Oddziaływanie GK PGNiG na klimat i środowisko

Opisane powyżej ryzyka i szanse związane ze zmianami klimatu stanowią podstawowy punkt odniesienia dla działalności Grupy PGNiG, wpływając na decyzje biznesowe podejmowane przez PGNiG i kształtowanie dalszych kierunków rozwoju.

Mając jednak na uwadze wyznawane przez PGNiG wartości, a w szczególności zobowiązanie dążenia do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez ONZ w 2015 r., dla PGNiG szczególnie istotny jest aspekt oddziaływania PGNiG na klimat, środowisko i otoczenie.

PGNiG co roku zbiera i ujawnia dane dotyczące swojego oddziaływania na środowisko w ramach sprawozdań na temat informacji niefinansowych, czego efektem jest niniejsze sprawozdanie oraz coroczny raport zintegrowany. Przy pracy nad tymi dokumentami wykorzystywane są standardy raportowania niefinansowego, takie jak Global Reporting Initiative (GRI) czy wytyczne branżowe „Sustainability reporting guidance for the oil and gas industry” oraz wybrane wytyczne zawarte w Suplemencie dotyczącym zgłaszania informacji związanych z klimatem, wydanym przez Komisję Europejską w komunikacje nr 2019/C 209/01 i zaleceniach opublikowanych przez TCFD, obejmujących raportowanie kwestii środowiskowych. Takie podejście pozwala PGNiG odzwierciedlić swój wpływ na ekosystem, przy przestrzeganiu zasady publikacji informacji istotnych (ang. materiality).

Biorąc pod uwagę dotychczasowe informacje niefinansowe, głównym obszarem oddziaływania przez PGNiG na klimat i środowisko są emisje gazów cieplarnianych. Poza tym PGNiG monitoruje swój wpływ i stara się ograniczać jego skutki na m.in. bioróżnorodność, zasoby wodne oraz gospodarkę odpadami. Jednak to działania redukcyjne w zakresie emisji CO2, CH4 oraz innych substancji zanieczyszczających stanowią główny przedmiot uwagi ze strony PGNiG. Zarządzanie emisjami PGNiG traktuje strategicznie, gdyż znajdują się w głównym miejscu na matrycy istotności (materiality matrix).

W związku z tym w ciągu ostatnich lat działalności PGNiG pojawiły się dwa wyraźne trendy: pierwszy – spadkowy w zakresie emisji wszystkich gazów cieplarnianych i substancji zanieczyszczających, drugi – rosnący w zakresie zagospodarowywania tych ostatnich. Chcąc jednak w pełni zaangażować się w drogę UE do neutralności klimatycznej w 2050 r. wytyczoną przez Europejski Zielony Ład, PGNiG planuje intensyfikację swoich działań w zakresie łagodzenia wpływu na klimat, dążąc przede wszystkim do redukcji emisji CO2. Plany te obejmują działania we wszystkich obecnych segmentach działalności Grupy PGNiG oraz rozwój nowych linii biznesowych.

Wyniki wyszukiwania