Podstawa prawna i zakres dokumentu

 • 102-10
 • 102-45
 • 102-48
 • 102-49
 • 102-50
 • 102-51
 • 102-52

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie na temat informacji niefinansowych zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 49b i 55 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351), która zobowiązuje jednostki zainteresowania publicznego do ujawniania danych pozafinansowych.

Prezentowane treści obejmują informacje niefinansowe dotyczące PGNiG SA i Grupy Kapitałowej PGNiG za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Dokument obejmuje wszystkie jednostki zależne ujęte w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej PGNiG za 2021 r. Poprzedni raport został opublikowany w formie odrębnego Sprawozdania na temat informacji niefinansowych za 2020 r. w dniu 25.03.2020 r. Raporty publikowane są w cyklu rocznym, a dokumenty z ubiegłych lat dostępne są na stronie korporacyjnej Grupy Kapitałowej PGNiG pod adresem: http://pgnig.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/okresowe.

Publikowane Sprawozdanie nie zawiera znaczących zmian dotyczących zakresu modelu biznesowego ani korekt kluczowych informacji prezentowanych w Sprawozdaniu za 2020 rok. Zawiera natomiast zmianę prezentowanych danych w stosunku do roku poprzedniego. Jest to związane z tzw. Taksonomią, czyli obowiązkiem ujawniania informacji, w jaki sposób i w jakim stopniu prowadzona przez przedsiębiorstwa działalność jest związana z działalnościami gospodarczymi, które według regulacji europejskich kwalifikują się jako zrównoważone środowiskowo. Stąd w niniejszym Sprawozdaniu ujęto już częściowo te informacje.

Metodyka i stosowane zasady sprawozdawcze

 • 102-46
 • 102-54
 • 102-56

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z GRI Standards: wersja Core. Dodatkowo uwzględnione zostały zalecenia zawarte w wytycznych branżowych Sustainability reporting guidance for the oil and gas industry (IPIECA). Raportowane wskaźniki obejmują podstawowy zakres GRI na poziomie „core”, wybrane wskaźniki, pochodzące z wytycznych IPIECA oznaczone jako „core” i „additional” oraz wskaźniki własne Grupy Kapitałowej PGNiG.

Dokument uwzględnia również wybrane wytyczne zawarte w Suplemencie dotyczącym zgłaszania informacji związanych z klimatem wydanym przez Komisję Europejską w komunikacje nr 2019/C 209/01 oraz zaleceniach opublikowanych przez Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) obejmujących raportowanie kwestii środowiskowych.

Sprawozdanie uwzględnia wstępne dane na temat ujawnień Taksonomii zgodnie z regulacjami obowiązującymi na koniec 2021 r., czyli aktami delegowanymi Komisji Europejskiej do Rozporządzenia 2020/852/UE, pozwalającym na dokonanie oceny tego, na ile działalność spółki jest zrównoważona środowiskowo. Są to Rozporządzenia delegowane Komisji (UE) 2021/2139 i 2021/2178. Na ich podstawie każde przedsiębiorstwo, które na mocy dyrektywy 2014/95/UE (NFRD) podlega obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych, musi w swoim oświadczeniu na ten temat ujawniać także to, w jaki sposób i w jakim stopniu prowadzona przez nie działalność jest związana z działalnościami gospodarczymi, które kwalifikują się jako zrównoważone środowiskowo. Informacje te po raz pierwszy ujęte są w obecnym Sprawozdaniu za 2021 r.

W celu zachowania należytej staranności w procesie raportowania, GK PGNiG wsparła niezależna firma doradcza Go Responsible sp. z o. o. Dokument został poddany wewnętrznej weryfikacji wykonanej przez powołany zespół projektowy składający się z pracowników Grupy.

W trakcie prac przeanalizowane zostały dokumenty, polityki, procedury, regulaminy, materiały wewnętrzne spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej oraz zewnętrzne publikacje. Analizie podlegały przyjęte zasady zarządzania ryzykiem i poszczególnymi obszarami niematerialnymi w tym: pracowniczym, społecznym, środowiskowym, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. W proces budowy założeń raportu niefinansowego została zaangażowana grupa ponad 60 pracowników biorących udział w dedykowanych wykładach i warsztatach, umożliwiających wypracowanie kluczowych zagadnień niefinansowych, charakteryzujących specyfikę GK PGNiG w odniesieniu do branży, w której funkcjonuje.

Proces definiowania zawartości Sprawozdania odbywał się w dwóch etapach:

 1. identyfikacji, czyli określeniu istotnych kwestii biznesowych i obszarów zrównoważonego rozwoju w oparciu o najnowsze wytyczne i trendy w raportowaniu niefinansowym i branżowym,
 2. priorytetyzacji działań, związanych z oczekiwaniami interesariuszy oraz wymogami raportowania zagadnień niefinansowych.

Wyniki wyszukiwania