Ryzyka etyczne i sposoby zarządzania

Grupa PGNiG identyfikuje ryzyka niefinansowe mogące wystąpić w organizacji w obszarze etycznym. Tym samym analizie poddawane są ryzyka, które mogą w przyszłości się zmaterializować. W poniższej tabeli wskazane jest w jaki sposób organizacja zarządza danymi ryzykami, przeciwdziałając ich zaistnieniu.

Ryzyka dotyczące aspektów etycznych

Aspekty etyczne
Lp. Zidentyfikowane ryzyka niefinansowe Sposób przeciwdziałania materializacji ryzyka Poziom ryzyka*
1 Ryzyko wystąpienia zjawiska korupcji i łapownictwa.
 • Stosowanie zasad zawartych w Polityce antykorupcyjnej i prezentowej GK PGNiG, Kodeksie Etyki GK PGNiG czy Systemie zarządzania etyką i compliance w Grupie Kapitałowej PGNiG oraz Polityce Transparentności Menadżerów. Dokumenty w szczególności wspierają i regulują zarządzaniem ww. ryzykiem.
 • Skierowane do pracowników działań informacyjnych i edukacyjnych, które zwiększają poziom znajomości regulacji, wartości wśród pracowników oraz ich świadomość odnośnie potencjalnych konsekwencji naruszeń, w tym szkolenia etyczne i antykorupcyjne.
średni
2 Utrata reputacji wizerunku spółki jako rzetelnej organizacji budzącej zaufanie może stać się powodem daleko idących negatywnych konsekwencji prawnych.
 • Wdrożone w Grupie regulacje prawne, tj. Polityka antykorupcyjna i prezentowa GK PGNiG, Kodeks Etyki GK PGNiG, System zarządzania etyką i compliance w GK PGNiG.
 • Uświadamianie pracowników o obowiązujących regulacjach, dostępność do dokumentów, obowiązek znajomości ww. regulacji oraz szkolenia pracowników.
niski
3 Ryzyko niekorzystnego rozporządzania mieniem spółki przez skorumpowanego pracownika, w tym nadużycia w zakresie:
 • oszustwa (poświadczenie nieprawdy w zakresie wykonania usługi),
 • kradzieży mienia,
 • pozyskania i wykorzystania informacji stanowiących: tajemnicę przedsiębiorstwa, sensytywnych informacji handlowych, danych osobowych oraz informacji niejawnych w sposób niezgodny z prawem,
 • manipulacji danymi związanymi z raportowaniem w celu uniknięcia konsekwencji służbowej lub uzyskania premii,
 • konfliktu interesów,
 • zmowy przetargowej,
 • cyberprzestępczości,
 • ujawniania danych kontaktowych potencjalnych Klientów GK PGNiG,
 • sprzeniewierzenia składników majątkowych GK PGNiG.
 • Stosowanie w praktyce obowiązujących regulacji takich jak:
  • Kodeks Etyki,
  • Zasady ochrony danych osobowych,
  • Zasady przeciwdziałania nadużyciom oraz wytyczne postępowania antykorupcyjnego,
  • Program Zgodności,
  • Instrukcja ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • Instrukcja udzielania zamówień i dokonywania wydatków,
  • Procedura realizacji inwestycji,
  • Zasady postępowania dotyczące naliczania kar umownych,
  • Wzorce umów.
 • Platforma zakupowa eB2B,
 • Kontrola instytucjonalna,
 • Kontrola funkcjonalna.
niski
4 Przyjęcie/wręczenie prezentu, upominku bez zgłoszenia go do rejestru korzyści. Zwiększanie świadomości pracowników poprzez odpowiednie komunikowanie regulacji antykorupcyjnych, w tym stosowanie cyklicznych przypominań w formie wiadomości e-mailowych o konieczności przestrzegania regulacji antykorupcyjnych. Zobowiązanie pracowników do:
 • zgłaszania informacji o przyjętych lub wręczonych prezentach,
 • zawiadamiania o stwierdzonych zdarzeniach korupcyjnych,
 • składania oświadczeń o braku stwierdzenia zdarzeń korupcyjnych.
niski
5 Niedostateczna świadomość pracowników (niezależnie od zajmowanego stanowiska) w zakresie potrzeby monitorowania i raportowania o zaistnieniu zdarzeń korupcyjnych (w tym domniemanych).
 • Przygotowywanie newsletterów do komunikacji wewnętrznej,
 • Przeprowadzanie szkoleń podnoszących świadomość i wiedzę,
 • Wprowadzenie i stosowanie odpowiednich regulacji wewnętrznych.
niski
6 Wyciek lub utrata danych.
 • Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), mającego certyfikację zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06. Przestrzeganie zasad wynikających z Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI) oraz Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (PBT).
 • Stosowanie Procedury Kryzysowej oraz procedury Tajemnicy Przedsiębiorstw.
średni
7 Ryzyko nierespektowania praw pracowniczych. Działania, zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu m. in. nierówne traktowanie, dyskryminacja, mobbing. Przestrzeganie zasad Kodeksu Etyki dotyczących przeciwdziałania mobbingowi, określenie działań prewencyjnych oraz reguł postępowania w sytuacji wystąpienia zgłoszenia mobbingu. Każdy nowo zatrudniony pracownik zapoznaje się i podpisuje Informację dotyczącą przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu (art. 941 k.p.) oraz zapoznaje się z treścią Regulaminu Pracy Przedsiębiorstwa).
 • Przeprowadzenie szkoleń i edukacji w zakresie praw pracowniczych, szczególnie wśród menadżerów.
średni
* Poziom ryzyka jest to wielkość ryzyka wyrażona w postaci kombinacji jego skutków oraz jego prawdopodobieństwa wystąpienia

Wyniki wyszukiwania