Kapitał produkcyjny

Kapitał produkcyjny rozumiemy jako rzeczowe aktywa trwałe wykorzystywane przez Grupę Kapitałową PGNiG w celu prowadzenia działalności. Najistotniejsze pozycje rzeczowych aktywów trwałych stanowią budynki i budowle oraz urządzenia techniczne i maszyny związane przede wszystkim z poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej, a także obrotem, magazynowaniem i dystrybucją gazu.

Kluczowe dane:

Poszukiwanie i wydobycie:

52

liczba kopalni ropy i gazu w Polsce (2020: 53)

188

liczba krajowych koncesji wydobywczych (2020: 189)

>2 000

liczba odwiertów eksploatacyjnych (2020: >2000)

47

liczba krajowych koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż (2020: 47)

58

liczba koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym (2020: 32)

3

liczba krajów, w których Spółka prowadzi działalność wydobywczą (2020: 3)

2

liczba magazynów gazu grupy L (PMG Daszewo i PMG Bonikowo) o łącznej pojemności 0,26 mld m3 (2020: 0,26 mld m3)

Obrót i magazynowanie:

7 –  podziemnych magazynów gazu zlokalizowanych w Brzeźnicy, Husowie, Mogilnie, Strachocinie, Swarzowie, Wierzchowicach i Kosakowie o łącznej pojemności 3,2 mld m3 (2020: 3,2 mld m3)

Dystrybucja:

201 tys. km

długość sieci własnej Grupy PGNiG z przyłączami (2020: 195 tys. km)

1 697

liczba zgazyfikowanych gmin (2020: 1666)

Wytwarzanie:

18

jednostek wytwórczych (2020:17)

6,0 GW

moc cieplna (2020: 5,2 GW)

1,8 GW

moc elektryczna (2020: 1,2 GW)

70%

szacunkowe pokrycie potrzeb cieplnych rynku warszawskiego przez Grupę Kapitałową PGNiG TERMIKA

65%

szacunkowe pokrycie zapotrzebowania rynku warszawskiego na energię elektryczną przez Grupę PGNiG TERMIKA

Osiągnięte rezultaty:

Poszukiwanie i wydobycie:

1,4

mln ton wydobycie ropy naftowej i kondensatu NGL (2020: 1,3 mln ton)

5,4

mld m3 wydobycie gazu ziemnego (2020: 4,5 mld m3 )

Obrót i magazynowanie:

33,5

mld m3 wolumen sprzedaży gazu* (2020: 30,7 mld m3)

5,4

mld m3 wolumen importu gazu (2020: 14,8 mld m3)

* Uwzględnia transakcje na Towarowej Giełdzie Energii

Dystrybucja:

13,1

mld m3 wolumen dystrybucji gazu (2020: 11,6 mld m3)

19,3

mld m3 szacunkowa wielkość przesłanego paliwa gazowego za pośrednictwem sieci wg GAZ System (2020: 18,1 mld m3)

7,4

mln liczba klientów (2020: 7,3 mln)

Wytwarzanie:

41,2

PJ produkcja ciepła (2020: 38,4 PJ)

3,5

TWh szacunkowa wielkość przesłanego paliwa gazowego za pośrednictwem sieci wg GAZ System (2020: 18,1 mld m3)

Jak zarządzamy wynikami?

Wydobycie:

2 108 mln zł – poniesione w 2021 r. nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe (2020: 2 557 mln zł)

1 295 mln zł – poniesione w 2021 r. nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe za granicą (2020: 1 707 mln zł)

Obrót i magazynowanie:

80 mln zł – poniesione w 2021 r. nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe (2020: 90 mln zł)

Kontynuacja budowy klastra B w KPMG Kosakowo w celu uzyskania dodatkowej pojemności czynnej

Dystrybucja:

3 227 mln zł – poniesione w 2021 r. nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe, w tym m.in. środki na rozbudowę i modernizację sieci gazowej (2020: 2 945 mln zł)

Wytwarzanie:

2 135 mln zł – poniesione w 2021 r. nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe (w tym z tytułu CO₂ 582 mln zł) (2020: 1 076 mln zł – w tym 500 mln zł z tytułu CO₂)

Budowa bloku gazowo-parowego o mocy ok. 450 MW w EC Żerań (BGP Żerań)

Umowa intencyjna z PKN Orlen dotycząca współpracy przy budowie bloku energetycznego zasilanego paliwem gazowym w CCGT Ostrołęka

Modernizacja EC Pruszków

Budowa instalacji fotowoltaicznej w C Kawęczyn

Inwestycje związane z dostosowaniem urządzeń wytwórczych do wymogów BAT (Best Available Techniques)

Dane na dzień 31 grudnia 2021 r.

Jak kapitał produkcyjny wpływa na pozostałe kapitały?

Jednym z kluczowych kierunków rozwoju innowacji w Grupie PGNiG jest zwiększanie efektywności aktywów produkcyjnych zarządzanych przez poszczególne spółki. Innowatorzy i startupy przyczyniają się do zapewnienia dynamicznego rozwoju GK PGNiG poprzez dostarczanie inspiracji do innowacyjnych projektów wpisujących się w światowe trendy, których realizacja nie byłaby możliwa bez dostępu do aktywów Grupy PGNiG, które umożliwiają ekspertom przeprowadzanie testów i pilotażowych wdrożeń w warunkach produkcyjnych. Dzięki temu proces rozwoju technologii, którego zwieńczeniem jest komercjalizacja, przebiega znacznie szybciej.

Grupa PGNiG realizuje działania ukierunkowane na budowanie kultury zaangażowania pracowników w pracę i tworzenie innowacji. Dla spółek energetycznych coraz bardziej odczuwalny jest problem powstającej luki pokoleniowej. Pomimo postępującej automatyzacji, efektywność aktywów produkcyjnych w ogromnej mierze uzależniona jest od dostępności wykwalifikowanej kadry technicznej.

PGNiG dba o napływ wykwalifikowanej kadry oraz zarządza zmianą pokoleniową realizując projekty takie jak:

 • GeoTalent – program edukacyjno-stażowy skierowany do studentów zainteresowanych branżą poszukiwawczo – wydobywczą. Jego celem jest poszerzanie wiedzy i rozwój umiejętności praktycznych studentów w obszarze poszukiwań, rozpoznania i wydobycia węglowodorów ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych;
 • „Energia dla Przyszłości” – w 2021 roku PGNiG kontynuowało wsparcie kolejnych edycji Programu Energia dla Przyszłości. Jest to program stażowy realizowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w kooperacji z czterema fundatorami stażu, czyli PGNiG oraz PGE SA, PKN Orlen i PSE SA. Celem programu jest poszukiwanie najbardziej utalentowanych studentów i absolwentów kierunków studiów istotnych dla polskiej energetyki. Każdy z biorących w nim udział studentów może zdobyć konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów. Szósta edycja rozpoczęła się w październiku 2021 r.
 • Akademia Mentoringu – inicjatywa, której celem jest wypracowanie wspólnych zasad i modelu zarządzania w firmie, wdrożenie nowych kierowników w zadania i role zarządcze oraz kreowanie kultury współpracy i upowszechniania praktyk dzielenia się wiedzą

Zależności pomiędzy kapitałem naturalnym i produkcyjnym można analizować na kilku płaszczyznach.

 • w zakresie segmentu Poszukiwanie i Wydobycie, Grupa musi dysponować sprzętem i technologiami umożliwiającymi pozyskiwanie węglowodorów z różnorodnych złóż – włączając w to niewielkie złoża oraz złoża niekonwencjonalne. W 2021 r. kontynuowano program rozwoju kompetencji wodorowych w Grupie PGNiG.
 • segment Wytwarzanie w dużej mierze opiera się o aktywa węglowe. Grupa modernizuje istniejące moce zgodnie w wymogami BAT. Nowe projekty inwestycyjne opierać się będą przede wszystkim o gaz – paliwo o zdecydowanie mniejszym oddziaływaniu na otoczenie naturalne.

Największą pozycję aktywów Grupy PGNiG stanowią rzeczowe aktywa trwałe, których wartość na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 50 192 mln zł. Inwestycje w zasoby produkcyjne wymagają pozyskiwania z rynku lub wykorzystywania środków finansowych znajdujących się w dyspozycji Grupy. Zgodnie z przyjętą w marcu 2017 r. Strategią Grupy PGNiG, w latach 2017-2022 na inwestycje zostanie przeznaczonych łącznie ponad 34 mld zł. Średnioroczne nakłady inwestycyjne w latach 2017-2022 kształtować się będą na poziomie ok. 5,7 mld zł:

blisko połowa nakładów inwestycyjnych (45%) dotyczyć będzie obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów;

prawie 30% nakładów zostanie przeznaczonych na rozwój działalności dystrybucyjnej;

 • 13% nakładów związane będzie z obszarami elektroenergetyki i ciepłownictwa;

dodatkowo, ok. 12% nakładów zostanie przeznaczonych na inne, selektywnie dobierane projekty rozwojowe, cechujące się atrakcyjną stopą zwrotu m.in. w obszarach dystrybucji, obrotu, elektroenergetyki i ciepłownictwa.

Jednym z nowych obszarów strategicznych Grupy PGNiG jest działalność w segmencie odnawialnych źródeł energii. Na budowę segmentu OZE przeznaczonych zostanie ok. 4 mld zł.

W 2021 r. nakłady inwestycyjne Grupy PGNiG na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły ok. 7,7 mld zł i były o 13% wyższe od nakładów poniesionych w 2020 r.

Obok wydatków na nowe aktywa produkcyjne, znaczącym składnikiem nakładów inwestycyjnych jest również utrzymywanie i modernizacja istniejących obiektów i urządzeń. Sama Polska Spółka Gazownictwa przeznaczyła w 2021 r. ok. 2,18 mld zł na rozbudowę sieci i przyłączanie nowych odbiorców oraz ok. 0,84 mld zł na przebudowę i modernizację sieci gazowej. Segment wytwarzanie ponosi znaczące koszty związane z dostosowaniem urządzeń wytwórczych do wymogów BAT.

Inwestycje w aktywa są ukierunkowane – w perspektywie średnio- i długoterminowej – na zwiększenie efektywności i skali działalności Grupy. Zgodnie z obowiązującą strategią Grupy PGNiG na lata 2017 – 2022 z perspektywą do 2026 r. program inwestycyjny umożliwić ma wygenerowanie skumulowanego wyniku EBITDA Grupy na poziomie ok. 33,7 mld zł w latach 2017-2022 i perspektywiczny wzrost wyniku EBITDA Grupy do średniorocznego poziomu ok. 9,2 mld zł w latach 2023-2026.

Działalność Grupy i sąsiedztwo aktywów produkcyjnych bezpośrednio wpływa na warunki życia i rozwój przedsiębiorczości we wszystkich regionach Polski.

 • gaz jest jednym z kluczowych surowców wielu gałęzi przemysłu. Dostęp do niebieskiego paliwa stymuluje rozwój gospodarki;
 • sektor gazowy jest jednym ze znaczących pracodawców. Bliskość i rozwój aktywów produkcyjnych PGNiG jest gwarancją stabilności finansowej blisko 25 000 pracowników oraz ich rodzin;
 • obecność aktywów produkcyjnych PGNiG w regionach to również wpływy podatków do gmin oraz możliwość skorzystania z projektów CSR i sponsoringowych realizowanych przez spółki Grupy.

Grupa PGNiG, angażując się w kampanię antysmogową promuje gaz ziemny jako źródło energii. Proekologiczna oferta Grupy PGNiG dla klientów wspierająca kwestie środowiskowe obejmowała:

 • dostawy ekologicznego paliwa CNG/LNG dla zakładów komunikacji miejskiej i firm z sektora komunalnego;
 • budowa stacji tankowania CNG i LNG;
 • eBOK/EKOfaktura zachęcanie poprzez liczne kampanie promujące do korzystania z faktury elektronicznej zamiast z papierowej.

Wyniki wyszukiwania