Energetyka i ciepłownictwo

Segment Wytwarzania (Energetyka i Ciepłownictwo) stanowi główne źródło emisji CO₂ bezpośrednio pochodzącej z działalności Grupy PGNiG. Wynika to z oparcia procesu produkcji energii elektrycznej i ciepła przez spółki z GK PGNiG głównie na węglu kamiennym. W związku z tym PGNiG planuje w nadchodzącej dekadzie odejście od wykorzystania tego paliwa i zastąpienie go paliwami niskoemisyjnymi i zeroemisyjnymi.

W połowie grudnia 2021 r. uruchomiony został w Elektrociepłowni Żerań blok gazowo-parowy, który zastąpił dotychczasowe jednostki węglowe. Emisje CO₂ na tę samą jednostkę paliwa z bloku CCGT będą 1,68 razy mniejsze niż z istniejących jednostek węglowych.

Ponadto w Elektrociepłowni Siekierki planowana jest budowa bloku wielopaliwowego, który odbuduje ubytek mocy cieplnej i elektrycznej, powstały po wyłączeniu najstarszych jednostek węglowych, w technologii umożliwiającej zwiększenie udziału paliw niskoemisyjnych (biomasa i RDF), a także zagospodarowanie pozostałego wolumenu przetworzonych odpadów komunalnych (RDF) w aglomeracji warszawskiej. Projekt budowy jednostki wielopaliwowej wpisuje się w nowe cele i dążenia do neutralności klimatycznej, tj. Europejski Zielony Ład, jak także w Politykę Energetyczną Polski do 2040 r. Główną zaletą projektu jest planowana redukcja emisji CO₂ w PGNiG TERMIKA w zakresie od 300 do 400 tys. ton rocznie oraz zwiększenie udziału ciepła odnawialnego. Realizuje to wymagania: Dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, nowego pakietu regulacji prawnych UE „FIT for 55”, dotyczące efektywnych systemów ciepłowniczych. Tym samym, zakłada się, że jednostka wielopaliwowa będzie zdecydowanie bardziej ekologicznym źródłem produkcji ciepła i energii elektrycznej, niż dotychczasowe kotły węglowe wykorzystywane w Elektrociepłowni Siekierki. W dalszej kolejności w roku 2026 planuje się budowę bloku gazowo-parowego, który w pełni wyeliminuje produkcję energii elektrycznej i ciepła z węgla w EC Siekierki.

W efekcie powyższych inwestycji w latach 2021-2030 udział węgla w miksie paliwowym Grupy PGNiG spadnie do ok. 40 p.p. W dużej mierze zostanie zastąpiony gazem ziemnym, ale za sprawą inicjatyw opisanych poniżej również źródłami zeroemisyjnymi.

W ramach planowanych inwestycji i modernizacji dotyczących aktywów konwencjonalnych, które będą miały znaczący wpływ na obniżenie udziału spalanego węgla w miksie paliwowym w aktywach ciepłowniczych Grupy, realizowane będą modernizacje i budowa elektrociepłowni.

Wyniki wyszukiwania