Kluczowe działania GK PGNiG w zakresie ochrony klimatu i środowiska

 • 102-17
 • 102-47
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Grupa PGNiG jest świadoma występujących zmian klimatycznych, dlatego poprzez swoją działalność dąży do ograniczenia wpływu człowieka na klimat i środowisko naturalne.

Z jednej strony poprzez stałe udoskonalanie procesów technologicznych, aktywność badawczo-rozwojową oraz decyzje biznesowe, PGNiG dąży do maksymalnego ograniczenia szkodliwego wpływu swojej działalności na klimat i środowisko. Podejmując wskazane działania, PGNiG zamierza ograniczać zarówno bezpośrednie emisje CO z prowadzonej działalności gospodarczej, do których dochodzi m.in. w trakcie procesów wydobywczych gazu ziemnego lub w trakcie produkcji energii elektrycznej i ciepła w zakładach należących do PGNiG (tzw. scope 1 emisji CO zgodnie z międzynarodowym standardem Greenhouse Gas Protocol), jak i pośrednie emisje CO₂ powstałe podczas produkcji energii elektrycznej kupowanej przez PGNiG na potrzeby własne (tzw. scope 2 emisji CO).

Z drugiej strony, PGNiG poprzez swoją działalność jest bezpośrednio zaangażowany w proces transformacji energetycznej Polski. Transformacja ta jest szczególnie istotnym, a jednocześnie trudnym zadaniem w Polsce, która ze względu na swoje bogate złoża węgla opierała przez ostatnie 100 lat swój sektor energetyczny prawie wyłącznie na tym surowcu. W roku 2018, który stanowi rok bazowy dla Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., udział węgla w produkcji energii elektrycznej wynosił aż 77%. Realizacja celów polegających na obniżeniu do 2030 r. tego poziomu do mniej niż 56%, przy jednoczesnym obniżeniu emisji CO₂ o 30% w stosunku do 1990 r., w opinii autorów wskazanego dokumentu rządowego będzie wiodła w dużej mierze poprzez zwiększenie wykorzystania „paliwa przejściowego” w transformacji energetycznej, jakim jest gaz ziemny.

Zastępowanie węgla gazem ziemnym jest niezbędne nie tylko ze względów klimatycznych, ale również z perspektywy działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. Według autorów rządowego programu „Czyste Powietrze” z powodu chorób wywołanych zanieczyszczeniem powietrza, rocznie umiera w Polsce ok. 45 000 osób, czyli ponad 7 razy więcej niż w wyniku biernego palenia. Smog spowodowany jest przede wszystkim kumulacją pyłu zawieszonego, którego jednym z głównych źródeł jest spalanie węgla w paleniskach domowych, a który praktycznie nie powstaje podczas spalania gazu ziemnego. Stąd, w celu przeciwdziałania temu zjawisku rząd RP dąży do odejścia od spalania węgla w gospodarstwach domowych w miastach do 2030 r., zaś na obszarach wiejskich do 2040 r. Stare i nieefektywne indywidualne źródła węglowe będą więc zastępowane jednostkami nisko i zeroemisyjnymi. Przy jednoczesnej rozbudowie infrastruktury dystrybucyjnej, gaz ziemny będzie mógł stać się alternatywą, zarówno dla pojedynczych gospodarstw domowych, jak i dla miejskich systemów ciepłowniczych.

Biorąc pod uwagę powyższe, rola gazu ziemnego jako „paliwa przejściowego” w transformacji energetycznej Polski, pozwalającego na ograniczenie szkodliwego oddziaływania na klimat oraz środowisko, jest dzisiaj kluczowa. PGNiG jako największy podmiot na rynku gazu w Polsce, od ponad 10 lat nie tylko wspomaga transformację polskiej energetyki w stronę mniej emisyjną, ale również podejmuje działania mające na celu stałe zmniejszanie własnego negatywnego wpływu na ekosystem.

Rok 2021 był kontynuacją działań PGNiG w zakresie ochrony klimatu i środowiska, podjętych z początkiem roku 2020. Wśród kluczowych inicjatyw należy wymienić:

 • IV 2021 – Podjęcie decyzji inwestycyjnej dot. budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MWe na terenie Ciepłowni Kawęczyn (TERMIKA).
 • VI 2021 – Przygotowanie wniosku przez TERMIKĘ z obszaru technologii i systemów wodorowych, skierowany do dalszej realizacji w ramach mechanizmu IPCEI. Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnego i efektywnego systemu produkcji zielonego wodoru (instalacja wielkoskalowa do 50 MW) w oparciu o energię elektryczną wytwarzaną w bloku kogeneracyjnym, a następnie jego zagospodarowanie na cele transportowe, tak aby doprowadzić do znaczącego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (dalej „GHG”) w łańcuchu dostaw paliw. Ponadto zakładane jest szerokie wykorzystanie wodoru na cele transportu miejskiego, w szczególności transportu autobusowego.
 • XII 2021 – Uruchomienie bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań (TERMIKA), który zastąpił 5 jednostek węglowych, doprowadzając do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Od 2016 roku 9 z 11 jednostek węglowych zostało w ten sposób wyłączone w EC Żerań. Inwestycja jest elementem projektu modernizacji stołecznej elektrociepłowni. Blok ma stanowić „stabilny pomost do osiągnięcia neutralności klimatycznej” – w przyszłości ma być zasilany również zielonym wodorem i biogazem.

Stosowane polityki i procedury należytej staranności

 • 102-11
 • GOV-2/A2

Kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem środowiska uwzględniono w założeniach Polityki QHSE. Kompetencje kadry menadżerskiej oraz odpowiednie przygotowanie personelu ma przełożenie na doskonalenie efektów działalności środowiskowej oraz realizację zakładanych celów Polityki

 • identyfikacja, nadzorowanie i monitorowanie wpływu działalności spółek na środowisko (aspektów środowiskowych),
 • identyfikacja i wypełnianie wymagań prawnych i innych wymagań regulacyjnych,
 • wyznaczanie i realizacja celów doskonalących, minimalizujących oddziaływanie na otoczenie i sąsiedztwo, tak aby zachowana była równowaga między rozwojem biznesu, a ochroną środowiska naturalnego,
 • stosowanie przyjaznych dla środowiska technologii,
 • efektywne wykorzystanie paliw i zasobów naturalnych,
 • podejmowanie działań prośrodowiskowych (w tym remediacyjnych i rekultywacyjnych),
 • nadzorowanie działań wykonawców,
 • podnoszenie kwalifikacji i budowanie świadomości pracowników w obszarze ochrony środowiska.

Działalność wykonywana przez Grupę PGNiG w całym łańcuchu wartości wiąże się z oddziaływaniem na środowisko. Biorąc pod uwagę globalne wyzwania ochrony środowiska, związane ze zmianami klimatycznymi, racjonalnym gospodarowaniem zasobami naturalnymi oraz gospodarką obiegu zamkniętego, GK PGNiG podejmuje działania w kierunku minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

 • wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego, jako jednego z narzędzi realizacji Polityki QHSE w całej GK PGNiG,
 • stosowanie przyjaznych dla środowiska technologii i technik ograniczających emisję do środowiska, ilości powstających odpadów i ścieków oraz umożlwiających efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych w celu sprostania nowym wyzwaniom m.in. gospodarki w obiegu zamkniętym,
 • wdrożenie wymogów w zakresie utrzymywania najwyższych standardów ochrony środowiska oraz stosowania technologii i rozwiązań prośrodowiskowych przez dostawców i wykonawców GK PGNiG,
 • projektowanie, prowadzenie i udział w projektach naukowo-badawczych w zakresie nowych technologii w celu poprawy efektywności środowiskowej i ekonomicznej prac prowadzonych przez GK PGNiG,
 • ochrona bioróżnorodności w działalności wiążącej się z oddziaływaniem na siedliska i gatunki chronione,
 • minimalizacja wpływu działalności GK PGNiG na środowisko poprzez remediację terenów (w tym w odniesieniu do działalności przeszłej i związanymi z nią zanieczyszczeniami historycznymi),
 • prowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej skierowanej do klientów zmieniających system ogrzewania na gaz ziemny.

Wyniki wyszukiwania