Rekrutacja i selekcja pracowników

Dobór pracowników jest kolejnym istotnym elementem wpływającym na sukces Grupy.

Zatrudnienie odbywa się w odpowiedzi na aktualne zapotrzebowanie i profil stanowiska. W PGNiG oraz w GK PGNiG prowadzony jest proces rekrutacji, który ma na celu wyłonienie kandydatów, dostarczających wartość dodaną całemu zespołowi. Grupa daje także możliwość obecnym pracownikom udziału w procesie rekrutacyjnym. Takie podejście umożliwia szersze wykorzystanie potencjału zatrudnionych pracowników, którzy w takiej sytuacji otrzymują możliwość rozwoju kariery zawodowej i zdobywania nowego doświadczenia, nie tylko w obrębie danej spółki, ale również we wszystkich spółkach Grupy PGNiG. Organizacja zgodnie z Kodeksem Etyki nie różnicuje kandydatów zewzględu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną. W związku z tym podczas rekrutacji niedozwolone są pytania, które mogą dyskryminować kandydata. 

W trakcie procesu doboru pracowników możliwe jest poznanie kandydatów, ich indywidualnych kompetencji, doświadczenia stanowiskowego oraz celów osobistych związanych z realizowaną karierą zawodową. Proces rekrutacji umożliwia również potencjalnym pracownikom zapoznanie się z kulturą organizacyjną oraz możliwościami rozwojowymi oferowanymi przez PGNiG oraz Grupę Kapitałową. Prowadzenie procesu rekrutacji i selekcji pracowników w przejrzysty sposób pozwala na odpowiedzialny dobór współpracowników i rozwój kandydatów.

Proces rekrutacji w PGNiG odbywa się za pośrednictwem systemu SAP SuccessFactors i jest odpowiedzią na występujący wkomórce lub jednostce organizacyjnej wakat. Rozpoczęcie tego procesu należy do obowiązków menadżera, który składa wniosek w systemie i który następnie jest zaakceptowany przez wskazane osoby decyzyjne. W spółce obowiązuje zasada rekrutacji wewnętrznej w pierwszej kolejności, dlatego ogłoszenie rekrutacyjne najpierw publikowane jest wewnątrz organizacji i skierowane jest do pracowników GK PGNIG. Pozyskanie pracownika w wyniku rekrutacji wewnętrznej kończy proces. Dopiero w przypadku braku wyłonienia kandydata, ogłoszenie trafia na zewnętrzne portale rekrutacyjne oraz stronę internetową spółki w zakładce KARIERA.  

W procesie wykorzystywane są narzędzia rekrutacyjne uwzględniające potrzeby danego stanowiska, takie jak testy analityczne, próbki pracy, testy językowe, testy merytoryczne, itp. Dobór narzędzi uzależniony jest od obsadzanego stanowiska pracy. Każda rekrutacja obejmuje również rozmowę kwalifikacyjną. Decyzja dotycząca zatrudnienia podejmowana jest na podstawie przeprowadzonych testów i rozmów, wtedy finalnie oferta zatrudnienia składana jest wybranemu kandydatowi dopracy. 

Podobny proces doboru pracowników przebiega także w pozostałych spółkach GK PGNiG, dzięki dokumentom takim jak: „Standardy proces rekrutacji i doboru pracowników w GK PGNiG” oraz inne regulacje wewnętrzne jednostek, jak m.in. Regulamin pracy i „Zasady rekrutacji i doboru pracowników”. Rekrutacje inicjuje zarządzający komórką bądź jednostką organizacyjną, dla której ma być prowadzona rekrutacja. Po ogłoszeniu rekrutacji, w pierwszej kolejności rozważane są kandydatury pracowników zatrudnionych wdanej spółce, a następnie pracowników zatrudnionych wewnątrz Grupy, jeśli była ogłaszana rekrutacja w GK PGNiG. Wuzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie procesu rekrutacji wewnętrznej izewnętrznej.  

Wyniki wyszukiwania