

Wyjaśnienie:

Spółka nie ogranicza akcjonariuszom możliwości zgłoszenia kandydatur na członków rady nadzorczej w terminie krótszym niż wskazany w zasadzie 4.9.1.

Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

4.11

Treść rekomendacji:

Członkowie zarządu i rady nadzorczej biorą udział w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku.

Wyjaśnienie:

Zarząd Spółki na bieżąco udziela informacji nt. działalności, wyników finansowych oraz stopnia realizacji zamierzeń strategicznych. Spółka organizuje spotkania i telekonferencje z inwestorami i akcjonariuszami, oraz konferencje prasowe dla mediów w związku z publikacją raportów okresowych i wystąpienia istotnych dla działalności Spółki zdarzeń. Spółka stosuje zasadę 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 w sposób zapewniający wyczerpującą informację dla akcjonariuszy w zakresie spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia. Spółka udziela odpowiedzi na zadane przez akcjonariuszy pytania w formie raportów bieżących, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Wyniki wyszukiwania