Bezpieczeństwo i higieny pracy

  • GRI 403-7

Mierniki działań z zakresu bezpieczeństwa prowadzonych prac

Monitorowanie działań z zakresu bezpieczeństwa jest procesem ciągłym i realizowanym dwutorowo poprzez:

  • monitorowanie proaktywne – polegające na kontroli skutecznego wdrożenia procedur postępowania i środków eliminujących bądź minimalizujących ryzyko, ustalonych na etapie planowania. Jego celem jest ocena skuteczności działań prewencyjnych;
  • monitorowanie reaktywne – dostarczające informacji o zdarzeniach skutkujących stratą (wypadkach, awariach oraz chorobach zawodowych), pozwalające na wyciąganie odpowiednich wniosków i doskonalenie zarządzania tym obszarem. Jest działaniem prewencyjnym po fakcie, pozwalającym wyeliminować zdarzenia skutkujące stratą o podobnym charakterze w przyszłości.

Wszystkie zdarzenia awaryjne, skutkujące stratą oraz zdarzenia lub warunki potencjalnie mogące skutkować stratą, związane z prowadzoną działalnością podlegają raportowaniu. Dotyczy to zarówno działań realizowanych przez Oddziały PGNiG i Spółki GK PGNiG, jak również przez wykonawców czy dostawców realizujących prace na rzecz GK PGNiG.

  • GRI 403-8

Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

W większości spółek Grupy PGNiG funkcjonuje system zarządzania BHP, wyjątek stanowi PGNiG OD, gdzie nie został tego typu system wprowadzony.

Jednostka organizacyjna Odsetek formalnych pracowników, a także pracowników, którzy nie są pracownikami, ale których praca lub miejsce pracy jest kontrolowane przez organizację, objętych systemem bhp Odsetek formalnych pracowników, a także pracowników, którzy nie są pracownikami, ale których praca lub miejsce pracy jest kontrolowane przez organizację, objętych systemem bhp, który został zaudytowany wewnętrznie Odsetek pracowników, a także pracowników, którzy nie są pracownikami, ale których praca lub miejsce pracy jest kontrolowane przez organizację, objętych systemem bhp, który został zaudytowany lub certyfikowany przez instytucję zewnętrzną
PGNiG 100% 96% 72%
GK PGNiG 100% 89% 81%
  • GRI 403-9
  • SHS-3/C1

Liczba wypadków przy pracy w GK PGNiG

W odniesieniu do poprzedniego roku w 2021 r. liczba wypadków przy pracy w całej GK PGNiG wzrosła o niecałe 6%.

GK PGNiG zakłada w Polityce ESG cel – Brak wypadków śmiertelnych przy pracy i stały spadek liczby wszystkich wypadków przy pracy. Zwiększenie tej liczby w 2021 r. wynikało z mniejszej liczby pracy zdalnej w 2021 r. w stosunku do 2020 r., a spowodowanej okresowo mniejszymi obostrzeniami dot. zachowania bezpieczeństwa pracy podczas pandemii COVID-19. Jednocześnie w analizowanym okresie nie zanotowano żadnych wypadków ciężkich lub śmiertelnych, ani takich podczas których ktokolwiek odniósłby stały uszczerbek na zdrowiu.

Liczba wypadków przy pracy w latach 2020-2021

Jednostka organizacyjna Ogólna liczba wypadków W tym liczba wypadków śmiertelnych W tym liczba wypadków ciężkich Ogólna liczba wypadków W tym liczba wypadków śmiertelnych W tym liczba wypadków ciężkich Ogólna liczba wypadków W tym liczba wypadków śmiertelnych W tym liczba wypadków ciężkich
  2021 2020 2019
PGNiG 19 15 20
GK PGNiG 161 152 162 2

Wskaźnik częstotliwości wypadków przy pracy w 2021 r.

Wskaźnik częstotliwości wypadków przy pracy w 2021 r. (liczba wypadków do liczby przepracowanych godzin pomnożoną przez 200 000h) dla PGNiG wyniósł 0,57 a dla całej GK PGNiG 0,89.

Wyniki wyszukiwania