Cele, aspiracje i realizacja Strategii biznesowej w latach 2017-2021

Poszukiwanie i wydobycie

Aspiracje

Wzrost zasobów i poziomu wydobycia węglowodorów

Cele

 • Zwiększenie bazy udokumentowanych zasobów o ok. 35%.
 • Zwiększenie poziomu wydobycia węglowodorów o ok. 41%.
 • Istotne obniżenie jednostkowych kosztów poszukiwań i rozpoznania złóż.
 • Utrzymanie jednostkowych kosztów zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów

Realizacja

* Nakłady uwzględniające wydatki na akwizycje złóż węglowodorów.

Obrót i magazynowanie

Obrót detaliczny

Aspiracje

Obrót detaliczny: Utrzymanie pozycji rynkowej i  maksymalizacja marży

Cele

Maksymalizacja marży w obrocie detalicznym, przy utrzymaniu łącznego wolumenu sprzedaży gazu ziemnego na rynku detalicznym na poziomie ok. 67-69 TWh rocznie.

Realizacja

Magazynowanie

Aspiracje

Zabezpieczenie dostępu do pojemności magazynowych

Cele

Zabezpieczenie docelowych dostępnych pojemności magazynowych dostosowanych do popytu oraz poprawa efektywności obszaru magazynowania.

Realizacja

Obrót hurtowy

Aspiracje

Zdywersyfikowany i konkurencyjny portfel dostaw gazu ziemnego

Cele

 • Budowa zdywersyfikowanego i konkurencyjnego portfela dostaw gazu ziemnego po 2022 r.
 • Zwiększenie łącznego wolumenu sprzedaży gazu ziemnego o ok. 7%.

Realizacja

Dystrybucja

Aspiracje

Przyspieszenie gazyfikacji kraju

Cele

 • Budowa łącznie ponad 300 tys. nowych przyłączy gazowych.
 • Zwiększenie wolumenu dystrybucji gazu o ok. 16%.

Realizacja

 

Wytwarzanie

Aspiracje

Wzrost wolumenu produkcji energii.

Cele

Zwiększenie wolumenu sprzedaży ciepła i energii elektrycznej o ok. 20%.

Realizacja

 

Centrum korporacyjne

Aspiracje

Efektywny model korporacyjny, rozwój B+R+I oraz CSR.

Cele

 • Zwiększenie zaangażowania oraz efektywności w realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych (łączne planowane wydatki na ten obszar przewidziano na poziomie ok. 680 mln zł).
 • Poprawa efektywności operacyjnej GK PGNiG.
 • Wzmocnienie wizerunku Grupy.

Realizacja

Nakłady inwestycyjne w okresie 2017-2021 wyniosły łącznie 30,6 mld zł, co stanowi ok. 90% realizacji planu na lata 2017-2022.

W 2021 r. realizacja Strategii w zakresie budowy bazy udokumentowanych zasobów węglowodorów, zagospodarowywania odkrytych krajowych złóż i wydobycia węglowodorów w Polsce przebiegała zgodnie z założeniami.

Z uwagi na ograniczoną dynamikę nowych odkryć krajowych złóż węglowodorów, a także niewielkie perspektywy udokumentowania złóż niekonwencjonalnych w Polsce, poszukiwane są możliwości dalszego wzrostu bazy zasobów węglowodorów oraz rozwoju działalności produkcyjnej poza granicami kraju. Jednocześnie ważnym celem dla Grupy pozostaje realizacja projektów wydobywczych gwarantujących tzw. equity gas na szelfie norweskim, w celu bezpośredniego sprowadzania go do Polski.

W 2021 r. PGNiG UN podejmował działania mające na celu istotne zwiększenie wydobycia oraz poprawę wyników operacyjnych, realizując tym samym cel strategiczny, poprzez poniesione inwestycje tj.: akwizycja spółki INEOS E&P Norge AS (zakończona pod koniec września 2021 r.), zakończenie procesu inwestycyjnego oraz rozpoczęcie produkcji na złożach Duva, Ærfugl oraz Ærfugl Nord, rozpoczęcie procesu inwestycyjnego Tommeliten Alpha oraz trzeciej fazy zagospodarowania Ormen Lange, przygotowanie koncepcji zagospodarowania złóż King Lear, Alve Nord, Fogelberg, Cape Vulture oraz Shrek, realizacja inwestycji w ramach złóż obecnie produkujących. Ponadto każdego roku rozstrzygane są rundy koncesyjne APA (Awards in Predefined Areas), dzięki którym istnieje możliwość powiększenia udziałów w koncesjach przez Spółkę.

W oddziale w Pakistanie w 2021 r. prowadzono prace poszukiwawcze oraz eksploatację węglowodorów na obszarze koncesji Kirthar zgodnie z założeniami. Ponadto PGNiG objęło 25% udziałów nieoperatorskich w koncesji poszukiwawczej Musakhel, gdzie w 2021 r. zakończono akwizycję i interpretację zdjęcia grawimetrycznego.

Obrót hurtowy

Mając na uwadze wygaśnięcie w 2022 r. kontraktu jamalskiego, Grupa PGNiG dąży do osiągnięcia realnej dywersyfikacji portfela dostaw gazu. W tym zakresie kluczowymi działaniami Grupy są:

 • wsparcie budowy Baltic Pipe poprzez zawarcie umów przesyłowych – celem strategicznym GK PGNiG jest budowa portfela pozyskania gazu z wykorzystaniem infrastruktury Baltic Pipe, co pozwoli na jego sprowadzanie z nowych kierunków i kontraktację po cenie rynkowej, zapewniając większą elastyczność portfela importu gazu po 2022 r.;
 • rozwój kompetencji w zakresie handlu i logistyki LNG na rynku globalnym – w ten sposób GK PGNiG wesprze elastyczność w zakresie struktury pozyskania gazu po 2022 r. dzięki możliwości bilansowania portfela importowego. PGNiG zawarł długoterminowe umowy na dostawy gazu skroplonego do Polski, których realizacja rozpocznie się po 2022 r.;
 • zwiększenie bazy zasobów w kraju i za granicą – poprzez rozwój i utrzymanie wysokiego wydobycia gazu w Polsce oraz badanie nowych kierunków dostaw gazu w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjnej Spółki po 2022 r.

W 2021 r. podobnie jak latach poprzednich z powodzeniem kontynuowano strategię sprzedaży, w wyniku której PGNiG utrzymało portfel dotychczasowych klientów.

Sprzedaż gazu wysokometanowego sieciowego PGNiG na polskim rynku w 2021 r. wyniosła 198,5 TWh (ok. 18,1 mld m3) i wzrosła o 7,5 % w porównaniu do 2020 r. (184,7 TWh, ok. 16,8 mld m3). Grupa zamierza kontynuować działania zmierzające do wzmocnienia swojej obecności na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym na rynku ukraińskim, należącym do najbardziej perspektywicznych w regionie. Ze względu na sytuację rynkową i wysokie stany ukraińskich magazynów gazu, import na Ukrainę z kierunku zachodniego przez większą część 2021 r. nie był realizowany, a działalność handlowa Spółki skupiła się na transakcjach kupna/sprzedaży gazu zmagazynowanego w ukraińskich podziemnych magazynach gazu.

Ponadto w 2021 r. PGNiG kontynuowało bardzo dynamiczny rozwój swojej działalności na rynku LNG małej skali, czyli sprzedaży gazu za pomocą transportu cysternami skroplonego gazu do zakładów lub stacji regazyfikacyjnych, które nie mają dostępu do sieci dystrybucyjnej, odpowiadając na istotny wzrost zapotrzebowania. Systematycznie rośnie wolumen paliwa, które trafia do odbiorców końcowych w postaci skroplonej.

Obrót detaliczny

Wdrażając wytyczne Strategii realizowany jest szereg inicjatyw, projektów czy działań operacyjnych mających wspierać osiągnięcie celów strategicznych we wszystkich czterech zdefiniowanych obszarach: wdrożenie strategii obrony marży, optymalizacja i digitalizacja procesów obsługi klienta, rozwój oferty produktowej, rozwój działalności doradztwa energetycznego.

Dla osiągnięcia celów strategicznych określonych w zdefiniowanych obszarach PGNiG OD realizuje projekty i działania operacyjne m.in. w obszarach: nowego systemu billingowego, rozwoju oferty produktowej (w tym oferty bunkrowania z wykorzystaniem LNG, rozwiązań fotowoltaicznych, produktów dodatkowych/nieenergetycznych) i rozwoju narzędzi obsługi klienta.

Sytuacja rynkowa Spółki w 2021 r., w dużej mierze była podyktowana następstwami postpandemicznych zmian w gospodarce oraz bezprecedensowych wzrostów cen paliwa gazowego na rynkach europejskich, z którymi skorelowane są notowania na Towarowej Giełdzie Energii. W szczególności znaczące wahania cen paliw i nośników energii na rynkach hurtowych wpłynęły negatywnie na możliwości realizacji polityki handlowej w obszarze osiągania założonych marż i wyniku finansowego.

Magazynowanie

W 2021 r. GSP realizowało prace związane z budową KPMG Kosakowo – 5-ciu komór zgrupowanych na klastrze B, które zostały oddane do eksploatacji we wrześniu 2021 r. (projekt finalnie został zakończony w grudniu 2021 r.)

Ponadto w ramach projektu H 2020 GSP opracowało „Studium wykonalności instalacji dla podziemnego magazynu wodoru w lokalizacji KPMG Mogilno” oraz „Studium wykonalności projektu wielkoskalowego magazynowania wodoru w kawernach solnych w lokalizacji KPMG Kosakowo”. Dodatkowo w 2021 r. opracowano studium wykonalności pn. „Budowa komór magazynowych dedykowanych dla podziemnego bezzbiornikowego magazynowania biometanu, w tym instalacji technologicznej w KPMG Mogilno

W ramach realizacji celów strategicznych PSG kontynuuje działania, które w 2021 r. zaowocowały zawarciem ponad 119,3 tys. umów przyłączeniowych z klientami oraz dostarczeniem do odbiorców 13,14 mld m3 gazu ziemnego. Do końca 2021 r. wydano ponad 260 tys. warunków przyłączeniowych (o 17% więcej niż w roku ubiegłym) oraz wybudowano 119,2 tys. sztuk przyłączy o łącznej długości 1 133,7 km.

Ogłoszony w 2018 r. Program przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski zakłada, że do 2022 r. na terenie zgazyfikowanych gmin zamieszkiwać będzie blisko 90% ludności kraju. W ramach Programu zgazyfikowano (uruchomiono usługę dystrybucyjną) 32 nowe gminy (łącznie 217 od początku Programu). Ponadto prowadzona jest rozbudowa sieci dystrybucyjnej na terenach niezgazyfikowanych oraz dostarczenie gazu odbiorcom z wykorzystaniem technologii skroplonego gazu ziemnego – LNG, czyli tzw. gazyfikacji wyspowej. W 2021 r. PSG odebrała 31 stacji regazyfikacji LNG i odkupiono 2 stacje regazyfikacji od PGNiG S.A.

Dodatkowo PSG realizowała zadania inwestycyjne związane ze stacjami CNG. Do końca 2021 r. dokonano 20 Odbiorów Technicznych stacji CNG, w tym 2 stacji LCNG.

Wizją strategiczną obszaru energetyki i ciepłownictwa jest dążenie do efektywnej rozbudowy mocy wytwórczych oraz dystrybucji ciepła sieciowego. GK PGNiG zamierza także zwiększyć wolumen sprzedaży i dystrybucji ciepła, który będzie efektem akwizycji aktywów ciepłowniczych i rozwoju działalności wytwórczej na terenie całego kraju.

Grupa PGNiG Termika podejmuje działania w kierunku modernizacji wyeksploatowanych i nieefektywnych środowiskowo aktywów wytwórczych, aby sprostać wymaganiom regulacji środowiskowych, podwyższonym normom emisji przemysłowych oraz kryteriom BAT (najlepszej dostępnej technologii), a także wymaganiom polityki klimatycznej. W 2021 r. do najważniejszych inwestycji należały: realizacja kontraktu na budowę bloku gazowo-parowego oraz kotłowni szczytowej w Ec Żerań (oddane do eksploatacji w grudniu 2021 r.), program inwestycyjny dotyczący modernizacji Ec Pruszków (faza realizacji) oraz program modernizacji C Kawęczyn (etap rozstrzygnięć postępowań przetargowych). Kontynuowane są prace przy projekcie budowy jednostki wielopaliwowej w Ec Siekierki. W 2021 r. zrewidowano projekt pod kątem miksu paliwowego i zdecydowano o całkowitym odejściu od spalania węgla.

W 2021 r. monitorowano realizację łącznie 106 przedsięwzięć badawczo–rozwojowo-innowacyjnych w GK PGNiG. Wartość poniesionych nakładów na przedsięwzięcia w GK PGNiG to łącznie ok. 332 mln zł. W 2021 r. realizowano projekty innowacyjno-rozwojowe, sukcesywnie rozwijając kompetencje w następujących kluczowych obszarach: Odnawialne Źródła Energii, Paliwa Alternatywne, Efektywność Energetyczna i Centrum Startupowe InnVento.

Wyniki wyszukiwania