Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna (PGNiG) jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej PGNiG (GK PGNiG, Grupa). Akcje PGNiG SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 23 września 2005 roku. Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa. Siedziba Spółki mieści się przy ul. Marcina Kasprzaka 25 w Warszawie.

  • 102-1
  • 102-2
  • 102-3
  • 102-4
  • 102-5

Grupa Kapitałowa PGNiG pełni kluczową rolę w polskim sektorze gazowym, odpowiadając za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zasadniczy obszar działalności GK PGNiG obejmuje poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także import, magazynowanie, dystrybucję, sprzedaż paliw gazowych i płynnych oraz produkcję i sprzedaż ciepła i energii elektrycznej.

PGNiG jest liderem na rynku gazu ziemnego w Polsce i jednocześnie jedną z największych spółek notowanych na GPW.

GK PGNiG w ramach utrzymania bezpieczeństwa energetycznego kraju podejmuje niezbędne działania, które mają zaspokoić systematycznie rosnące zapotrzebowanie na paliwo gazowe. Grupa PGNiG zapewnia dywersyfikację dostaw poprzez wydobycie złóż krajowych oraz import ze źródeł zewnętrznych. W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego. Paliwo trafia do kraju przez rozbudowaną sieć systemu przesyłowego oraz Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Gaz rozprowadzany jest do odbiorców końcowych głównie za pomocą sieci dystrybucyjnych. Krajowy system gazowy uzupełniają magazyny gazu, które służą do pokrywania sezonowych i dobowych niedoborów paliwa gazowego.

PGNiG jest również jedynym właścicielem PGNiG Upstream Norway AS (PUN), która prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Morzu Norweskim oraz PGNiG Supply & Trading GmbH (PST) zajmującej się handlem gazem za granicą do odbiorców hurtowych. Ponadto, spółka PST prowadzi działalność handlową na światowym rynku LNG poprzez oddział w Londynie.

Dane jednostki dominującej

Nazwa: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna

Siedziba: ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy (aktualnie Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)

KRS: 0000059492

Strona www: www.pgnig.pl

Relacje Inwestorskiech: ri@pgnig.pl

Wyniki wyszukiwania