Wyniki segmentu

Przychody ze sprzedaży w segmencie Dystrybucja w latach 2019-2021

2021 2020 2019 2018
Przychody ze sprzedaży poza GK PGNiG 5 304 4 603 4 481 4 604
Przychody ze sprzedaży między segmentami 109 81 106 323
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 5 413 4 684 4 587 4 927
– usługa dystrybucji 5 088 4 389 4 208 4 414

Koszty operacyjne w segmencie Dystrybucja w latach 2019-2021

2021 2020 2019 2018
Koszty ogółem (3 783) (3 621) (3 607) (3 469)
– amortyzacja (1 218) (1 094) (1 015) (927)
– zużycie surowców i materiałów (221) (72) (246) (436)
– świadczenia pracownicze (1 566) (1 495) (1 394) (1 177)
– usługi obce (244) (233) (250) (259)
– usługi przesyłowe (684) (667) (655) (635)
– odpisy rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych oraz ich odwrócenie (5) (5) 6 (2)
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 386 367 346 288
– pozostałe koszty operacyjne, netto x (422) (399) (321)
  • wyższy o 14% wolumen dystrybuowanego gazu sięgający 13,14 mld m3, przy niższej o -1,3°C średniej temperaturze r/r;
  • przychody ze świadczenia usługi dystrybucyjnej w Polsce wyższe o 699 mln zł (16% r/r), na skutek wyższego poziomu taryfy o 3,6% w porównaniu do wcześniej taryfy;
  • wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o 71 mln zł (+5% r/r) ze względu na wzrost wynagrodzeń oraz innych składników tj. premii i ubezpieczeń społecznych.

Nakłady inwestycyjne poniesione na rzeczowe aktywa trwałe GK PGNiG w 2021 r. w segmencie Dystrybucja wyniosły 3 227 mln zł.

Wyniki finansowe GK PSG

GK PSG (mln zł) 2021 2020 2019 2018
Przychody ze sprzedaży 5 413 4 684 4 587 4 927
EBITDA 2 862 2 126 1 953 2 337
EBIT 1 634 1 018 924 1 398
Zysk/strata netto 1 221 738 671 1 110
Aktywa ogółem 22 198 19 754 17 564 15 149
Kapitał własny 13 730 12 406 11 686 12 088
* Dane zawierają Korektę dostosowującą wyniki Spółki do polityki rachunkowości GK PGNiG. Korekta dotyczy wartości budynku skorygowanej do wartości kosztu wytworzenia.

Wyniki wyszukiwania