System wspierający decyzje zarządcze

Wskaźniki GRI:

Zarządzanie kluczowymi obszarami biznesowymi GK PGNiG jest realizowane poprzez Politykę QHSE, która wyznacza cele i kierunki działania oraz stanowi zapewnienie dotrzymania najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w odniesieniu do spełnienia wymagań i oczekiwań interesariuszy

  • 103-2

System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE w PGNiG SA jest oparty o wymagania norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 oraz dobre praktyki HSE sektora poszukiwania, wydobywania i bezzbiornikowego magazynowania węglowodorów oraz przetwarzania i przesyłu gazu. System Zarządzania został potwierdzony przez recertyfikację powyższych norm w 2021 r. Certyfikaty zgodności z wymaganiami ww. norm zostały utrzymane do 19.07.2024 r.

Dodatkowo Oddział PGNiG – Centralne Laboratorium Pomiarowo – Badawcze (CLPB) posiada System zarządzania zgodny z PN-EN ISO/ IEC 17025:2018-02 oraz PN -EN ISO/IEC 17065:2013-03. CLPB jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” jako: laboratorium wzorcujące posiadające certyfikat Nr AP 017 oraz laboratorium badawcze posiadające certyfikat Nr AB 278.

System Zarządzania QHSE w PGNIG jest narzędziem zarządczym w zakresie prowadzonych działań operacyjnych. Zarządzanie procesowe realizowane w ramach niego pozwala na monitorowanie prowadzonych działań w celu przeciwdziałaniu zdarzaniom negatywnie wpływającym na realizację procesów, ocenę ich efektywności i skuteczności. Przekłada się to na osiąganie określonych wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonanie celów biznesowych.

Nadzór nad skutecznym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania QHSE pełni Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania QHSE wspierany przez Pełnomocników Dyrektora w Oddziałach PGNiG. Pełnomocnik Zarządu jest uprawniony do reprezentowania PGNiG w zakresie Systemu Zarządzania QHSE przed zewnętrznymi zainteresowanymi stronami.

Polityka QHSE Grupy PGNiG jest podstawowym dokumentem systemowym, który wyznacza kierunki działania w obszarze jakości, środowiskowym i bezpieczeństwa i higieny pracy dla spółek z Grupy, ponieważ na niej opierają się systemy zarzadzania w spółkach Grupy. Polityka podlega okresowej ocenie pod kątem jej użyteczności i aktualności.

Systemy zarządzania i certyfikacja w wybranych jednostkach GK PGNiG

Jednostki organizacyjne Nazwa systemu (ZSZ,SZŚ, SZJ, SZBHP, EMAS etc.) Certyfikowany (Tak/Nie) Data Nazwa jednostki certyfikującej
certyfikacji recertyfikacji
PGNiG
SZJ – ISO: 9001:2015 TAK 20.07.2021 19.07.2024 Buerau Veritas
SZŚ – ISO:14001:2015
       
SZBHP ISO 45001:2018
       
Exalo Drilling
SZJ – ISO: 9001:2015
  27.01.2020
26.01.2023
 
SZŚ – ISO: 14001:2015 TAK 27.01.2020 26.01.2023 TÜV SÜD
SZBHP – ISO: 45001:2018
  24.01.2020
23.01.2023
 
Gazoprojekt
Zintegrowany System Zarządzania wg standardu:
TAK 30.03.2021 25.01.2024 PCBC
PN—EN ISO 9001 PN-EN ISO
       
PN-EN ISO 45001
       
GEOFIZYKA Toruń
ZSZ:
TAK
18.03.2011
11.03.2020
Lloyd’s Register
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
GSP
SZJ – ISO: 9001:2015
TAK
03.09.2018
05.08.2023
BSI
SZŚ – ISO:14001:2015 03.09.2018 05.08.2023 BSI
BHP- ISO:45001:2018
06.08.2020
05.08.2023
BSI
ISO 22301
27.11.2019
26.11.2022
BSI
ISO 27001
16.06.2021
15.06.2024
TÜV NORD
PGNiG OD
SZBI zgodny z PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 TAK 16.06.2021 15.06.2024 TÜV NORD
System Zarządzania Ryzykiem zgodny z PN-ISO 31000
NIE
PGNiG Technologie
ZSZ:
   
SZJ – ISO: 9001:2015
TAK 30.09.2021 19.12.2022
UDT
SZŚ – ISO:14001:2015
SBHP – PN-18001:2004
PN- EN ISO/IEC 17025:2005 TAK 20.02.2020 19.02.2022 UDT
PN-EN ISO 3834-2:2007
TAK 09.05.2019 08.05.2024 Sieć Badawcza Łukasiewicz
API Spec. Q1 i API Spec. 6A
TAK 18.05.2021 18.05.2024 Amerykański Instytut Naftowy – API
PN-EN 1090-1+A1:2012
TAK 08.06.2020 07.06.2023 Sieć Badawcza Łukasiewicz
PN-EN 15085-2:2007
TAK 19.01.2022 18.01.2025 TÜV NORD
PGNiG TERMIKASZ BHP: PN-ISO 45001:2018
TAK
22.10.2007
23.09.2019
PCBC
SZŚ: PN-EN ISO: 4001:2015-09
TAK
05.12.2007
23.09.2022
PCBC
SZ: PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
TAK
27.04.2006
27.04.2022
PCA
SZBI: PN-ISO/IEC 27001
TAK
16.06.2015
16.06.2024
TÜV NORD
SZJP UPS TAK 22.10.2008 (popiół kat. B) 05.08.2021

 

ITB

 

    13.10.2017 (ProAsh)
05.08.2021
ITB
    23.09.2020 (TERASZ)
05.08.2021
ITB
    20.08.2021 (TERMKRUSZ)
05.08.2021
ITBPSGSZ: ISO 14001:2015
  16.12.2016
29.11.2019
 
ISO 9001:2015
  16.12.2016
29.11.2019
 
ISO 50001:2018
  13.12.2019
29.11.2019
 
ISO 45001:2018 TAK 03.12.2020 TÜV NORD
ISO 27001:2017
  16.11.2018
10.10.2021  
ISO 3834-2:2007
  28.03.2019
 
ISO 17025:2017
  18.11.2020
 

Poprzez Politykę QHSE GK PGNiG deklaruje się do:

  • identyfikacji, nadzorowania oraz zapewnienia skuteczności procesów,
  • budowania trwałych relacji z klientami,
  • identyfikacji i przestrzegania aktów prawnych i innych wymagań,
  • wdrażania norm i standardów wynikających z dobrych praktyk, promowania bezpiecznych rozwiązań,
  • identyfikowania zagrożeń, w tym zdarzeń potencjalnie wypadkowych, w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, incydentom oraz awariom,
  • identyfikowania i ograniczania wpływu na środowisko,
  • wykonywania prac w sposób bezpieczny, zaplanowany, zorganizowany i nadzorowany,
  • skutecznego dążenia do stałej i trwałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • budowania kompetentnego, świadomego i zaangażowanego zespołu pracowniczego.

Wyniki wyszukiwania