Kapitał innowacyjny

Kapitał innowacyjny rozumiemy jako majątek niematerialny oparty na wiedzy.

Inwestycje w innowacje i nowoczesne rozwiązania zwiększają efektywność działań, przyczyniają się do wzrostu potencjału biznesowego Grupy PGNiG oraz umożliwiają sprostanie nowym wyzwaniom w obszarze oddziaływania na środowisko i klimat. Wśród priorytetów Grupy można wskazać m.in. rozwój współpracy ze światem nauki, wsparcie i inicjowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a w szczególności start-upów.

Kluczowe dane:

Osiągnięte rezultaty:

106

przedsięwzięć B+R+I realizowano w 2021 r. przy udziale Grupy PGNiG (150 projektów w 2020 r.)

~333

mld zł budżet przeznaczony na działalność B+R+I w 2021 r. (ok. 515 mln zł w 2020 r.)

Jak zarządzamy wynikami:

  • Budowanie kultury innowacji w organizacji, zwiększającej świadomość pracowników i kadry zarządzającej w zakresie rozwoju działalności innowacyjnej oraz działania na rzecz utrzymania sieci współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami zajmującymi się współpracą ze startupami i innowacyjnymi firmami
  • Kontynuacja cyklu działań badawczo-rozwojowych związany z nowym potencjalnym obszarem biznesu tj. technologiami wodorowymi
  • Komercjalizacja zrealizowanych z sukcesem projektów innowacyjnych i badawczo-rozwojowych

Jak kapitał innowacyjny wpływa na pozostałe kapitały?

Jednym z kluczowych kierunków rozwoju innowacji w Grupie PGNiG jest zwiększanie efektywności aktywów produkcyjnych zarządzanych przez poszczególne spółki. PGNiG kontynuowało rozpoczęte w 2020 r. prace nad projektami wykorzystania wodoru w różnych obszarach działalności GK PGNiG . Bada możliwość magazynowania i transportu wodoru siecią gazową. Wodór – Czyste Paliwo dla Przyszłości (Hydrogen – Clean Fuel for the Future) to nowy kompleksowy program wodorowy PGNiG, na który składa się kilka projektów – od produkcji „zielonego wodoru” poprzez jego magazynowanie i dystrybucję, aż do wykorzystania w energetyce przemysłowej. W 2021 r. PGNiG zainicjowało również program Program Cyfryzacji „Procesor”, którego celem jest maksymalizacja korzyści osiągniętych w wyniku zastosowania innowacji cyfrowych. Głównym założeniem inicjatywy jest również identyfikacja obszarów w Grupie PGNiG, gdzie wdrożenie rozwiązań opartych na nowych technologiach cyfrowych pozwoli na szybkie osiągnięcie korzyści w działalności biznesowej.

PGNiG, wychodząc na przeciw obecnym wyzwaniom, poszukuje nowych technologicznych rozwiązań oraz wspiera pracę i rozwój innowatorów. Grupa inspiruje i nagradza inicjatywy i pomysły powstające wewnątrz swoich spółek, jednak wypracowała także system generowania innowacji korzystając z zasobów ludzkich ośrodków akademickich i innych przedsiębiorstw – w tym startupów.

Wspieramy rozwój podmiotów rozpoczynających swoją działalność w branży technologicznej. W ramach Inkubatora InnVento zapewniamy zaplecze merytoryczne, infrastrukturę techniczną, powierzchnie biurowe oraz wsparcie administracyjne i operacyjne (m.in. z zakresu prawa, ekonomii). Usługi te bazują na wiedzy naszych pracowników.

Jednym z kluczowych wątków rozwoju innowacji w Grupie są ekologiczne technologie oraz produkty. PGNiG zamierza stać się krajowym liderem technologii wodorowych. PGNiG kontynuowało rozpoczęte w 2020 r. prace nad projektami wykorzystania wodoru w różnych obszarach działalności Grupy. Bada możliwość magazynowania i transportu wodoru siecią gazową. Wodór – Czyste Paliwo dla Przyszłości (Hydrogen – Clean Fuel for the Future) to nowy kompleksowy program wodorowy PGNiG, na który składa się kilka projektów – od produkcji „zielonego wodoru” poprzez jego magazynowanie i dystrybucję, aż do wykorzystania w energetyce przemysłowej. Program składa się z kilku elementów:

  • Projekt InGrid – wyspowa sieć badawcza pozwalająca na dodawanie zielonego wodoru do gazu ziemnego oraz sprawdzenie wpływu wodoru na infrastrukturę gazową sieci dystrybucyjnej,
  • H2020 – budowa podziemnych magazynów wodoru z wykorzystaniem kawern solnych,
  • Blue H2 – projekt zainicjowany w 2021 r., którego celem jest opracowanie technologii produkcji niebieskiego wodoru na bazie reformingu gazu ziemnego zintegrowanego z instalacją wychwytu CO₂, dostosowywanego do parametrów produktu rynkowego oraz umożliwiającego jego magazynowanie.

Model działań rozwojowych wdrożony i stosowany w PGNiG, jest jednym z najbardziej kompleksowych i nowoczesnych rozwiązań działalności B+R+I w dużych polskich spółkach. Ukierunkowany jest na możliwie szybką komercjalizację wypracowanych rozwiązań, co w perspektywie krótko- , średnio – i długoterminowej przekładać się ma konkretne korzyści finansowe.

W 2021 r. w Grupie PGNiG realizowano łącznie 106 projektów innowacyjnych na kwotę ok. 333 mln zł.

Głównym kierunkiem oddziaływania Grupy na otoczenie społeczne z zaangażowaniem kapitału innowacyjnego, jest edukacja i nauka. Spółka moderuje współpracę z uczelniami i szkołami zawodowymi w taki sposób, aby zapewnić sobie napływ wysoko wykwalifikowanej kadry (zarządzanie luką pokoleniową) oraz pozyskiwać partnerów do rozwoju innowacji w dużych ośrodkach naukowo akademickich.

Jako jedna z pierwszych firm na polskim rynku dostosowaliśmy swój system podnoszenia kwalifikacji i zatrudnienia do realizacji doktoratów wdrożeniowych. PGNiG Termika od dziesięciu lat przyznaje stypendia zawodowe dla najlepszych uczniów szkół partnerskich w ramach programu „Zagrzewamy do nauki”.

Wyniki wyszukiwania