Uzyskane wyniki etyczne

Jedną z nadrzędnych zasad całej Grupy PGNiG jest działanie w sposób uczciwy i etyczny. PGNiG i podmioty z GK PGNiG mają reputację podmiotów uczciwych zarówno w zakresie swoich praktyk zarządczych, jak i w stosunkach z kontrahentami i klientami, dlatego tak istotne jest, aby tę reputację utrzymać.

W związku z powyższym, kluczowym jest, aby Grupa PGNiG jako całość tworzyła etyczne środowisko działania. Aby zarówno każda z zatrudnionych w niej osób, jak i każdy ze współpracujących z nią podmiotów podejmowali działania zapobiegające i walczyli z wszelkimi przejawami zachowań korupcyjnych.

Kodeks Etyki GK PGNiG nawiązuje do Konwencji ONZ Przeciwko Korupcji jako jednej z podstaw działania rozpoznawanych przez Grupę. Polityka GK PGNiG przewiduje bezwzględny obowiązek przestrzegania w prowadzonej działalności obowiązujących przepisów antykorupcyjnych, z uwzględnieniem wskazanych regulacji międzynarodowych oraz regulacji antykorupcyjnych wprowadzonych w innych krajach, w których GK PGNiG prowadzi działalność.

Grupa PGNiG jako odpowiedzialny partner biznesowy dokonała oceny wszystkich swoich jednostek organizacyjnych pod względem możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze korupcyjnym. Powyższe ryzyko zidentyfikowane zostało na bardzo niskim poziomie ze względu na fakt, że w ostatnich 5 latach nie odnotowano żadnego zdarzenia korupcji. Ponadto na ocenę wpłynęły również wdrożone wewnętrzne regulacje, które w jasny sposób definiują zasady postępowania w kontaktach biznesowych, pozwalające na uniknięcie sytuacji korupcyjnej oraz prowadzone szkolenia, aktualizujące i nowelizujące wiedzę pracowników z omawianego obszaru. Przeprowadzona ocena wykazała, że wszystkie jednostki organizacyjne są narażone na korupcję w takim samym stopniu, w związku z tym GK stosuje w każdej z nich działania prewencyjne w równym zakresie.

Ocena jednostek pod względem ryzyka wystąpienia korupcji

Jednostka organizacyjna Procent jednostek organizacyjnych ocenionych pod względem ryzyka wystąpienia korupcji stan na:
2021 r. 2020 r.
 PGNiG 95% 95%
 GK PGNiG 91% 91%

Wyniki wyszukiwania