Zdarzenia środowiskowe

  • 306-3
  • ENV-6/C1

W GK PGNiG w obszarze poszukiwania i wydobycia węglowodorów duży nacisk kładziony jest na zapobieganie awariom i sytuacjom zagrożenia dla środowiska np. wyciekami, emisjami etc. Nie tylko rozwiązania systemowe jak procedury, szkolenia, instruktaże są jedynym elementem działań, ale także stosowane rozwiązania techniczne, stałe kontrole sprawności urządzeń, instalacji, nadzór prac prowadzony przez uprawnione osoby. Efektem tego jest ograniczona liczba zdarzeń awaryjnych ze skutkami dla środowiska.

W 2021 r. doszło do trzech zdarzeń środowiskowych:

  • Wyciek ropy naftowej – zanieczyszczone zostało 450 m³ podsypki piaskowej. Wyciek powstał w związku z zalaniem placu wiertni Tarnów 82k płynem złożowym (ciekłymi węglowodorami) w trakcie wykonywania testu złożowego. Podsypka znajduje się na terenie placu wiertniczego na geomembranie HDPE w warstwie o miąższości około 0,3 m. Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika zanieczyszczenie podsypki, trwają dalsze analizy. Do momentu usunięcia podsypki i przeprowadzenia dodatkowych analiz nie można jednoznacznie stwierdzić zanieczyszczenia środowiska. (PGNiG)
  • Zanieczyszczenie ropą naftową gruntu – zanieczyszczeniu uległo ok. 256 m³ gruntu na terenie OP Dzieduszyce KRNiGZ Zielin w wyniku rozszczelnienia instalacji zrzutowej gazu ziemnego przy podziemnym zbiorniku ociekowym. Doszło do szkody w środowisku w powierzchni ziemi, w postaci jej zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi. Objętość wycieków nie jest znana ani możliwa do oszacowania. Teren jest obecnie poddawany bioremediacji in situ po uzgodnieniu z RDOŚ Gorzów Wlkp. w drodze decyzji administracyjnej. (PGNiG)
  • Wyciek paliwa – przelanie/przepełnienie zbiornika oleju napędowego podczas przetankowywania pomiędzy cysternami (cysterną dostawcy, a cysterną spółki). Zdarzenie miało miejsce na wynajmowanej, wybetonowanej bazie Grupy Sejsmicznej. W wyniku zdarzenia wyciekło 3250 litrów oleju napędowego, zanieczyszczając wewnętrzną instalację wód opadowych i roztopowych. Instalacja posiadała separator zabezpieczający przed przedostaniem się substancji do instalacji ogólnospławnej (byłe zakłady przemysłu tłuszczowego). Wszelkie skutki zdarzenia zostały usunięte bez skazy i wpływu na środowisko. W akcji oczyszczania terenu wykorzystywano służby Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz specjalistycznej firmy oczyszczającej wodociągi i kanalizację. Powstałe w wyniku zdarzenia odpady poddano utylizacji zgodnie z obowiązującym prawem. Wdrożono wszelkie zalecenia i środki profilaktyczne jako prewencja w celu eliminacji podobnych, potencjalnych zdarzeń w przyszłości. (Geofizyka)

Wyniki wyszukiwania