Polityka wynagrodzeń

Podstawową regulację wewnętrzną w zakresie polityki wynagradzania stanowi Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) zawarty z zakładowymi organizacjami związków zawodowych w dniu 15 lipca 2009 r. Dodatkowo system wynagrodzeń regulowany jest przez wewnętrzne regulaminy jednostek organizacyjnych oraz umowy społeczne zawarte z organizacjami związkowymi.

Zgodnie z przyjętymi zasadami polityki płacowej stawki wynagrodzeń zasadniczych kształtowane są w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy. Wysokość stawek zależy od poziomu kwalifikacyjnego, do którego zostało przypisane dane stanowisko, zgodnie z rodzajem wykonywanej pracy, wymaganymi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym.

Regulacje płacowe zapewniają pracownikom dodatkowe składniki wynagrodzeń, w tym do najistotniejszych należy zaliczyć nagrody i premie, nagrodę barbórkową, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, premię roczną.

W PGNiG funkcjonuje system premiowania, do którego podstawowych elementów należy zaliczyć:

  • MBO (Zarządzanie przez Cele) – obejmuje stanowiska kadry menedżerskiej, na których realizowane są kluczowe cele dla PGNiG. Wysokość premii MBO zależna jest od jakości i stopnia realizacji przypisanych celów;
  • Uznaniowa nagroda okresowa – dotyczy pozostałych pracowników, przyznawana kwartalnie zgodnie z uznaniową oceną wyników pracy przez przełożonego;
  • Uznaniowa nagroda zadaniowa – indywidualne, uznaniowe nagrody dla pracowników uzyskujących wyróżniające wyniki w pracy zawodowej (fundusz w dyspozycji Zarządu PGNiG);
  • Uznaniowa nagroda projektowa – obejmuje pracowników zaangażowanych w realizację zadań projektowych, wysokość nagrody zależna jest od stopnia i jakości wykonania konkretnych zadań.

PGNiG oferuje swoim pracownikom pracowniczy program emerytalny (PPE) w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207). W programie uczestniczyć może każdy pracownik, który pozostaje nieprzerwanie w zatrudnieniu co najmniej 3 miesiące.

Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG została przyjęta przez ZWZ PGNiG w dniu 24 czerwca 2020 r. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej podstawowe wynagrodzenie miesięczne oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki. Miesięczna kwota wynagrodzenia jest ustalana przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem, że Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu jest ustalane w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 –krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji wyznaczonych Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100% rocznego Wynagrodzenia Stałego.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się jako wynagrodzenie miesięczne. Wynagrodzenie stanowi iloczyn podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika określanego w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia. Wspomniany mnożnik wynosi 1,7 dla przewodniczącego Rady Nadzorczej, 1,6 dla wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i sekretarza Rady Nadzorczej oraz 1,5 dla pozostałych członków Rady nadzorczej.

Wynagrodzenia członków organów zarządczych i nadzorczych PGNiG w 2021 r.

Okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
w tys. zł Łączna kwota netto wynagrodzeń, świadczeń dodatkowych oraz nagród w 2021 r. wypłaconych i należnych z tytułu pełnienia funkcji w PGNiG Kwota VAT Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w jednostkach podporządkowanych w 2021 r. z uwzględnieniem VAT Kwota VAT
Razem Zarząd w tym: 5 989 1 043 1 248 8 280
Paweł Majewski – Prezes Zarządu 799 371 1 170
Artur Cieślik – Wiceprezes Zarządu1) 590 590
Robert Perkowski – Wiceprezes Zarządu 1 145 262 371 1 778
Arkadiusz Sekściński – Wiceprezes Zarządu 1 131 259 1 390
Przemysław Wacławski – Wiceprezes Zarządu 1 183 259 506 1 949
Magdalena Zegarska – Wiceprezes Zarządu 1 141 262 1 404
Osoby nie pełniące swoich funkcji na 31 grudnia 2021 r.: 858 195 1 052
Jerzy Kwieciński – Prezes Zarządu2) 329 75 404
Jarosław Wróbel – Wiceprezes Zarządu3) 529 120 648
Razem Rada Nadzorcza w tym: 541 541
Cezary Falkiewicz4) 40 40
Roman Gabrowski 83 83
Tomasz Gabzdyl4) 40 40
Mariusz Gierczak4) 38 38
Mieczysław Kawecki 80 80
Bartłomiej Nowak 94 94
Piotr Sprzączak 85 85
Grzegorz Tchorek 81 81
Osoby nie pełniące swoich funkcji na 31 grudnia 2021 r.: 179
Sławomir Borowiec5) 46 46
Piotr Broda5) 45
Andrzej Gonet5) 45 45
Stanisław Sieradzki5) 43 43
Razem wynagrodzenie członków organów zarządczych i nadzorczych 7 568 1 238 1 248 10 053
1) Pełni funkcję od dnia 16 marca 2021 r.
2) Pełni funkcję do dnia 22 października 2020 r.
3) Pełni funkcję do dnia 1 marca 2021 r.
4) Pełnił funkcję od dnia 9 lipca 2021 r.
5) Pełnił funkcję do dnia 9 lipca 2021

Wynagrodzenia członków organów zarządczych i nadzorczych PGNiG w 2020 r.

Okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
w tys. zł Łączna kwota netto wynagrodzeń, świadczeń dodatkowych oraz nagród w 2021 r. wypłaconych i należnych z tytułu pełnienia funkcji w PGNiG Kwota VAT Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w jednostkach podporządkowanych w 2021 r. z uwzględnieniem VAT Kwota VAT
Razem Zarząd w tym: 4 842 1 070 398 6 310
Paweł Majewski – Prezes Zarządu 108 14 122
Robert Perkowski – Wiceprezes Zarządu 992 228 258 1 479
Arkadiusz Sekściński – Wiceprezes Zarządu 711 164 875
Przemysław Wacławski – Wiceprezes Zarządu 753 164 126 1 042
Jarosław Wróbel – Wiceprezes Zarządu3) 766 166 932
Magdalena Zegarska – Wiceprezes Zarządu 1 512 348 1 860
Osoby nie pełniące swoich funkcji na 31 grudnia 2021 r.: 4 056 932 2 148 7 136
Radosław Bartosik – Wiceprezes Zarządu4) 383 88 409 880
Łukasz Kroplewski – Wiceprezes Zarządu5) 770 177 947
Jerzy Kwieciński – Prezes Zarządu3) 6) 694 159 278 1 131
Michał Pietrzyk – Wiceprezes Zarządu5) 623 142 535 1 300
Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu5) 770 177 947
Piotr Woźniak – Prezes Zarządu5) 817 188 926 1 931
Razem Rada Nadzorcza w tym: 767 767
Sławomir Borowiec 88 88
Piotr Broda 84
Roman Gabrowski 82 82
Andrzej Gonet 82
Mieczysław Kawecki 84 84
Bartłomiej Nowak 93 93
Stanisław Sieradzki 82 82
Piotr Sprzączak 89 89
Grzegorz Tchorek 83 83
Razem wynagrodzenie członków organów zarządczych i nadzorczych 9 666 2 002 2 546 14 213
1) Pełni funkcję od dnia 12 listopada 2020 r.
2) Pełni funkcję od dnia 15 stycznia 2020 r.
3) Pełni funkcję od dnia 10 stycznia 2020 r.
4) Pełnił funkcję do dnia 16 stycznia 2019 r.
5) Pełnił funkcję do dnia 9 stycznia 2020 r.
6) Pełnił funkcję do dnia 22 października 2020 r.

Wyniki wyszukiwania