Polityki i procedury dotyczące ogólnych aspektów pracowniczych

Najważniejsze dane w obszarze pracowniczym

  • 102-8
  • 405-1
  • SOC-5/C2
  • SOC-5/C3

Zatrudnienie

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku zatrudnienie w PGNiG wynosiło 4 838 osób i było wyższe od poziomu z roku poprzedniego o 44 osoby (0,9 %). Odnotowany niewielki wzrost zatrudnienia wynikał przede wszystkim z dostosowania go do bieżących potrzeb biznesowych.

Zatrudnienie w GK PGNiG według segmentów

  2021 2020 Odchylenie
GK PGNiG GK PGNiG Liczba osób

GK PGNiG

Poszukiwanie i Wydobycie 6 386  6 534 (148) (2,3%)
Obrót i Magazynowanie 2 979  3 026 (47) (1,6%)
Dystrybucja 11 587  11 517 70 0,6%
Wytwarzanie 1 811  1 817 (6) (0,3%)
Pozostała działalność 1 768  1 714 54 (3,2%)
Razem 24 531 24 608 (77) (0,3%)

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudnienie w GK PGNiG wynosiło 24 531 osób, co oznacza spadek w relacji do roku poprzedniego o 77 osób (0,3%).

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w podziale na płeć i rodzaj zatrudnienia (stan na 31.12.2021)

Jednostka organizacyjne PGNiG GK PGNiG
Umowa na czas nieokreślony określony nieokreślony określony
Kobiety 94% 6% 90% 10%
Mężczyźni 95% 5% 91% 9%
Razem 95% 5% 90% 10%

Liczba osób wykonujących pracę na rzecz organizacji niebędących pracownikami na umowę o pracę (stan na 31.12.2021)

W PGNiG skala takiego zatrudnienia jest marginalna (kilkanaście osób) i stosowana jest w przypadku konieczności pozyskania wysokiej klasy ekspertów na rynku pracy. W całej GK PGNiG większość spółek również bardzo rzadko stosuje się taką formę współpracy. Łącznie w ten sposób pracę w 2021 r. świadczyło ponad 800 osób. W większości spółek nie ma takiego zatrudnienia lub dotyczy to kilku ekspertów. Na większą skalę tę formę zatrudnienia stosuje PGNiG Serwis (ponad 500 pracowników), Geofizyka do 100 pracowników sezonowych w okresie luty-wrzesień (przede wszystkim stanowiska robotnicze – pomiarowy geofizyczny, brygadzista-prowadzący wibratory, pomocnik wiertacza, kierowca do 3,5 tony, operator wibratora) oraz Exalo Drilling, które działając w Republice Czadu i Tanzanii, korzysta z usług firm zewnętrznych. Przez nie zatrudniało w 2021 r. ponad 40 osób głównie na kontraktach płuczkowych. Taka forma zatrudnienia jest uwarunkowana charakterem prac oraz lokalnym prawem pracy w Republice Czadu i Tanzanii.

Struktura zatrudnienia w GK PGNiG na koniec roku w podziale na płeć

Zarządy i Rady Nadzorczej Spółek Grupy Kapitałowej PGNiG wg płci i wieku (w procentach)

Zarządy Spółek Grupy Kapitałowej PGNiG wg płci i wieku (w procentach) na koniec 2021 r.

Jednostka organizacyjna Kobiety Mężczyźni
do 30 lat 31-50 lat pow. 50 lat do 30 lat 31-50 lat pow. 50 lat
PGNiG 17% 83%
GK PGNiG 14% 2% 6% 43% 35%

Rady Nadzorcze Grupy Kapitałowej PGNiG wg płci i wieku (w procentach) na koniec 2021 r.

Jednostka organizacyjna

Kobiety Mężczyźni
do 30 lat 31-50 lat pow. 50 lat do 30 lat 31-50 lat pow. 50 lat
PGNiG 75% 25%
GK PGNiG 31% 5% 52% 12%

Pracownicy objęci zbiorowym układem pracy

Jednostka organizacyjna 2021 2020
PGNiG 97% 97%
GK PGNiG 95% 95%

W PGNiG układ zbiorowy dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w Polsce (100%). ZUZP nie dotyczy pracowników zagranicznych zatrudnionych na prawie lokalnym.

W 2021 r. w PGNiG nie było zwolnień grupowych oraz nie odnotowano sporów zbiorowych.

Współpraca ze związkami zawodowymi

W GK PGNiG funkcjonuje wiele organizacji związkowych. PGNiG w sposób szczególny dba o prowadzenie dialogu społecznego opartego na niezależności stron, działaniu zgodnym z prawem, a także zaufaniu, szukaniu kompromisu i przestrzeganiu przyjętych reguł.

Całkowita liczba pracowników oficjalnie zrzeszona w związkach zawodowych

Jednostka organizacyjna 2021
PGNiG 57%
GK PGNiG 51%
  • GRI 404-1
  • SOC-7/C2

Liczba godzin szkoleniowych przypadająca średnio na pracownika

Jednostka organizacyjna 2021 2020 2019 2018
PGNiG 20 h 20 h 37 h 27 h
GK PGNiG 18 h 14 h 25 h 25 h

Wyraźny spadek godzin szkoleniowych spowodowany jest wpływem trwającej pandemii COVID-19 na funkcjonowanie pracowników i organizacji. W 2021 r. nadal wiele szkoleń było przekładanych lub odwołanych, a te które były realizowane w dużej większości zostały przeprowadzone w trybie zdalnym (online).

Ocena pracy

W oparciu o wdrożony System Oceny Pracy i MBO acownicy PGNiG podlegają ocenie raz lub dwa razy w roku. Elementem oceny, na który położony został szczególny nacisk, są indywidualne cele wyznaczane pracownikom, powiązane z celami strategicznymi Spółki. Proces umożliwia każdemu pracownikowi rozmowę o potrzebach i wyzwaniach jego stanowiska pracy, a także jest dla pracownika źródłem informacji zarówno na temat osiągnięć, jak i kwestii dotyczących własnego rozwoju.

 

 

Odsetek osób objętych procesem oceny pracy w GK PGNiG.

Jednostka organizacyjna Pracownicy objęci procesem oceny pracy w proc.
2021 2020
PGNiG 96% 96%
GK PGNiG 82% 82%

W PGNiG oceną pracy nie są objęci pracownicy zagraniczni zatrudnieni na prawie lokalnym.

Pracownicy objęci systemem oceny pracy według płci i kategorii zatrudnienia

Jednostka organizacyjna Procent pracowników objętych oceną pracy według płci i kategorii zatrudnienia w 2021 r.
Kobiety Mężczyźni Razem Stanowiska menadżerskie Stanowiska pozostałe
PGNiG 96% 96% 96% 100% 96%
GK PGNiG 89% 81% 82% 100% 80%

Wyniki wyszukiwania