Kapitał naturalny

Kapitał naturalny rozumiemy jako zasoby naturalne, z których firma korzysta i na które ma wpływ.

Interakcja spółek Grupy PGNiG i środowiska jest naturalnie wpisana w specyfikę ich działalności. Mając na uwadze współczesne wyzwania ochrony środowiska, związane z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych oraz możliwym zanieczyszczeniem poszczególnych jego elementów, podejmujemy działania ukierunkowane na minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Jednocześnie Grupa PGNiG ma świadomość wpływu na zmiany klimatyczne i wspiera walkę z zanieczyszczeniem powietrza.

Dodatkowo PGNiG podejmuje działania mające na celu podniesienie efektywności energetycznej, takie jak wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania energią.

Kluczowe dane

7,5

mln Mt eCO2 bezpośrednia emisja GHG (scope 1 – zakres 1) GK PGNiG w 2021 r. (dane za 2020: 7,0 mln Mt eCO2 2019: 7,18 mln Mt eCO₂, dane za 2018: 7,15 mln Mt eCO₂)

1142,9

GWh zużycie energii elektrycznej w ramach Grupy PGNiG w 2021 r. (1099,7 GWh za 2020 r.; 1 122,1 GWh za 2019 r.; 1 161,6 GWh za 2018 r.)

255,3

mln m3 – zużycie wody w Grupie PGNiG w 2021 r. (154,8 mln m³ za 2020; 144,6 mln m³ za 2019, 160,6 mln m³ za 2018 r.)

252,7

mln m³ całkowita ilość ścieków w Grupie PGNiG w 2021 r. (156,0 mln m³ w 2020r.; 145,1 mln m³ w 2019; 160,7 mln m³ w 2018 r.)

Osiągnięte rezultaty

+4,65%

bezpośrednia emisja GHG (scope 1) Grupy PGNiG w 2021 r. względem 2019 r. ze względu na stały rozwój działalności Grupy

+1,85%

ogólne zużycie energii elektrycznej w ramach Grupy PGNiG w 2021 r. względem 2019 r.

~60%

produkcja energii elektrycznej z OZE w GK PGNiG w 2021 r. w stosunku do 2019 r.

+58,97%

ogólne zużycie wody w Grupie w 2021 r. względem 2018 r.

+57,25%

łączna liczba ścieków Grupy PGNiG w 2021 r. względem 2018 r.

Jak zarządzamy wynikami

 • Realizacja działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu poprzez wsparcie procesu zamiany węgla na gaz ziemny w ciepłownictwie, czego efektem będzie przyszła redukcja emisji szkodliwych pyłów i gazów cieplarnianych w skali kraju.
 • Obszar środowiskowy w Grupie PGNiG jest regulowany przez dwa wiodące dokumenty. Pierwszy z nich to wdrożona Polityka QHSE, która jest wyrazem odpowiedzialności za prowadzoną aktywność gospodarczą w duchu zgodności z globalnymi wyzwaniami zrównoważonego rozwoju. Z kolei, drugim dokumentem jest Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022, której zapisy podkreślają istotność obszaru środowiskowego w odpowiedzialnym funkcjonowaniu Grupy. Ponadto
 • Kluczowe inicjatywy proklimatyczne w 2021 r. obszaru wytwarzanie:
  • kwiecień 2021 r. – Podjęcie decyzji inwestycyjnej dot. budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MWe na terenie Ciepłowni Kawęczyn (TERMIKA).
  • czerwiec 2021r. – Przygotowanie wniosku przez TERMIKĘ z obszaru technologii i systemów wodorowych, skierowany do dalszej realizacji w ramach mechanizmu IPCEI. Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnego i efektywnego systemu produkcji zielonego wodoru (instalacja wielkoskalowa do 50 MW) w oparciu o energię elektryczną wytwarzaną w bloku kogeneracyjnym, a następnie jego zagospodarowanie na cele transportowe, tak aby doprowadzić do znaczącego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (dalej „GHG”) w łańcuchu dostaw paliw. Ponadto zakładane jest szerokie wykorzystanie wodoru na cele transportu miejskiego, w szczególności transportu autobusowego.
  • grudzień 2021 r. – Uruchomienie bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań (TERMIKA), który zastąpił 5 jednostek węglowych, doprowadzając do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Od 2016 roku 9 z 11 jednostek węglowych zostało w ten sposób wyłączone w EC Żerań. Inwestycja jest elementem projektu modernizacji stołecznej elektrociepłowni. Blok ma stanowić „stabilny pomost do osiągnięcia neutralności klimatycznej” – w przyszłości ma być zasilany również zielonym wodorem i biogazem.
 • Odwierty przeznaczone do zamknięcia są likwidowane zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego oraz stosownych aktów wykonawczych
 • Ścieki wytwarzane przez jednostki Grupy PGNiG są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, wód powierzchniowych lub do ziemi na podstawie pozyskanych pozwoleń wodno-prawnych
 • Realizacja inicjatyw podnoszących efektywność energetyczną Grupy m.in.:
  • sukcesywne wdrażanie w GK PGNiG, wypracowanych w projekcie ESCO, produktów rynku usług okołoenergetycznych przez spółki GK PGNiG, w tym projekt Stop SMOG;
  • kontynuacja realizacja Programu Poprawy Efektywności Energetycznej, wstępnie oszacowana średnioroczna oszczędność energii dzięki realizacji 17 zidentyfikowanych przedsięwzięć wyniesie ok. 44 GWh;
  • utrzymanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Energią zgodnego z normą PN-EN ISO 50001:2018.

Jak kapitał naturalny wpływa na pozostałe kapitały?

Jednym z kluczowych wątków rozwoju innowacji w Grupie są ekologiczne technologie oraz produkty.

PGNiG w 2021 r. kontynuowało prace nad projektami wykorzystania wodoru w energetyce i sektorze motoryzacyjnym. Bada możliwość magazynowania i transportu wodoru siecią gazową. Realizowane jest kilka projektów rozwojowych:

 • Projekt InGrid – Power to Gas – produkcja wodoru z wykorzystaniem OZE. Badanie możliwości przesyłu wodoru z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych gazu ziemnego,
 • New Fuel Lab – analiza czystości wodoru i badania nad paliwami alternatywnymi,
 • Magazynowanie wodoru – wykorzystanie podziemnych magazynów gazu do magazynowania wodoru,
 • Energetyka – wykorzystanie wodoru w energetyce przemysłowej.

Kapitał ludzki i kapitał naturalny wpływają na siebie na kilku płaszczyznach:

 • poprzez edukację i szkolenia Grupa minimalizuje ryzyka powstania wydarzeń mających wpływ na otoczenie przyrodnicze wynikające z błędów człowieka.
 • poprzez działalność rozwojową i innowacyjną Grupa opracowuje i wdraża rozwiązania zmniejszające wpływ działalności operacyjnej na środowisko. Duża część tego rodzaju rozwiązań powstaje wewnątrz naszych spółek.
 • z punktu widzenia pozyskiwania zasobów naturalnych, kompetentni pracownicy są kluczem do efektywnego poszukiwania oraz eksploatacji nowych złóż – także poza granicami kraju

Spółka prowadząc działalność wydobywczą na terenie Polski i innych krajów prowadzi dialog ze społecznościami lokalnymi, ekspertami i organizacjami ekologicznymi. Od ich akceptacji często zależy możliwość udostępnienia złóż węglowodorów. Grupa PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów.

Grupa PGNiG to holding przemysłowo – surowcowy. PGNiG zajmuje się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych, a także produkcją oraz dystrybucją ciepła i energii elektrycznej. Tak więc wszystkie dziedziny naszej działalności bazują na kapitale naturalnym, do którego dostęp determinuje osiągane wyniki finansowe.

Kluczowym segmentem działalności Grupy, jest poszukiwanie i wydobycie węglowodorów. Aby zapewnić ciągłość dostaw węglowodorów do klientów indywidualnych i przedsiębiorstw Grupa realizuje:

 • inwestycje związane z poszukiwaniem nowych złóż i pozyskiwaniem praw do eksploatacji;
 • inwestycje związane z udostępnianiem złóż.

Grupa pozyskuje i sprzedaje surowce ze źródeł własnych, ale również dokonuje zakupów na rynku, tj.:

 • zakup gazu ziemnego ze źródeł innych niż własne (w tym LNG);
 • zakup węgla kamiennego na potrzeby segmentu Wytwarzanie.

Ceny gazu ziemnego i ropy naftowej mają znaczący wpływ na wyniki uzyskiwane w ramach poszczególnych segmentów. Aby zapewnić sobie korzystne warunki pozyskiwania gazu na rynku międzynarodowym, Grupa zawiera umowy krótko-, średnio – i długoterminowe gwarantujące stabilne dostawy po cenach rynkowych.

Działalność operacyjna Grupy wiąże się z kosztami środowiskowymi. Dążąc do minimalizacji negatywnego wpływu na otoczenie naturalne, w 2021 roku Grupa przeznaczyła  nakłady na zakup uprawnień do emisji 5 905 tys. Mg CO2 (tyle Grupa PGNiG musiała dodatkowo zakupić, ponieważ przydział emisji w 2021 r. wyniósł 1 358,3 tys. Mg.)

Ponoszone są również koszty certyfikacji, oprogramowania środowiskowego oraz obowiązkowych pomiarów środowiska.

Zależności pomiędzy kapitałem naturalnym i produkcyjnym można analizować na kilku płaszczyznach.

 • w zakresie segmentu Poszukiwanie i Wydobycie, Grupa musi dysponować sprzętem i technologiami umożliwiającymi pozyskiwanie węglowodorów z różnorodnych złóż – włączając w to niewielkie złoża oraz złoża niekonwencjonalne. W 2021 r. PGNiG kontynuowano realizację programu „Cyfrowe złoże” – narzędzia, które umożliwia PGNiG efektywne wykorzystanie zasobów ropy i gazu. Od 2020 r. realizowany jest program rozwoju kompetencji wodorowych w Grupie PGNiG.
 • segment Wytwarzanie w dużej mierze opiera się o aktywa węglowe. Grupa modernizuje istniejące moce zgodnie w wymogami BAT. Nowe projekty inwestycyjne opierają się przede wszystkim o gaz ziemny– paliwo o zdecydowanie mniejszym oddziaływaniu na otoczenie naturalne

Wyniki wyszukiwania