Perspektywy segmentu

W perspektywie krótkoterminowej PSG podejmuje działania, które poprzez budowę sieci gazowej i przyłączanie odbiorców końcowych (przede wszystkim w ramach „zagęszczania sieci”, czyli przyłączenia do istniejącej sieci gazowej) wpisuje się w działania „walki ze smogiem”. Równolegle PSG bierze udział w kampanii pt. „Przyłącz się, bo liczy się każdy oddech”.

W ujęciu średnioterminowym PSG podejmuje działania związane z przebudową, modernizacją i budową nowej sieci gazowej celem zachowania bezpieczeństwa i ciągłości dostaw paliwa gazowego oraz długoterminowej przepustowości dla możliwości przyłączeń nowych odbiorców przemysłowych, w tym w szczególności ciepłownictwa zawodowego poniżej 50 MW. Wiąże się to z ustaleniami wynikającymi z Dyrektywy MCP, która zaostrza normy emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Ustalenia te wskazują, że istniejące instalacje o mocy większej niż 5 MW mają na dostosowanie do nowych standardów emisyjnych czas do 2025 r., a te o mocy do 5 MW do 2030 r. Przejście na paliwo gazowe, poprzez przyłączenie do sieci gazowej, stanowi dla tych obiektów możliwość obniżenia emisji szkodliwych substancji.

Dostrzegany jest potencjał biznesowy związany z rozwojem rynku nowych produktów gazowych ze źródeł odnawialnych i docelową wielkością transportowanych wolumenów tych gazów, które mogą kompensować (w stopniu zależnym od czynników ekonomicznych i regulacyjnych), zmniejszające się znaczenie energetyczne gazu ziemnego w gospodarce „Zielonego Ładu”. Dlatego PSG prowadzi w formule projektowej wieloaspektowe analizy w zakresie przygotowania infrastruktury gazowej do dystrybucji gazów odnawialnych.

W minionym roku PSG aktywnie uczestniczyła w inicjatywach koordynowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska dotyczących rynków gazów odnawialnych i ziemnego oraz wodoru, a w 2022 r. będzie prowadzić działania wynikające z zawartego:

  • w dniu 23.11.2021 r. Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu;
  • w dniu 14.10.2021 Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej.

Doceniając szansę na wniesienie wkładu w realizację celów strategicznych nakreślonych w ww. Porozumieniach PSG aktywnie zaangażuje się w prowadzone działania przewidziane dla przedstawicieli przedsiębiorców/podmiotów.

PSG w dalszym ciągu będzie wydawać Warunki przyłączenia lub Oświadczenia o możliwości przyłączenia instalacji do wytwarzania biometanu zgodnie z opracowanymi standardami. Wprowadzenie w II połowie 2022 r. zaplanowanych przez Rząd rozwiązań prawnych regulujących rynek biogazu i biometanu oraz uwarunkowania powstające w otoczeniu PSG dotykające aspektów biznesowych, technicznych oraz społecznych, wynikających z realizacji polityki energetycznej Polski znajdować będą odzwierciedlenie w aktualizacjach rozwiązań procesowych oraz związanych z nimi dokumentów. Opracowywane rozwiązania będą komunikowane na bieżąco do wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych PSG biorących udział w procesie przyłączenia biometanowni do dystrybucyjnej sieci gazowej PSG.

Mając na uwadze długofalową politykę Unii Europejskiej, tzw. Europejski Zielony Ład, zakładającą osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz priorytet w wytwarzaniu energii z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) PSG prowadzić będzie w formule projektowej dalsze analizy zagadnień dotyczących poszerzenia funkcjonalności infrastruktury gazowej o zdolność do transportu gazu ziemnego z domieszką innych gazów, przede wszystkim gazów ze źródeł OZE tj. biometanu, wodoru oraz syntetycznego gazu ziemnego, zarówno pod kątem technologicznym, jak i regulacyjnym. Aby uzyskać zdolność organizacyjną i techniczną do efektywnej ekonomicznie dystrybucji tych gazów trzeba przeanalizować szereg zagadnień o charakterze strategicznym, polityki energetycznej, ekonomicznym, społecznym, środowiskowym, technicznym oraz prawno – organizacyjnym i biznesowym. Kontynuowana będzie także współpraca i wymiana doświadczeń z podmiotami zagranicznymi i krajowymi realizującymi działania w zakresie Power to Gas i przygotowaniem/eksploatacją sieci gazowych do transportu gazu ziemnego z domieszką wodoru lub realizacją transportu 100% wodoru. W obszarze B+R analizy koncentrować się będą na możliwych do uruchomienia przedsięwzięciach dotyczących zagadnień poszerzenia funkcjonalności sieci gazowej i przygotowania do dystrybucji gazów „zdekarbonizowanych”, podnoszenia efektywności dystrybucji paliw gazowych czy bezpieczeństwa eksploatacji infrastruktury gazowej i ciągłości dostaw paliw gazowych.

Ponadto, PSG angażuje się we współpracę z GK PGNiG i podmiotami z sektora paliwowego, celem wypracowania modelu biznesowego, który z uwzględnieniem warunków rynkowych i polityki państwa, pozwoli na rozwój infrastruktury paliw alternatywnych i stworzy warunki dające możliwość zaoferowania użytkownikom pojazdów odpowiedniej oferty tankowania sprężonym gazem CNG.

Aktualnie w końcowej fazie realizacji są wszystkie zadania inwestycyjne na rzecz rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych przewidziane w ramach „Programu budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć w sprawie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci niezbędnych do przyłączenia tych stacji w latach 2019-2022”. W trakcie realizacji są 23 stacje tankowania CNG, w tym 2 stacje LCNG. Do końca 2021 r. dokonano 20 odbiorów technicznych stacji CNG, w tym 2 stacji LCNG. Obecnie inwestycje te zgłaszane są przez wykonawców do Nadzoru Budowlanego w celu pozyskania decyzji administracyjnej o użytkowaniu. Opracowano szczegółowe zasady Odbiorów Końcowych inwestycji wraz z testami funkcjonalnymi parametrów technicznych stacji.

Wyniki wyszukiwania