Działalność szkodliwa dla środowiska i klimatu w tym segmencie związana jest przede wszystkim z „ucieczką” metanu podczas przesyłu gazu ziemnego. W celu przeciwdziałania temu zjawisku spółki z Grupy PGNiG planują, podobnie jak w segmentach Poszukiwanie i Wydobycie oraz Obrót i Magazynowanie, w pierwszej kolejności przeprowadzić dokładny monitoring emisji, który pozwoli następnie na zaprojektowanie odpowiednich działań mających na celu ich maksymalne ograniczenie.

Ponadto, w związku z ww. planami poszerzenia oferty produktowej przez PGNiG o gazy zero- i niskoemisyjne, spółka z Grupy PGNiG – PSG będzie analizować możliwość dostosowania istniejącej infrastruktury dystrybucyjnej do przesyłu np. wodoru i biometanu oraz alternatywnie koszty związane z budową nowych, dedykowanych dla tych paliw gazociągów. Projekty w tym zakresie są na razie na etapie prac badawczo-rozwojowych, prowadzonych w ramach Grupy PGNiG przez Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze.

Wyniki wyszukiwania