Inwestycje w 2021

Łączne poniesione nakłady inwestycyjne w segmencie Dystrybucji w 2021 r. wyniosły ok. 3,24 mld zł. PSG przeznaczyła ok. 2,18 mld zł na rozbudowę sieci i przyłączanie nowych odbiorców. Spółka przeznaczyła również ok. 0,84 mld zł na przebudowę i modernizację sieci gazowej, z czego nieco ponad 0,30 mld zł na wymianę i legalizację gazomierzy oraz elementów układów pomiarowych.

W 2021 r. w PSG realizowane były projekty wspierające realizację Strategii PSG na lata 2016-2022 w obszarze dystrybucji i infrastruktury, mające na celu wdrożenie rozwiązań technologiczno-organizacyjnych w obszarze obsługi klienta, w obszarze odczytów, zarządzania majątkiem sieciowym, rozliczania usług dystrybucyjnych i bezpieczeństwa.

PSG jako dystrybutor gazu podejmuje szereg działań wspierających walkę ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza. W 2021 r. kontynuowano realizację szeregu inicjatyw proekologicznych we współpracy z samorządami. Należą do nich m.in.:

  • projekt „Nieczynne przyłącza”, którego celem było zaktywizowanie klientów posiadających nieczynne przyłącze gazowe, zwłaszcza na terenach o dużym stopniu niskich emisji. Projekt realizowany był w latach 2019-2021 i został zamknięty w listopadzie 2021 r.;
  • projekt o charakterze edukacyjno-promocyjnym „Przyłącz się, liczy się każdy oddech”, który ma uświadamiać zagrożenia dla zdrowia związane z zanieczyszczeniem powietrza oraz promować paliwo gazowe jako ekologiczną alternatywę dla paliw stałych.

W 2021 r. PSG kontynuowała działania mające na celu pozyskiwanie dofinansowania w ramach perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W ramach działania 7.1. – Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii oś priorytetowa VII – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, PSG zawarła z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym umowy o dofinansowanie na realizację projektów inwestycyjnych. Planowany całkowity koszt realizacji 10 projektów to ponad 675,2 mln zł brutto (przy kwocie dofinansowania ponad 257,4 mln zł). Łączna długość planowanych do wybudowania lub zmodernizowania gazociągów dystrybucyjnych w ramach projektów wynosi ok. 489 km.

Jednocześnie w 2021 r. PSG kontynuowała zawartą z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego realizowanego w konsorcjum z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach. Efektem realizacji będzie nowa precyzyjna technologia oceny stanu technicznego gazociągów poprzez zastosowanie metody emisji akustycznej i badań georadarowych. PSG stale analizuje możliwość pozyskania dofinansowania na nowe działania rozwojowe. Uczestniczy w pracach związanych z przygotowaniem do pozyskiwania dofinansowania i zabezpieczenia interesów branży gazowniczej w nowej perspektywie UE na lata 2021-2027. W tym zakresie prowadzona jest współpraca z PGNiG oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa oraz właściwymi ministerstwami.

W 2021 r. kontynuowane były działania związane z rozwojem obszaru B+R+I, prowadzące do wzrostu innowacyjności PSG.

PSG bierze aktywny udział w programach oraz przedsięwzięciach innowacyjnych. Do najważniejszych z nich w dziedzinie badań i rozwoju realizowanych w 2021 r. zaliczyć należy m.in.:

  • działania na rzecz opracowania wymogów dla zatłaczania do sieci PSG palnych gazów domieszkowych, w tym wodoru;
  • realizację opisanego powyżej projektu z dofinansowaniem UE pn. „Innowacyjny system automatycznej identyfikacji i lokalizacji defektów infrastruktury gazowej wykorzystujący zjawisko emisji akustycznej (SIildig AE);
  • pilotażowe wdrożenie i badanie alternatywnego systemu telemetrycznych odczytów danych z układów pomiarowych;
  • przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia innowacyjnego systemu do detekcji nieszczelności sieci gazowej.

Kontynuowano działania w celu pozyskania innowacyjnych rozwiązań wspierających działalność podstawową PSG oraz wzrost zaangażowania pracowników w oparciu o wdrożone uprzednio rozwiązania proceduralne takie jak np. „System Innowacyjności PSG” czy w formule doktoratów wdrożeniowych takich jak uruchomiony w mijającym roku o tematyce dotyczącej jakości biometanu.

Badanie i Rozwój

PSG obserwuje nowe technologie ważne dla sektora energetycznego oraz wprowadzane przez Rząd zachęty wspierające rozwój energetyki niskoemisyjnej, opartej na ekologicznych źródłach wytwarzania oraz infrastrukturze o wysokiej efektywności. Bierze udział w pracach zespołów roboczych krajowych i międzynarodowych organizacji koncentrując się na nurtach tematycznych dotyczących Infrastruktury Gazowej, Zrównoważonego Rozwoju i Wykorzystania Gazu Ziemnego. Planuje koncentrować wysiłki B+R+I na przedsięwzięciach dotyczących zagadnień poszerzenia funkcjonalności sieci gazowej i przygotowania do dystrybucji gazów „zdekarbonizowanych”, podnoszenia efektywności dystrybucji paliw gazowych czy bezpieczeństwa eksploatacji infrastruktury gazowej i ciągłości dostaw paliw gazowych. PSG jest stroną porozumień o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, w których B+R+I zaliczane są do celów oraz działań o znaczeniu strategicznym w horyzoncie do 2030 r.

Więcej na temat działalności GK PGNiG w obszarze Badań i Rozwoju znajduje się w rozdziale Badania i rozwój.

Wyniki wyszukiwania