Perspektywy segmentu

PGNiG TERMIKA będzie kontynuowała realizację projektów strategicznych oraz będzie aktywnie poszukiwać projektów akwizycyjnych w obszarze elektroenergetyki i ciepłownictwa. Spółka zamierza istotne zwiększyć wolumen sprzedaży energii elektrycznej poprzez realizację inwestycji ukierunkowanych na budowę nowych, efektywnych kosztowo mocy wytwórczych oraz modernizację istniejących źródeł przy zastosowaniu niskoemisyjnych technologii.

W 2022 r. PGNiG TERMIKA będzie kontynuowała prace związane z realizacją inwestycji, m.in.: budowy kotłowni szczytowej etap II w EC Żerań, przygotowaniem budowy jednostki wielopaliwowej o mocy 75 MWe w EC Siekierki oraz przygotowaniem budowy bloku gazowo-parowego w EC Siekierki.

Natomiast planowane nakłady inwestycyjne w obszarze nakładów środowiskowych obejmą w 2022 r. m.in: dostosowanie C Kawęczyn do konkluzji BAT, modernizację EC Pruszków, modernizację absorbera 1 i 2 w EC Siekierki oraz program wyciszenia zakładów i modernizację instalacji kanalizacji sanitarnej.

PGNiG TERMIKA będzie realizowała program inwestycyjny, w tym modernizację istniejących aktywów wytwórczych, ukierunkowany na budowę nowych, wysokosprawnych i efektywnych kosztowo mocy wytwórczych przy zastosowaniu nisko i zero emisyjnych technologii dostosowanych do zaostrzających się wymagań środowiskowych. Będą prowadzone działania rozszerzające obszar działalności spółki oraz projekty B+R+I, dotyczące wykorzystania wodoru w energetyce, budowę akumulatorów ciepła i energii elektrycznej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w jednostkach wytwórczych oraz zastosowania technologii Power-to-Heat, czyli technologie przetwarzające energię elektryczną na ciepło (kotły elektrodowe, pompy ciepła).

W najbliższych latach PGNiG TERMIKA zamierza kontynuować działania w zakresie monitorowania potencjalnych akwizycji podmiotów w obszarze dystrybucji ciepła oraz wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, a także dążyć do poprawy efektywności funkcjonowania spółki poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania produkcją i majątkiem.

Do zadań stojących przed PGNiG TERMIKA EP w 2022 r. należą: kontynuowanie i sfinalizowanie projektu zabezpieczenia dostaw ciepła dla miasta Rybnik, realizacja zadania dotyczącego połączenia systemów ciepłowniczych EC Zofiówka i EC Pniówek oraz intensyfikacja pozyskiwania nowych klientów na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową (c.w.u.) oraz chłód. Spółka podejmuje działania w kierunku znaczącego poszerzenia rynku ciepłowniczego, w tym o sprzedaż całoroczną c.w.u., w szczególności w miastach Kuźnia Raciborska, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory. W dłuższej perspektywie spółka dostrzega potencjał instalacji ITPO (instalacja termicznego przekształcania odpadów) w związku z czym prowadzone są analizy lokalizacyjne, technologiczne oraz ekonomiczne (budowa ITPO w Raciborzu i współspalanie RDF w kotle CFB).

Równolegle spółka prowadzi działania nakierowane na obniżanie emisyjności poszczególnych źródeł poprzez: wyjście z systemu ETS źródeł w Suszcu i Moszczenicy, zmianę paliwa na biomasę bądź współspalanie węgla i biomasy w Żorach, Wodzisławiu oraz EC Zofiówka, a także wykorzystanie instalacji OZE, tj. fotowoltaiki w Jastrzębiu-Zdrój, Raciborzu i Żorach (zrealizowane w 2021 r.) oraz planowane do realizacji w latach następnych, w Moszczenicy.

Do największych wyzwań stojących przed realizacją planów strategicznych w GK PGNiG TERMIKA można zaliczyć:

  • realizacja planu inwestycyjnego zapewniającego dostosowanie majątku wytwórczego do obecnych i przyszłych wymagań środowiskowych;
  • zwiększeniu udziału paliw zero i niskoemisyjnych do produkcji ciepła i energii elektrycznej w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych;

zwiększenie wolumenu sprzedaży energii elektrycznej poprzez realizację inwestycji ukierunkowanych na budowę nowych, efektywnych kosztowo mocy wytwórczych oraz modernizację istniejących źródeł przy zastosowaniu nisko i zero emisyjnych technologii.

Wyniki wyszukiwania